r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU effent het pad voor een sterker en ambitieuzer partnerschap met Afrika

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 9 maart 2020.

Vandaag hebben de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de grondslag voor een nieuwe strategie met Afrika voorgesteld. De mededeling bevat voorstellen voor intensievere samenwerking door middel van partnerschappen op vijf belangrijke gebieden: de transitie naar een groene economie; digitalisering; duurzame groei en werkgelegenheid; vrede en bestuur, en migratie en mobiliteit. Op basis van dit document zal Europa in gesprek gaan met haar Afrikaanse partners met als doel een nieuwe gezamenlijke strategie vast te stellen die tijdens de top tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie (AU) in oktober 2020 moet worden goedgekeurd.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, verklaarde: “De strategie met Afrika die we vandaag voorstellen, is de routekaart om de volgende stappen te nemen en ons partnerschap naar een hoger niveau te tillen. Afrika is de natuurlijke partner en buur van de Europese Unie. Samen kunnen we bouwen aan een welvarendere, vredigere en duurzamere toekomst voor iedereen.”

De hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie voor een sterker Europa in de wereld, Josep Borrell, zei hierover: “In Afrika staat ook een deel van de toekomst van Europa op het spel. Om onze gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan, hebben we een sterk Afrika nodig, en Afrika heeft een sterk Europa nodig. We hebben er alle belang bij om ons reeds solide partnerschap nog te versterken op gebieden zoals vrede en stabiliteit, armoede en ongelijkheid, en terrorisme en extremisme. Beide continenten hebben elkaar nodig om zelf sterker te worden en elkaar te versterken en om een gemeenschappelijke ambitie te verwezenlijken: een betere wereld die gestoeld is op een op regels gebaseerde internationale orde.”

Europees commissaris voor Internationale Partnerschappen, Jutta Urpilainen, voegde hieraan toe: “Met de vijf voorgestelde partnerschappen, waarin onze gedeelde belangen en waarden centraal zullen staan, zullen Afrika en Europa samen een leidende rol spelen op het gebied van de transitie naar een groene economie en de digitalisering, en zullen ze duurzame investeringen en banen bevorderen. Mijn eerste prioriteit is nu ervoor te zorgen dat de strategie met Afrika aan de ambities van jongeren en vrouwen beantwoordt zodat ze door hen kan worden gedragen.

De hernieuwde samenwerking zal voortbouwen op de lopende dialoog met Afrikaanse partners, die in de aanloop naar de volgende top tussen de EU en de AU in Brussel in oktober 2020 zal worden voortgezet met als doel gezamenlijke strategische prioriteiten voor de komende jaren te bepalen.

De gepresenteerde voorstellen bouwen voort op een groeiende dynamiek in de relaties tussen de EU en Afrika. Met de 6e top tussen de Afrikaanse Unie en de EU en de afronding van de onderhandelingen over de nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, wordt 2020 een cruciaal jaar om onze ambitie waar te maken van een nog sterker partnerschap met Afrika, onze natuurlijke partner.

Het partnerschap moet gebaseerd zijn op duidelijk afgebakende respectieve en wederzijdse belangen en verantwoordelijkheden.

In de mededeling wordt voorgesteld dat de EU en Afrika op de volgende punten samenwerken:

  • de voordelen van de transitie naar een groene economie maximaal benutten en de bedreigingen voor het milieu tot een minimum beperken, met volledige inachtneming van de Overeenkomst van Parijs;
  • de digitalisering van het continent stimuleren;
  • ecologisch, sociaal en financieel duurzame investeringen die bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering fors verhogen; de investeringsmogelijkheden bevorderen door innovatieve financieringsmechanismen meer ingang te doen vinden en de economische integratie op regionale en continentale schaal stimuleren, met name door middel van de Afrikaanse continentale vrijhandelsovereenkomst;
  • investeerders aantrekken door Afrikaanse staten te ondersteunen bij het vaststellen van beleid en regelgevingshervormingen die het ondernemings- en investeringsklimaat verbeteren en daarbij een gelijk speelveld creëren voor bedrijven;
  • ervoor zorgen dat leren, kennis en vaardigheden, en onderzoek en innovatie met name bij vrouwen en jongeren snel toenemen, de sociale rechten verbeteren en beschermen en kinderarbeid uitroeien;
  • Afrikaanse landen meer en aangepaste EU-steun bieden bij hun inspanningen voor vrede door middel van meer gestructureerde en strategische vormen van samenwerking, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare regio's;
  • goed bestuur, democratie, mensenrechten, de rechtsstaat en gendergelijkheid integreren in onze acties en samenwerking;
  • veerkracht bestendigen door humanitaire en ontwikkelingshulp en interventies op het vlak van vrede en veiligheid te koppelen in alle fasen van conflicten en crises;
  • zorgen voor evenwichtige, samenhangende en brede partnerschappen op het gebied van mobiliteit en migratie;
  • de op internationale regels gebaseerde orde en het multilaterale stelsel versterken en daarbij de Verenigde Naties centraal stellen.

Achtergrond

Op 27 februari 2020 hielden de Europese Commissie en de Commissie van de Afrikaanse Unie hun 10e vergadering in Addis Abeba en bespraken de toekomstige samenwerking op de bovengenoemde gebieden. De bijeenkomst tussen de EU en de AU van ministers van buitenlandse zaken van beide continenten in mei zal een goede gelegenheid bieden om de Afrikaanse partners opnieuw te raadplegen.

De voorstellen bouwen ook voort op de toezeggingen die tijdens de 5e top van de Afrikaanse Unie en de Europese Unie in Abidjan zijn gedaan. De vooruitgang die sindsdien is geboekt, omvat de oprichting in 2018 van de Afrikaans-Europese alliantie voor duurzame investeringen en banen, waarmee wordt gestreefd naar sterkere economische en handelsbetrekkingen door middel van duurzame investeringen en het scheppen van duurzame banen. Ook de sluiting van het memorandum van overeenstemming tussen de Afrikaanse Unie en de Europese Unie inzake vrede, veiligheid en goed bestuur in 2018, waarbij de samenwerking op deze gebieden is versterkt, was een mijlpaal.

Meer informatie

Link naar de volledige tekst

Vragen en antwoorden: Naar een brede strategie met Afrika

Factsheet “Naar een strategie met Afrika”

Nieuwe video's over door de EU gefinancierde projecten in Afrika


Terug naar boven