r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Truck drivers reform: Coreper confirms provisional agreement on mobility package

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 20 december 2019.

Vandaag is een grote stap gezet op weg naar de cruciale hervorming van de wegvervoersector in de EU, nu het Comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad (Coreper) een reeks voorstellen heeft goedgekeurd - bekend als het mobiliteitspakket - over de arbeidsomstandigheden voor bestuurders, speciale detacheringsregels voor bestuurders in het internationale vervoer, toegang tot de markt voor goederenvervoer, en betere handhaving. De nieuwe regels zijn bedoeld om een evenwicht te creëren tussen betere arbeidsomstandigheden voor bestuurders en de vrijheid van ondernemers om grensoverschrijdende diensten te verlenen, en zij zullen ook de verkeersveiligheid bevorderen. Bovendien zullen zij de broodnodige duidelijkheid voor de sector verschaffen en een einde maken aan de ongelijke toepassing van deze regels door de lidstaten. Op 11 december werd een voorlopig akkoord bereikt tussen het voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement.

De regels die wij vandaag hebben bekrachtigd, zijn duidelijk, fair en afdwingbaar. Zij zullen de arbeids- en sociale omstandigheden voor bestuurders verbeteren, in een beroep dat aantrekkelijker moet worden. Tegelijkertijd creëren wij meer geharmoniseerde en stabiele concurrentievoorwaarden voor vervoersondernemingen, waarvan er vele kleine en middelgrote ondernemingen zijn. Soepelere procedures en een uniformere handhaving zullen het leven van bestuurders, ondernemingen en nationale autoriteiten vergemakkelijken.

Timo Harakka, minister van Vervoer en Communicatie van Finland, voorzitter van de Raad

De regels voor maximale werktijden en minimale rusttijden voor bestuurders blijven ongewijzigd. Er wordt echter een zekere mate van flexibiliteit ingevoerd bij de organisatie van werkroosters voor bestuurders in het internationale goederenvervoer, zodat zij meer tijd thuis kunnen doorbrengen. Bestuurders hebben het recht om de 3 of 4 weken naar huis terug te keren, afhankelijk van hun werkrooster.

De nieuwe regels bevestigen dat de normale wekelijkse rusttijd (ten minste 45 uur) buiten het voertuig moet worden doorgebracht. Indien deze rusttijd buitenshuis wordt doorgebracht, moet de werkgever de verblijfskosten betalen.

Hoewel de normale wekelijkse rusttijd niet kan worden genomen op een parkeerterrein, zal de EU de bouw en het gebruik van veilige en beveiligde parkeer­terreinen bevorderen. De Commissie zal door middel van secundaire wetgeving normen en een certificeringsprocedure voor deze parkeerterreinen ontwikkelen. Ook wordt een website opgezet die het gemakkelijker maakt om de terreinen te vinden.

Wat de regels voor vervoersactiviteiten binnen een nationale markt buiten het eigen land van de vervoersondernemer ("cabotage") betreft, blijft het huidige systeem waarmee maximaal 3 activiteiten binnen 7 dagen worden uitgevoerd, ongewijzigd. Om systematische cabotage te voorkomen, wordt een "afkoelingsperiode" van 4 dagen ingevoerd voordat verdere cabotage­activiteiten kunnen worden uitgevoerd in hetzelfde land met hetzelfde voertuig. Een lidstaat mag deze regels toepassen op wegtrajecten van gecombineerd vervoer op zijn grondgebied.

De regels voor de detachering van bestuurders verduidelijken hoe beroepsbestuurders in het goederen- of personenvervoer zullen profiteren van het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats. In het algemeen zal gelden dat, wanneer activiteiten zodanig worden georganiseerd dat de band van het werk van de bestuurder met het land van vestiging intact blijft, de bestuurder niet onder de detacheringsregels valt. Dit betekent dat bilateraal vervoer uitdrukkelijk is uitgesloten. Op weg naar het land van bestemming, en op de terugweg, wordt in beide richtingen één extra laad- en/of losactiviteit van goederen toegestaan zonder dat dit onder de detacheringsregeling valt, of er worden geen activiteiten op de heenweg en tot en met twee activiteiten op de terugweg toegestaan. Ook doorvoer is uitgesloten van de detacheringsregels. Voor alle andere activiteiten, waaronder cabotage, geldt de detacheringsregeling onverkort vanaf de eerste dag van de vervoersactiviteit. Soortgelijke regels gelden voor het vervoer van passagiers, met één extra stop tijdens bilaterale vervoersactiviteiten. De detacheringsregels zullen ook een uniforme controlenorm scheppen, op basis van een door de Commissie ontwikkeld communicatie-instrument, waaraan de vervoersondernemer zijn detacheringsverklaringen rechtstreeks kan toezenden.

Om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen vervoersondernemers die verschillende voertuigen gebruiken, worden regels inzake de toegang tot de Europese markt voor goederenvervoer over de weg, en de regels inzake rij- en rusttijden uitgebreid tot bestelwagens voor internationaal vervoer (lichte bedrijfsvoertuigen van meer dan 2,5 ton), met een overgangsperiode van 21 maanden voor markttoezicht, en tot medio 2026 voor regels inzake tachografen en rusttijden.

Om het verschijnsel van de "brievenbusondernemingen" te bestrijden, zorgt de hervorming voor een sterkere koppeling tussen de vestigingsplaats van de vervoersondernemer en zijn activiteiten. Om een echte koppeling te verzekeren, moeten vrachtwagens in het internationale vervoer ten minste om de 8 weken terugkeren naar het exploitatiecentrum van de onderneming. Deze periode van 8 weken maakt het bestuurders mogelijk om samen met het voertuig naar huis terug te keren aan het eind van hun tweede vierwekelijkse werkcyclus.

Een cruciaal element van betere handhaving is een betrouwbare registratie van wanneer en waar vrachtwagens de grens overgegaan zijn en het betrouwbaar lokaliseren van laad- en losactiviteiten. De 2e generatie slimme tachografen zal dit alles automatisch doen. Die wordt ingevoerd in 3 fasen voor voertuigen die internationaal vervoer verrichten. Nieuwe vrachtwagens moeten in 2023 met dit toestel zijn uitgerust; voertuigen met een analoge of digitale tachograaf moeten eind 2024 zijn aangepast; en die met een slimme tachograaf van de 1e generatie, in 2025.

Om de grensoverschrijdende monitoring van de naleving te verbeteren, worden in de tekst ook de regels voor informatie-uitwisseling en administratieve samenwerking tussen de lidstaten gemoderniseerd.

De regels in de voorstellen over detachering en markttoegang (inclusief de regel over de terugkeer van vrachtwagens) worden van toepassing 18 maanden na de inwerkingtreding van de wetgevingsteksten. De regels in het voorstel over de rijtijden (inclusief de terugkeer van bestuurders) zullen 20 dagen na de bekendmaking van toepassing zijn, met uitzondering van de speciale termijnen voor tachografen.

De voorstellen maken deel uit van het eerste mobiliteitspakket dat de Commissie in juni 2017 op tafel legde.

De overeengekomen tekst zal nu door de juristen-vertalers worden bijgewerkt. Daarna moet hij formeel worden aangenomen, eerst door de Raad en vervolgens door het Parlement (vroegtijdig akkoord voor de tweede lezing).

Een link naar de goedgekeurde teksten wordt toegevoegd aan deze persmededeling op onze website.

Een link naar de goedgekeurde teksten wordt toegevoegd aan deze persmededeling op onze website.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven