r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Inbreukenpakket voor februari: voornaamste beslissingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 12 februari 2020.

Overzicht per beleidsterrein

Het periodieke pakket inbreukbeslissingen betreft de gerechtelijke stappen van de Europese Commissie tegen lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht niet zijn nagekomen. De beslissingen betreffen diverse sectoren en beleidsterreinen van de EU en moeten ervoor zorgen dat het EU-recht correct wordt toegepast. Daar hebben zowel burgers als bedrijven baat bij.

De voornaamste beslissingen van de Commissie worden hieronder weergegeven, gegroepeerd per beleidsterrein. Ook sluit de Commissie 76 procedures waarin de problemen met de betrokken lidstaten zijn opgelost, zodat de Commissie de procedure niet hoeft voort te zetten.

Zie voor nadere informatie over de EU-inbreukprocedure MEMO/12/12. Zie voor meer details over alle beslissingen het register van inbreukbeslissingen.

 • 1. 
  Milieu

(meer informatie: Tim McPhie - tel. +32 229-58602, Ana Crespo Parrondo - tel. +32 229-81325)

Verwijzing naar Hof van Justitie van de Europese Unie

Commissie daagt ITALIË voor Hof wegens onvolledige regeling voor toegang tot genetische hulpbronnen

De Europese Commissie daagt Italië voor het Hof van Justitie van de EU omdat zijn systeem van toegang tot genetische rijkdommen uit niet-EU-landen slecht functioneert. De betrokken onvolkomenheden maken het de in Italië gevestigde ondernemingen moeilijker om die toegang ten volle te benutten voor onderzoek, productie en handel. Nadat de Commissie in januari 2018 een aanmaningsbrief en in januari 2019 een met redenen omkleed advies had gezonden, heeft Italië in juli 2019 kennisgegeven van de aanwijzing van de nationale bevoegde autoriteiten. Tot dusver heeft Italië echter nog geen kennis gegeven van wetgeving tot vaststelling van de sancties voor schendingen van de regels. De Commissie heeft derhalve besloten Italië voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen. Zie voor meer informatie het volledige persbericht.

Aanmaningsbrieven

Bossen: Commissie dringt bij ROEMENIË aan op beëindiging van illegale houtkap

De Commissie dringt bij Roemenië aan op een correcte uitvoering van de houtverordening van de EU, die houtbedrijven belet uit illegaal gekapt hout producten te vervaardigen en op de EU-markt te brengen. In Roemenië zijn de nationale autoriteiten niet in staat gebleken de marktdeelnemers doeltreffend te controleren en passende sancties op te leggen. Inconsistenties in de nationale wetgeving beletten dat de Roemeense autoriteiten grote hoeveelheden illegaal gekapt hout controleren. Daarnaast heeft de Commissie vastgesteld dat de Roemeense autoriteiten bossen beheren, onder meer door houtkap toe te staan, zonder vooraf de gevolgen voor beschermde habitats te evalueren, zoals de habitatrichtlijn en de richtlijnen inzake strategische milieubeoordeling vereisen. Bovendien zijn er tekortkomingen in de toegang van het publiek tot milieu-informatie in de bosbeheerplannen. De Commissie heeft ook vastgesteld dat beschermde boshabitats in beschermde Natura 2000-gebieden in strijd met de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn verloren zijn gegaan. Daarom heeft de Commissie vandaag besloten Roemenië een aanmaningsbrief te sturen waarin zij het land een maand de tijd geeft om de nodige maatregelen te nemen om de door de Commissie vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. Doet het dat niet, dan kan de Commissie besluiten de Roemeense autoriteiten een met redenen omkleed advies te sturen.

