r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger Josep Borrell-Fontelles namens de Europese Unie over de Autonome Republiek Krim en de stad Sebastopol

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 16 maart 2020.

6 jaar na de illegale inlijving van de Autonome Republiek Krim en de stad Sebastopol door de Russische Federatie blijft de Europese Unie standvastig hechten aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

De Europese Unie herhaalt dat zij deze schending van het internationaal recht niet erkent en blijft veroordelen. Deze schending blijft een rechtstreeks gevaar voor de internationale veiligheid, met ernstige gevolgen voor de internationale rechtsorde die de territoriale integriteit, eenheid en soevereiniteit van alle staten beschermt.

De Europese Unie houdt vast aan de onverkorte uitvoering van haar beleid van niet‑erkenning, onder meer door middel van beperkende maatregelen. De Europese Unie roept de VN‑lidstaten andermaal op om zich te beraden op soortgelijke niet-erkenningsmaatregelen in overeenstemming met Resolutie 68/262 van de Algemene Vergadering van de VN. De Europese Unie erkent de organisatie van verkiezingen door de Russische Federatie op het schiereiland de Krim niet, en zal dat nooit doen.

De toenemende militarisering van het schiereiland blijft de veiligheidstoestand in de Zwarte Zeeregio ondermijnen. Het Russische staatsburgerschap en de dienstplicht in het leger van de Russische Federatie zijn aan de inwoners van de Krim opgedrongen, wat in strijd is met het internationaal humanitair recht. Het onverantwoorde gebruik van geweld door Rusland tegen Oekraïne op 25 november 2018 was een zoveelste uiting van de kwalijke gevolgen van de illegale inlijving voor de regionale stabiliteit. De teruggave van de illegaal gevangengenomen Oekraïense militairen en vaartuigen, zoals verlangd in het bevel van het Internationaal Hof voor het Recht van de Zee en waartoe door de EU was opgeroepen, kwam veel te laat toen het uiteindelijk in de tweede helft van 2019 plaatsvond.

De Europese Unie veroordeelt de bouw van de brug van Kertsj zonder toestemming van Oekraïne evenals de recente opening van een stuk spoorweg. Dit zijn weer nieuwe stappen in de richting van een gedwongen integratie van het illegaal geannexeerde schiereiland met Rusland, en een verdere schending van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne. De EU verwacht van Rusland dat het ongehinderde en vrije doorvaart van alle schepen door de Straat van Kertsj naar en vanuit de Zee van Azov garandeert, in overeenstemming met het internationaal recht. De illegale beperkingen op die doorvaart zijn nog steeds van kracht en hebben negatieve economische gevolgen voor de Oekraïense havens in de Zee van Azov en de hele regio.

Sinds de illegale inlijving door de Russische Federatie is de mensenrechten­situatie op de Krim aanzienlijk verslechterd. Inwoners van het schiereiland worden stelselmatig geconfronteerd met beperkingen van de fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting, godsdienst of levensovertuiging en vereniging, en de vrijheid van vreedzame vergadering. Conform Resolutie 74/168 van de Algemene Vergadering van de VN van 18 december 2019 is het cruciaal dat de regionale en internationale mechanismen voor het monitoren van de mensenrechten en de niet-gouvernementele mensenrechten­organisaties onbelemmerde toegang krijgen tot de Krim en Sebastopol.

De rechten van de Krim‑Tataren worden ernstig geschonden door de sluiting van Krim-Tataarse media, het verbod op de activiteiten van hun autonome bestuursorgaan de Mejlis, en de vervolging van de leiders ervan en van leden van hun gemeenschap. De EU verwacht van Rusland dat het deze besluiten ongedaan maakt en de verdrukking van de Krim‑Tataarse gemeenschap stopzet. De Krim‑Tataren, de Oekraïners en alle etnische en religieuze gemeenschappen op het schiereiland moeten hun cultuur, onderwijs, identiteit en tradities, die door de illegale inlijving worden bedreigd, in stand kunnen houden en tot ontwikkeling kunnen brengen.

Voorts moet de Russische Federatie een einde maken aan het veranderen van de demografische structuur van de bevolking door haar eigen burgerbevolking naar het schiereiland over te brengen. Rusland moet ook maatregelen nemen ter verbetering van de milieusituatie, die sinds de illegale inlijving danig is verslechterd.

De EU roept opnieuw op tot de onmiddellijke vrijlating van Emir-Usein Kuku en zijn 5 medegedaagden, Oleh Prykhodko en al wie in strijd met het internationaal recht op het schiereiland de Krim is opgesloten en veroordeeld. De EU vraagt dat de internationale mensenrechten­normen op het schiereiland onverkort worden nageleefd. Journalisten, mensenrechtenverdedigers en advocaten moeten onafhankelijk en zonder ongepaste inmenging en intimidatie kunnen werken. Alle aanhangige gevallen van mensen­rechten­schendingen door overheden of niet‑statelijke actoren, zoals gedwongen verdwijningen, foltering en executies, geweld, politiek gemotiveerde vervolgingen, discriminatie en intimidatie moeten grondig worden onderzocht. De volledige, vrije en ongehinderde toegang voor internationale mensen­rechten­actoren tot het integrale grondgebied van Oekraïne, met inbegrip van de Krim en Sebastopol, blijft van cruciaal belang. De EU herinnert aan Resolutie 74/168 van de AVVN van 19 december 2019 en vraagt de volledige uitvoering ervan. Dit houdt ook in dat de Russische Federatie haar verplichtingen uit hoofde van het toepasselijke internationaal humanitair recht moet nakomen.


Terug naar boven