r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie verwelkomt goedkeuring Europees Parlement voor handels- en investeringsovereenkomsten EU-Vietnam

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 12 februari 2020.

De Europese Commissie is ingenomen met het besluit van het Europees Parlement om de handels- en investeringsovereenkomsten tussen de EU en Vietnam goed te keuren. De handelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam zal nu in 2020 in werking treden, na de afronding van de ratificatieprocedure door Vietnam. Als gevolg van de handelsovereenkomst zullen nagenoeg alle invoerrechten voor de handel in goederen tussen beide partijen worden afgeschaft, en worden - dankzij de sterke, juridisch bindende en afdwingbare verplichtingen inzake duurzame ontwikkeling - de eerbiediging van de arbeidsrechten, de bescherming van het milieu en de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering gewaarborgd.

Phil Hogan, de EU-commissaris voor Handel, zei: “De overeenkomst tussen de EU en Vietnam heeft een enorm economisch potentieel en betekent winst voor consumenten, werknemers, landbouwers en bedrijven. En de overeenkomst gaat veel verder dan alleen economische voordelen. Zij laat zien dat handelsbeleid een kracht ten goede kan zijn. Dankzij onze handelsbesprekingen heeft Vietnam al grote inspanningen geleverd om zijn prestaties op het gebied van arbeidsrechten te verbeteren. Zodra de handels- en investeringsovereenkomsten van kracht zijn, zal dat ons vermogen om hervormingen in Vietnam te bevorderen en te monitoren verder versterken.”

Dit is de meest uitgebreide handelsovereenkomst tussen de EU en een ontwikkelingsland, en met dat feit is ten volle rekening gehouden. Zo zal Vietnam zijn invoerrechten geleidelijk afschaffen over een langere periode, 10 jaar, om rekening te houden met zijn ontwikkelingsbehoeften. Daarentegen zal een groot aantal belangrijke uitvoerartikelen van de EU, zoals farmaceutische producten, chemische stoffen of machines, reeds vanaf de inwerkingtreding van de verordening rechtenvrij kunnen worden ingevoerd. De handelsovereenkomst bevat ook specifieke bepalingen om niet-tarifaire belemmeringen in de automobielsector aan te pakken, en zal bescherming bieden aan 169 traditionele Europese levensmiddelen en dranken, ook wel geografische aanduidingen genoemd, zoals Rioja-wijn en roquefort.

Dankzij de handelsovereenkomst kunnen EU-bedrijven ook op voet van gelijkheid met Vietnamese ondernemingen deelnemen aan aanbestedingen voor overheidsopdrachten van overheden en staatsbedrijven in Vietnam.

De overeenkomst biedt niet alleen aanzienlijke economische kansen, zij zorgt er ook voor dat handel, investeringen en duurzame ontwikkeling hand in hand gaan door hoge normen op het gebied van arbeids-, milieu- en consumentenbescherming vast te stellen en te voorkomen dat er een “race naar de bodem” ontstaat om handel en investeringen aan te trekken.

De overeenkomst verplicht de twee partijen ertoe:

  • de acht fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) te ratificeren en de beginselen van de IAO inzake de grondrechten op het werk te eerbiedigen, te bevorderen en effectief toe te passen;
  • de Overeenkomst van Parijs en andere internationale milieuovereenkomsten uit te voeren en te werken aan de instandhouding en het duurzame beheer van de wilde flora en fauna, de biodiversiteit, bosbouw en visserij; en
  • een onafhankelijk maatschappelijk middenveld te betrekken bij het toezicht op de uitvoering van deze verbintenissen door beide partijen.

Vietnam heeft al vooruitgang geboekt met betrekking tot een aantal van deze verbintenissen:

  • in juni 2019 ratificeerde Vietnam het IAO-Verdrag nr. 98 inzake collectieve onderhandelingen;
  • in november 2019 nam het land een herziene arbeidswetgeving aan;
  • het land heeft een tijdschema vastgelegd voor de ratificatie van de twee resterende fundamentele IAO-verdragen inzake de vrijheid van vereniging en dwangarbeid.

In de handelsovereenkomst wordt ook een institutionele en juridische band gelegd met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, die het mogelijk maakt passende maatregelen te nemen bij ernstige schendingen van de mensenrechten.

Volgende stappen

Nu het Parlement zijn goedkeuring heeft gegeven, kan de Raad de handelsovereenkomst sluiten. Zodra de Vietnamese nationale vergadering de handelsovereenkomst heeft geratificeerd, kan de overeenkomst in werking treden, waarschijnlijk begin zomer 2020. De investeringsbeschermingsovereenkomst met Vietnam moet nog door alle lidstaten worden geratificeerd volgens hun respectieve interne procedures. Zodra deze geratificeerd is, vervangt zij de bilaterale investeringsovereenkomsten die 21 EU-lidstaten al eerder met Vietnam hebben gesloten.

Achtergrond

Vietnam is na Singapore de op één na grootste handelspartner van de EU in de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN), met een jaarlijkse handel in goederen en diensten ter waarde van respectievelijk 49,3 miljard en 4,1 miljard euro.

De belangrijkste uitvoerproducten van de EU naar Vietnam zijn hoogtechnologische producten, waaronder elektrische machines en apparatuur, vliegtuigen, voertuigen en farmaceutische producten. De belangrijkste uitvoerproducten van Vietnam naar de EU zijn elektronica, schoeisel, textiel en kleding, koffie, rijst, vis, schaal- en schelpdieren en meubels.

Met een totaalbedrag aan buitenlandse directe investeringen van 6,1 miljard euro (2017) is de EU een van de grootste buitenlandse investeerders in Vietnam. De meeste EU-investeringen hebben betrekking op industriële verwerking en productie.

Meer informatie

Memo: De handels- en investeringsovereenkomsten tussen de EU en Vietnam

Handelsovereenkomst EU-Vietnam (specifieke website)

Factsheets: voordelen van de handelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, landbouw, normen en waarden

Voorbeelden van kleine Europese ondernemingen die nu zaken doen met Vietnam

Handel in uw omgeving: Gedetailleerde factsheets over de handel van alle EU-landen met Vietnam

Infografiek


Terug naar boven