r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 15 januari 2020
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

10:15 uur - Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen

Te behandelen zaken:

Reactie op verzoek commissie over het debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen

 • 31765-461 Brief regering d.d. 13 januari 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reactie op verzoek commissie over het debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen

Informatie over de (bouw)opgave verpleeghuiszorg in komende decennia

 • 31765-458 Brief regering d.d. 20 december 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie over de (bouw)opgave verpleeghuiszorg in komende decennia

Moties ingediend tijdens het debat

 • 31765-462 Motie d.d. 15 januari 2020 - M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Agema en Wilders over azc-plekken in Gilze en Maastricht geschikt maken voor wachtenden op een verpleeghuisplek

 • 31765-463 Motie d.d. 15 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Hijink en Agema over schrappen van de eigen bijdrage voor mensen die nog op de wachtlijst staan

 • 31765-464 Motie d.d. 15 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Hijink over vrijmaken van financiële middelen om de indicatiestelling in de Wlz uit te breiden

 • 31765-465 Motie d.d. 15 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Hijink over behouden van met sluiting bedreigde verpleeghuislocaties

 • 31765-466 Motie d.d. 15 januari 2020 - C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ellemeet en Laan-Geselschap over meer ruimte voor de inbreng van professionals in de besteding van de kwaliteitsgelden

 • 31765-467 Motie d.d. 15 januari 2020 - L. Sazias, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Sazias c.s. over het schrappen van de term "niet-actief wachtend"

 • 31765-468 Motie d.d. 15 januari 2020 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bergkamp en Ellemeet over het monitoren van het gebruik van Wlz-zorgvormen in groepssetting

 • 31765-469 Motie d.d. 15 januari 2020 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kerstens en Ellemeet over afspraken met zorgverzekeraars over inzet van middelen voor zorg thuis

 • 31765-470 Motie d.d. 15 januari 2020 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kerstens over ondersteuning van mantelzorgers van een partner met een verpleeghuisindicatie

 • 31765-471 Motie d.d. 15 januari 2020 - L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Geluk-Poortvliet over het inzetten van middelen in regio's met de langste wachtlijsten

 • 31765-472 Motie d.d. 15 januari 2020 - L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Geluk-Poortvliet en Bergkamp over het stimuleren van de bouw van diverse vormen van mantelzorgwoningen

 • 31765-473 Motie d.d. 15 januari 2020 - A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Laan-Geselschap en Bergkamp over het opstellen van een concreet noodplan verpleeghuisplekken

 • 31765-474 Motie d.d. 15 januari 2020 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over beoordelen of ingezette acties voldoende zijn voor de vraag naar verpleeghuiszorg

14:35 uur - Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:45 uur - Plantgezondheidswet (35083)

Te behandelen zaken:

Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) (35083)

 • 35083 Wetgeving d.d. 14 november 2018 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

Ingetrokken amendement

 • 35083-13 Amendement d.d. 11 november 2019 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Von Martels over schrappen van artikel 20a, tweede lid

15:30 uur - Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen

Te behandelen zaken:

Aangenomen moties meerderheidsdebat positie regionale ziekenhuizen d.d. 13 juni 2018, algemeen overleg spoedeisende zorg d.d. 5 april 2018 en Kamerbrief aanpak drukte in de acute zorg d.d. 2 juli 2018

 • 27295-168 Brief regering d.d. 7 september 2018 - B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Invulling van aangenomen moties en toezeggingen over positie regionale ziekenhuizen, spoedeisende zorg en over aanpak drukte in de acute zorg

De toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost Groningen

 • 31016-252 Brief regering d.d. 2 oktober 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

De toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost Groningen

Moties ingediend tijdens het debat

 • 31016-271 Motie d.d. 15 januari 2020 - H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Gerven over een scenario waarbij in Stadskanaal en Hoogeveen een volwaardig ziekenhuis terugkeert

 • 31016-272 Motie d.d. 15 januari 2020 - H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Gerven over afspreken dat alle verzekeraars het toeslagenbeleid van de preferente verzekeraar volgen

 • 31016-273 Motie d.d. 15 januari 2020 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Berg over een evaluatie van de wijzigingen in de acute zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen

 • 31016-274 Motie d.d. 15 januari 2020 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de bereikbaarheid van de huisartsenzorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen

18:30 uur - VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 15/01)

18:55 uur - VAO Externe veiligheid (AO d.d. 05/12)

19:15 uur - VAO Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord (AO d.d. 12/12)

19:45 uur - Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast (35211)

Te behandelen zaken:

Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast (35211)

 • 35211 Wetgeving d.d. 27 mei 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

Moties ingediend tijdens het debat

 • 35211-7 Motie d.d. 15 januari 2020 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Remco Dijkstra over prioriteiten bij de financiering van maatregelen ter bescherming tegen weersextremen

 • 35211-8 Motie d.d. 15 januari 2020 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Remco Dijkstra over meetbare criteria voor bescherming tegen weersextremen

 • 35211-9 Motie d.d. 15 januari 2020 - R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Schonis over versterking van de natuur als criterium

21:20 uur - Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (35251)

Te behandelen zaken:

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (35251)

 • 35251 Wetgeving d.d. 4 juli 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

Moties ingediend tijdens het debat

 • 35251-8 Motie d.d. 15 januari 2020 - A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Aartsen en Palland over webwinkelplatforms zelf aansprakelijk maken voor producten die zij aanbieden

 • 35251-9 Motie d.d. 15 januari 2020 - A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Aartsen over rapporteren over transparantie van boekingsplatforms

 • 35251-10 Motie d.d. 15 januari 2020 - H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Palland over bescherming tegen malafide webwinkels


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven