r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement wil uiterlijk deze zomer bindende regels voor een universele oplader

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 30 januari 2020.

Het Europees Parlement roept de Commissie op om uiterlijk in juli 2020 met voorstellen voor aangescherpte regels voor een universele oplader te komen.

Er is een "dringende behoefte aan EU-regelgeving" om elektronisch afval te verminderen en consumenten in staat te stellen duurzame keuzes te maken, aldus de leden van het Europees Parlement in een resolutie die met 582 stemmen voor, 40 stemmen tegen en 37 onthoudingen werd goedgekeurd. De EP-leden bepleiten de verplichte invoering van universele opladers voor alle mobiele apparaten.

Het Parlement wil dat de Commissie uiterlijk in juli 2020 de gedelegeerde handeling vaststelt zoals voorzien in de richtlijn betreffende radioapparatuur uit 2014 of, zo nodig, uiterlijk in juli 2020 met wetgevende voorstellen komt.

Het dagelijks bestuur van de EU moet zorgen dat het wetgevingskader voor een universele oplader "regelmatig tegen het licht wordt gehouden met het oog op de technische vooruitgang". De Europarlementariërs benadrukken tevens dat onderzoek en innovatie van vitaal belang zijn om bestaande technologieën te verbeteren en nieuwe technologieën te ontwikkelen.

Het Parlement wil ook dat de Commissie:

  • maatregelen neemt om de interoperabiliteit van verschillende draadloze opladers met verschillende mobiele apparaten zo goed mogelijk te waarborgen;
  • wetgevingsinitiatieven overweegt om in de lidstaten meer kabels en opladers in te zamelen en recycleren;
  • ervoor zorgt dat consumenten niet meer verplicht zijn om bij elk nieuw apparaat nieuwe opladers te kopen, waarbij wordt opgemerkt dat maatregelen gericht op ontkoppeling niet mogen leiden tot hogere prijzen voor de consument.

Volgens schattingen wordt er wereldwijd per jaar ongeveer 50 miljoen ton elektronisch afval gegenereerd, met een gemiddelde van meer dan 6 kg per persoon. In Europa werd in 2016 in totaal 12,3 miljoen ton elektronisch afval gegenereerd, wat overeenkomt met gemiddeld 16,6 kg per inwoner. De kortere levensduur van sommige apparaten leidt ook tot meer elektronisch afval.

Achtergrondinformatie

In de richtlijn betreffende radioapparatuur van 2014 hebben de EU-wetgevers aangedrongen op de ontwikkeling van een universele oplader en kreeg de Commissie de bevoegdheid om dit via een gedelegeerde handeling te doen.

De aanpak van de Commissie om de industrie te "stimuleren" om gemeenschappelijke opladers te ontwikkelen, bleef echter achter bij de doelstellingen van de medewetgevers. De vrijwillige overeenkomsten tussen de verschillende actoren in de sector hebben niet de gewenste resultaten opgeleverd. Er is echter wel enige vooruitgang geboekt, aldus de Commissie in een debat op 13 januari 2020: in 2009 waren er meer dan 30 verschillende opladers, dit zijn er vandaag nog drie.

In de resolutie over de Europese Green Deal drong het Parlement aan op een ambitieus nieuw actieplan voor de circulaire economie, gericht op het verminderen van de totale voetafdruk van de EU-productie en -consumptie ten aanzien van milieu en hulpbronnen, dat tegelijkertijd sterke stimulansen moet bieden voor innovatie, duurzame ondernemingen en markten voor klimaatneutrale en niet-toxische circulaire producten.

De Europese Commissie heeft op 29 januari het werkprogramma voor 2020 aangenomen, waarin staat dat er in het derde kwartaal van 2020 een wetgevingsinitiatief voor universele opladers wordt voorgesteld.


Terug naar boven