Waterkwaliteit: Commissie verzoekt DUITSLAND zijn regels ter bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging te verbeteren

De Commissie dringt er bij Duitsland op aan zijn nationale wetgeving tot omzetting van de richtlijn milieukwaliteitsnormen, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2013/39/EU, aan te passen. Richtlijn 2008/105/EG heeft tot doel ervoor te zorgen dat chemische verontreiniging van het oppervlaktewater geen bedreiging vormt voor het aquatisch milieu of de gezondheid van de mens. Bij een controle van de overeenstemming van de nationale wetgevingen van de lidstaten met de richtlijn heeft de Commissie vastgesteld dat Duitsland de richtlijn niet correct in nationaal recht heeft omgezet. Daarom stuurt de Commissie een aanmaningsbrief. Duitsland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren en zijn wetgeving aan te passen. Doet het dat niet, dan kan de Commissie besluiten de Duitse autoriteiten een met redenen omkleed advies te sturen.

Milieueffectbeoordelingen: Commissie verzoekt ITALIË nationale regels aan te passen

De Commissie dringt er bij Italië op aan zijn nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de milieueffectbeoordelingsrichtlijn (Richtlijn 2011/92/EU). De richtlijn zorgt ervoor dat bij openbare en particuliere projecten de gevolgen voor het milieu worden beoordeeld voordat de projecten worden goedgekeurd. In april 2014 is nieuwe EU-wetgeving vastgesteld (Richtlijn 2014/52/EU) waarbij de administratieve lasten worden verminderd en het niveau van milieubescherming wordt verhoogd, en tegelijkertijd zakelijke beslissingen inzake publieke en particuliere investeringen beter, voorspelbaarder en duurzamer worden gemaakt. In Italië zijn er onder meer tekortkomingen in het nationale recht met betrekking tot de wijze waarop het publiek wordt geraadpleegd, de regels voor grensoverschrijdend overleg in het geval van in Italië voorgestelde projecten die gevolgen kunnen hebben voor andere lidstaten, het verstrekken van praktische informatie over de toegang tot de rechter, en de systemen die zijn opgezet om belangenconflicten te vermijden. Daarom heeft de Commissie vandaag besloten Italië een aanmaningsbrief te sturen waarin zij het land twee maanden de tijd geeft om te reageren en zijn wetgeving aan te passen. Doet het dat niet, dan kan de Commissie besluiten de Italiaanse autoriteiten een met redenen omkleed advies te sturen.

Luchtkwaliteit: Commissie verzoekt NEDERLAND nationale regels inzake bemonstering aan te passen

De Commissie dringt er bij Nederland op aan zijn nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met Richtlijn (EU) 2015/1480 van de Commissie, die de referentiemethoden, de validatie van gegevens en de locatie van de bemonsteringspunten voor de beoordeling van de luchtkwaliteit heeft verbeterd. De nieuwe regels maken een betere controle van de luchtkwaliteit en de beoordeling van de naleving door een lidstaat van de luchtkwaliteitsnormen mogelijk. De vastgestelde tekortkomingen variëren van het niet correct vermelden van alle voorschriften voor het meten van bepaalde verontreinigende stoffen, via ontbrekende voorschriften voor de locatie van de bemonsteringspunten, tot het gebruik van onjuiste methoden voor de bemonstering en de analyse van de resultaten. Daarom heeft de Commissie vandaag besloten Nederland een aanmaningsbrief te sturen waarin zij het land twee maanden de tijd geeft om te reageren en zijn wetgeving aan te passen. Doet het dat niet, dan kan de Commissie besluiten de Nederlandse autoriteiten een met redenen omkleed advies te sturen.

Luchtvervuiling: Commissie verzoekt ROEMENIË, GRIEKENLAND en MALTA nationale programma's ter beheersing van luchtverontreiniging vast te stellen

De Commissie dringt er bij Roemenië, Griekenland en Malta op aan om hun eerste nationale programma's ter beheersing van de luchtverontreiniging vast te stellen en aan de Commissie mee te delen, zoals Richtlijn (EU) 2016/2284 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen voorschrijft. Volgens die richtlijn moeten de lidstaten programma's opstellen, vaststellen en uitvoeren om hun jaarlijkse emissies te beperken. De richtlijn strekt ertoe, luchtkwaliteitsniveaus te bereiken die geen aanzienlijke negatieve effecten op en risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu met zich brengen. De lidstaten hadden de Commissie uiterlijk op 1 april 2019 hun eerste nationale programma's ter beheersing van de luchtverontreiniging moeten meedelen. Ondanks eerdere herinneringen hebben Griekenland, Malta en Roemenië nog steeds niet aan hun verplichtingen voldaan. De Commissie heeft daarom besloten een aanmaningsbrief te sturen waarin de landen twee maanden de tijd krijgen om te reageren en hun programma's binnen deze termijn vast te stellen en mee te delen. Doen zij dat niet, dan kan de Commissie besluiten de Roemeense, de Griekse en de Maltese autoriteiten een met redenen omkleed advies te sturen.

Met redenen omklede adviezen

Natuur: Commissie verzoekt DUITSLAND habitatrichtlijn juist om te zetten

De Europese Commissie dringt er bij Duitsland op aan zijn verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna na te komen. De lidstaten moeten speciale beschermingszones aanwijzen, elk met specifieke instandhoudingsdoelstellingen en de overeenkomstige instandhoudingsmaatregelen om een gunstige staat van instandhouding van de aanwezige soorten en habitats te behouden of te herstellen. De termijn waarbinnen deze stappen voor alle locaties in Duitsland moesten zijn gezet, is in sommige gevallen al meer dan 10 jaar geleden verstreken. Daarom heeft de Commissie in 2015 een aanmaningsbrief gestuurd en, na langdurige besprekingen met de lidstaat, in 2019 een aanvullende aanmaningsbrief. Volgens de Commissie is er voor alle 4 606 Natura 2000-gebieden, in alle deelstaten en op federaal niveau, sprake van een algemene en permanente praktijk om geen voldoende gedetailleerde en gekwantificeerde instandhoudingsdoelstellingen vast te stellen. Dit heeft grote invloed op de kwaliteit en de doeltreffendheid van de vast te stellen instandhoudingsmaatregelen. Volgens de Commissie heeft Duitsland er evenmin voor gezorgd dat de overheden in zes deelstaten actief en systematisch beheersplannen bekendmaken aan het publiek. Het met redenen omkleed advies geeft Duitsland twee maanden de tijd om te reageren. Als Duitsland binnen twee maanden geen maatregelen neemt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Luchtkwaliteit: Commissie verzoekt GRIEKENLAND zijn bevolking te beschermen tegen luchtverontreiniging

De Commissie roept Griekenland op te voldoen aan de eisen van Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. Het nationale systeem zou op betrouwbare wijze de ernst van de luchtverontreiniging moeten meten, het publiek daarover moeten informeren en verslag moeten uitbrengen daarover en over de ondoeltreffendheid van bepaalde maatregelen die zijn genomen om die verontreiniging tegen te gaan. In dit geval heeft Griekenland de gegevens over de situatie op zijn grondgebied in bepaalde jaren niet bekend gemaakt. Het heeft evenmin gegevens verstrekt over de plaatsen waar de hoogste concentraties van stikstofdioxide (NO2) te vinden zijn waaraan de bevolking direct of indirect kan worden blootgesteld. Dit komt omdat de bemonsteringspunten in bepaalde agglomeraties onjuist zijn geplaatst of ontoereikend zijn. Griekenland heeft ook geen toereikende maatregelen genomen om de NO2-verontreiniging in de Atheense agglomeratie, die sinds 2010 boven de maximumdrempel ligt, zo spoedig mogelijk te verminderen. In januari 2019 is een aanmaningsbrief gestuurd. Aangezien het land nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, stuurt de Commissie nu een met redenen omkleed advies. Griekenland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren en de nodige maatregelen te nemen voor een goede werking van het systeem voor het meten van de luchtverontreiniging. Als Griekenland binnen twee maanden geen maatregelen neemt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Luchtkwaliteit: Commissie verzoekt PORTUGAL zijn bevolking te beschermen tegen luchtverontreiniging

De Commissie roept Portugal op te voldoen aan de eisen van Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. Het nationale systeem zou op betrouwbare wijze de ernst van de luchtverontreiniging moeten meten, het publiek daarover moeten informeren en daarover verslag moeten uitbrengen. De grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) worden in verschillende zones overschreden, terwijl uit verslagen blijkt dat de maatregelen die zijn genomen om de luchtverontreiniging zo snel mogelijk te beperken en te beheersen, ondoeltreffend zijn. Aangezien het land nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, stuurt de Commissie nu een met redenen omkleed advies. Portugal heeft nu twee maanden de tijd om te reageren en de nodige maatregelen te nemen voor een goede werking van het systeem voor het meten van de luchtverontreiniging. Als Portugal binnen twee maanden geen maatregelen neemt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Afval: Commissie dringt bij ROEMENIË en ZWEDEN aan op naleving van EU-voorschriften inzake scheepsrecycling

De Commissie dringt er bij Roemenië en Zweden op aan te voldoen aan hun verplichting om volledig uitvoering te geven aan de wettelijke voorschriften van de EU inzake scheepsrecycling (Verordening (EU) nr. 1257/2013). De verordening beoogt scheepsrecycling groener en veiliger te maken. De voornaamste doelstelling van de verordening is ervoor te zorgen dat schepen die onder de vlag van een EU-lidstaat varen op een veilige en duurzame manier worden gerecycleerd. Het is van essentieel belang dat de lidstaten bevoegde autoriteiten en administraties alsmede contactpersonen aanwijzen en nationale wettelijke bepalingen betreffende de handhaving van deze EU-voorschriften en de toepasselijke sancties vaststellen. Al deze verplichtingen moesten uiterlijk op 31 december 2018 zijn nagekomen. De Commissie heeft beide lidstaten in juni 2019 een aanmaningsbrief gestuurd omdat zij hun verplichtingen niet waren nagekomen. Aangezien zij nog steeds niet aan hun verplichtingen voldoen, heeft de Commissie besloten een met redenen omkleed advies te sturen. Roemenië en Zweden hebben nu twee maanden de tijd om de situatie te verhelpen door de autoriteiten aan te wijzen en sancties vast te stellen. Als Roemenië en Zweden binnen twee maanden geen maatregelen nemen, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Stedelijk afvalwater: Commissie verzoekt SPANJE zijn bevolking te beschermen tegen waterverontreiniging

De Commissie dringt er bij Spanje op aan te voldoen aan de voorschriften van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. De EU-lidstaten moeten zorgen voor een secundaire behandeling van alle lozingen van agglomeraties van meer dan 2 000 inwonerequivalenten, en een verdere behandeling voor agglomeraties van meer dan 10 000 inwonerequivalenten in aangewezen kwetsbare gebieden. Secundaire behandeling volgt op de eliminatie van vaste stoffen uit het stedelijk afvalwater (de zogenaamde primaire behandeling) en bestaat uit de afbraak van organische stoffen door bacteriën. Soms is een verdere (tertiaire) behandeling nodig om kwetsbare wateren te beschermen. Tertiaire behandeling kan inhouden dat het behandelde afvalwater wordt ontsmet met het oog op de bescherming van zwemwater of schelpdierwater. Het kan ook de verwijdering van fosfor of nitraten (in afvalwater aanwezige nutriënten) omvatten om wateren die door eutrofiëring worden bedreigd, te beschermen. Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat de verplichtingen van de richtlijn in Spanje vooral in grote agglomeraties op grote schaal niet werden nagekomen; in december 2016 is daarom een aanmaningsbrief verstuurd. Uit een technische beoordeling van de antwoorden van Spanje blijkt dat er nog steeds sprake is van grootschalige niet-nakoming van de verplichtingen van de richtlijn, aangezien 133 agglomeraties lozingen verrichten in normale of kwetsbare gebieden. Hoewel enige vooruitgang is geboekt, wordt in de nabije toekomst geen volledige naleving verwacht. De Commissie stuurt daarom een met redenen omkleed advies en verzoekt Spanje de naleving te versnellen. Spanje heeft nu twee maanden de tijd om te reageren. Als Spanje binnen twee maanden geen maatregelen neemt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 • 2. 
  Energie en klimaat

(meer informatie: Tim McPhie - tel. +32 229-58602, Lynn Rietdorf - tel. +32 229-74959)

Aanmaningsbrieven

Energie-efficiëntie: Commissie roept KROATIË op rapportageverplichtingen betreffende doelstellingen inzake energie-efficiëntie na te komen

De Europese Commissie heeft vandaag besloten een inbreukprocedure in te leiden en Kroatië een aanmaningsbrief te sturen omdat het land niet heeft voldaan aan zijn verplichting om verslag uit te brengen over de vooruitgang bij het bereiken van zijn nationale doelstellingen inzake energie-efficiëntie.

Kroatië heeft zijn jaarlijkse voortgangsverslag voor 2019, dat volgens de energie-efficiëntierichtlijn (2012/27/EU) uiterlijk op 30 april 2019 moest zijn ingediend, nog niet meegedeeld. Zonder het verslag kan de Europese Commissie de vooruitgang van de lidstaten, zowel individueel als collectief, ten aanzien van de EU-doelstellingen inzake energie-efficiëntie voor 2020 niet beoordelen. Een onvolledig beeld belet de Europese Unie ook om haar beleid en maatregelen tot verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie, die essentieel zijn in onze strijd tegen de klimaatverandering, zo nodig aan te passen. Kroatië heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie een antwoord te sturen; als het dat niet doet, kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies uit te brengen.

Basisveiligheidsnormen: Commissie verzoekt POLEN EU-wetgeving inzake stralingsbescherming om te zetten

De Commissie heeft besloten een inbreukprocedure in te leiden en Polen een aanmaningsbrief te sturen met het verzoek de meest recente richtlijn inzake basisnormen (Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad) volledig om te zetten in nationale wetgeving. De lidstaten van de EU moesten de richtlijn uiterlijk op 6 februari 2018 hebben omgezet, maar Polen heeft dat niet voor alle regels gedaan. De richtlijn inzake basisnormen moderniseert en consolideert de EU-wetgeving op het gebied van stralingsbescherming. Zij stelt basisveiligheidsnormen vast om werknemers, de bevolking en patiënten te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling. De richtlijn bevat ook bepalingen voor de voorbereiding en reactie op noodsituaties, die naar aanleiding van het nucleaire ongeval in Fukushima werden aangescherpt. Polen heeft nu twee maanden de tijd om op de argumenten van de Commissie te antwoorden; als het dat niet doet, kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies uit te brengen.

Met redenen omkleed advies

Klimaatactie: Commissie dringt bij ROEMENIË aan op kennisgeving van nationale maatregelen inzake sancties voor inbreuken op verordening betreffende gefluoreerde broeikasgassen

De Europese Commissie heeft vandaag besloten Roemenië een met redenen omkleed advies te sturen omdat het geen maatregelen heeft vastgesteld inzake sancties voor inbreuken op Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen. Gefluoreerde broeikasgassen, ook bekend als “F-gassen”, zijn een familie van door de mens vervaardigde gassen die in een hele reeks industriële toepassingen worden gebruikt. De verordening beoogt een bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering te leveren door de uitstoot van F-gassen in de EU tegen 2030 met twee derde te verminderen. F-gassen hebben een krachtig aardopwarmingseffect (tot 23 000 keer groter dan dat van koolstofdioxide, CO2). Het EU-recht bevat strenge voorschriften voor het gebruik van gefluoreerde gassen en de voorwaarden in verband met het in de handel brengen van producten die deze gassen bevatten. Overeenkomstig de door de lidstaten goedgekeurde regels hadden sancties uiterlijk op 1 januari 2017 van kracht moeten zijn en hadden alle maatregelen moeten zijn getroffen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De mogelijkheid om passende sancties naar nationaal recht op te leggen, is van cruciaal belang om de naleving van de verordening te waarborgen en zo de klimaatverandering te beperken. Met de sancties moet in het bijzonder de illegale handel in fluorkoolwaterstoffen worden voorkomen. De lidstaten zijn tevens overeengekomen de Commissie uiterlijk op 1 januari 2017 de nationale maatregelen inzake sancties mee te delen. Tot dusver heeft de Commissie van Roemenië geen kennisgeving van nationale maatregelen inzake sancties ontvangen. Daarom heeft de Commissie de tweede stap in de inbreukprocedure gezet door als vervolg op de in juli 2019 aan Roemenië gestuurde aanmaningsbrief een met redenen omkleed advies uit te brengen. Roemenië heeft vanaf de ontvangst van het met redenen omkleed advies twee maanden de tijd om de maatregelen aan de Commissie mee te delen.

 • 3. 
  Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie

(meer informatie: Daniel Ferrie - tel. +32 229-86500, Aikaterini Apostola +32 229-87624)

Aanmaningsbrieven

Bestrijding van witwassen van geld: Commissie roept 8 lidstaten op vijfde antiwitwasrichtlijn om te zetten

De Commissie heeft Cyprus, Hongarije, Nederland, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Spanje aanmaningsbrieven gestuurd omdat zij geen kennis hebben gegeven van uitvoeringsmaatregelen voor de vijfde antiwitwasrichtlijn. De antiwitwasvoorschriften zijn van essentieel belang voor de strijd tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Uit recente witwasschandalen is gebleken dat er behoefte is aan strengere regels op EU-niveau. Lacunes in de wetgeving in een lidstaat hebben gevolgen voor de EU als geheel. Daarom moeten de EU-regels doeltreffend worden toegepast en gecontroleerd om misdaad te bestrijden en ons financieel systeem te beschermen. Alle lidstaten moesten de voorschriften van de vijfde antiwitwasrichtlijn uiterlijk op 10 januari 2020 hebben omgezet. De Commissie betreurt het dat de betrokken lidstaten de richtlijn niet tijdig hebben omgezet en moedigt hen aan dit spoedig te doen, gelet op het belang van deze regels voor het gemeenschappelijke belang van de EU. Als de lidstaten binnen twee maanden geen bevredigend antwoord geven, kan de Commissie besluiten met redenen omklede adviezen uit te brengen.

 • 4. 
  Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf

(meer informatie: Sonya Gospodinova - tel. +32 229-66953, Federica Miccoli - tel. +32 229-58300)

Met redenen omkleed advies

Beroepskwalificaties: Commissie verzoekt PORTUGAL te voldoen aan EU-regels inzake beroepskwalificaties

De Commissie heeft Portugal een met redenen omkleed advies gestuurd betreffende zijn nieuwe regels die de verworven rechten van Portugese ingenieurs om in Portugal en in andere lidstaten architectuurprojecten uit te voeren, beperken. Het recht van vrij verkeer van ingenieurs die niet aan de voorwaarden van de nieuwe regels voldoen zal worden beperkt of ingetrokken, omdat zij wettelijk geen architectuurprojecten meer zullen mogen uitvoeren in Portugal en in andere lidstaten. Bovendien heeft Portugal deze beperkingen niet gemotiveerd, terwijl het beginsel van verworven rechten een fundamenteel rechtsbeginsel is. Volgens de Commissie heeft Portugal de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (Richtlijn 2005/36/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2013/55/EU), en de EU-regels inzake het vrije verkeer van werknemers (artikel 45 VWEU) de vrijheid van vestiging (artikel 49 VWEU) en de vrijheid van dienstverrichting (artikel 56 VWEU) geschonden. Portugal heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie; als het dat niet doet, kan de Commissie besluiten Portugal voor het Europees Hof van Justitie te dagen.

 • 5. 
  Mobiliteit en vervoer

(meer informatie: Stefan de Keersmaecker — tel. +32 229-84680, Stephan Meder - tel. +32 229-13917)

Met redenen omkleed advies

Wegvervoer: Commissie verzoekt VERENIGD KONINKRIJK richtlijn betreffende in rekening brengen van gebruik van wegeninfrastructuur na te leven

De Europese Commissie verzoekt het Verenigd Koninkrijk te voldoen aan alle eisen van de Eurovignet-richtlijn (1999/62/EG) betreffende het in rekening brengen van het gebruik van wegeninfrastructuur door zware vrachtvoertuigen. In deze richtlijn worden beginselen vastgesteld voor de heffing door de lidstaten van jaartarieven voor belastingen, tolgelden of vignetten voor zware vrachtvoertuigen. De Commissie is van mening dat de door het Verenigd Koninkrijk in 2014 ingestelde heffing voor zware vrachtvoertuigen een belasting is die uitsluitend door de lidstaat van registratie kan worden geheven. De Commissie meent ook dat de heffing buitenlandse vervoerders discrimineert ten opzichte van vervoerders uit het Verenigd Koninkrijk, die worden gecompenseerd door een korting op de jaarlijkse belasting op in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven voertuigen. Het Verenigd Koninkrijk heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie van de uitvoeringsmaatregelen in kennis te stellen; doet het dat niet, dan kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU. Overeenkomstig het Terugtrekkingsakkoord blijft het EU-recht tijdens de overgangsperiode volledig van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk blijft met name onderworpen aan de handhavingsmechanismen van de EU, zoals inbreukprocedures.

 • 6. 
  Belastingen en douane-unie

(meer informatie: Daniel Ferrie - tel. +32 229-86500, Nerea Artamendi Erro - tel. +32 229-90964)

Verwijzing naar Hof van Justitie van de Europese Unie

Belastingen: Commissie daagt PORTUGAL voor Hof wegens verzuim discriminerende wetgeving inzake voertuigregistratiebelasting te wijzigen

De Commissie heeft besloten Portugal voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen omdat het zijn regels inzake motorrijtuigenbelasting voor ingevoerde tweedehandsauto's niet heeft gewijzigd. Volgens de EU-regels mogen de lidstaten op producten van de overige lidstaten, al dan niet rechtstreeks, geen hogere binnenlandse belastingen heffen dan die welke op gelijksoortige nationale producten worden geheven. De Portugese wetgeving in kwestie houdt niet ten volle rekening met de waardevermindering van uit andere lidstaten ingevoerde tweedehandsauto's. Dit leidt tot een hogere belasting op dergelijke ingevoerde auto's in vergelijking met soortgelijke nationale auto's, hetgeen niet verenigbaar is met artikel 110 VWEU. Het Europees Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 16 juni 2016 (C-200/15) reeds geoordeeld dat een eerdere versie van deze Portugese belasting in strijd was met het EU-recht. Het besluit om de zaak aan het Hof voor te leggen is een gevolg van het feit dat Portugal zijn wetgeving ook na het met redenen omklede advies van de Commissie niet in overeenstemming met het EU-recht heeft gebracht. Zie voor meer informatie het volledige persbericht.

Aanmaningsbrieven

Belastingen: Commissie verzoekt LETLAND discriminerende regels inzake voertuigbelasting te wijzigen

De Commissie heeft besloten Letland een aanmaningsbrief te sturen omdat het in andere lidstaten geregistreerde auto's die door Letse ingezetenen worden gebruikt zwaarder belast dan in Letland geregistreerde auto's. Volgens de Letse voorschriften moeten ingezetenen van Letland die een voertuig besturen dat in het buitenland is geregistreerd, daarvoor een veel hogere “verkeersbelasting” betalen dan voor in Letland geregistreerde voertuigen. Volgens de Commissie strookt de Letse wetgeving in kwestie niet met de door het Verdrag gewaarborgde vrijheden van verkeer (artikelen 21, 45, 49, 56 en 63 VWEU). Als Letland binnen twee maanden geen maatregelen neemt, kan de Commissie de Letse autoriteiten een met redenen omkleed advies sturen.

Belastingen: Commissie verzoekt DUITSLAND om uitwisseling van informatie over regelingen inzake “voorraad op afroep”

De Commissie heeft besloten Duitsland een aanmaningsbrief te sturen omdat zijn IT-systemen niet klaar zijn voor de snelle btw-vereenvoudigingen die op 1 januari 2020 in werking zijn getreden. Deze hebben met name betrekking op het vervoer van goederen van de ene lidstaat naar de andere (de zogenoemde “regeling inzake voorraad op afroep”). De “regeling inzake voorraad op afroep” geldt in een situatie waarbij de leverancier op het tijdstip van vervoer van de goederen naar een andere lidstaat reeds de identiteit kent van de persoon die de goederen verkrijgt en aan wie de goederen in een later stadium en bij aankomst ervan in de lidstaat van bestemming zullen worden geleverd. De btw-regels zijn vereenvoudigd om te voorkomen dat de leverancier zich voor de btw in een andere lidstaat moet laten registreren om de enkele reden dat daar voorraden worden aangehouden. De vereenvoudiging van de regels houdt in dat de lidstaten met elkaar elektronisch informatie kunnen uitwisselen om fraude te voorkomen. Duitsland is echter niet klaar om die informatie uit te wisselen, en zal pas tegen eind 2021 de daarvoor noodzakelijke technische infrastructuur ontwikkelen. Dit zal het vermogen van andere lidstaten om fraude te bestrijden ongunstig beïnvloeden en zal ook een belemmering vormen voor de goede werking van de interne markt. Duitsland wordt dus geacht het beginsel van loyale samenwerking te schenden en zijn verplichtingen uit hoofde van de verordening inzake administratieve samenwerking (Verordening (EU) nr. 904/2010) niet na te komen. Als Duitsland binnen twee maanden geen maatregelen neemt, kan de Commissie de Duitse autoriteiten een met redenen omkleed advies sturen.

Aanvullende aanmaningsbrief

Belastingen: Commissie stuurt MALTA aanvullende aanmaningsbrief wegens niet heffen van juist bedrag van belasting over toegevoegde waarde op jachten

De Commissie heeft besloten Malta een aanvullende aanmaningsbrief te sturen wegens het gebruik van een onjuiste methode voor het berekenen van de btw op de huur van jachten. Na een eerste aanmaningsbrief van 8 maart 2018 heeft Malta zijn wetgeving gewijzigd om die af te stemmen op de noodzakelijke vereisten van het EU-recht. De nieuwe nationale regels stroken echter nog steeds niet volledig met het EU-recht. De Maltese wetgeving gebruikt voor de berekening van het effectieve gebruik en het effectieve genot van een jacht buiten de EU momenteel een methode op basis van de afgelegde afstand. Volgens de EU-regels mag een dergelijke methode niet worden gebruikt, maar wel een op tijd gebaseerde methode. De Commissie stuurt Malta nu een aanvullende aanmaningsbrief om ervoor te zorgen dat het EU-recht volledig wordt nageleefd. Indien Malta binnen twee maanden geen bevredigend antwoord geeft, kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies uit te brengen.


Terug naar boven