r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU promotes digitalisation of freight transport information - Coreper confirms agreement with Parliament

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 18 december 2019.

De EU zet een grote stap in de digitalisering van de vervoerssector door het bedrijven gemakkelijker te maken om informatie in digitale vorm aan de autoriteiten te bezorgen. Vandaag hebben de ambassadeurs van de lidstaten in het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) van de Raad het voorstel goedgekeurd voor een uniform rechtskader voor het gebruik van elektronische informatie over goederenvervoer voor alle vervoerswijzen. Op 26 november hadden het voorzitterschap en het Europees Parlement al een voorlopig akkoord bereikt.

De nieuwe regels schrijven voor dat, indien bedrijven bewijzen van conformiteit met wettelijke voorschriften langs elektronische weg willen indienen op gecertificeerde platforms, de betrokken autoriteiten die informatie moeten aanvaarden. Bedrijven zullen de informatie wel nog steeds op papier kunnen indienen als zij dat wensen.

Binnen 30 maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe regels zal de Commissie technische specificaties vastleggen om ervoor te zorgen dat de diverse IT-systemen die voor de uitwisseling van informatie over goederenvervoer worden gebruikt, interoperabel zijn. De specificaties zullen ook gemeenschappelijke procedures en gedetailleerde voorschriften bevatten voor de toegang tot en de verwerking van die informatie, zodat de betrokken autoriteiten de regels eenvormig toepassen. Dit alles gebeurt via secundaire wetgeving.

Momenteel gebruiken de meeste bedrijven die actief zijn in goederenvervoer en andere partijen in de vervoerssector papieren documenten. De voornaamste hinderpaal voor een ruimer gebruik van digitale vervoersdocumenten is het feit dat deze niet overal in gelijke mate (en vaak niet) aanvaard worden door de autoriteiten. Voor informatie-uitwisseling wordt een groot aantal verschillende, niet-interoperabele IT-systemen gebruikt.

De digitalisering van het goederenvervoer en de logistiek zal aanzienlijke administratieve kostenbesparingen met zich meebrengen voor bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, die de grote meerderheid van de vervoers- en logistieke ondernemingen in de EU vormen. Ook de kosten voor de autoriteiten zullen naar beneden gaan, en de vervoerssector zal efficiënter en duurzamer worden.

Volgende stappen

De overeengekomen tekst zal nu door de juristen-vertalers worden bijgewerkt. Daarna moet hij formeel worden aangenomen, eerst door de Raad en vervolgens door het Parlement (vroegtijdig akkoord voor de tweede lezing).

De nieuwe verordening treedt in werking 20 dagen na bekendmaking in het Publicatieblad. Sommige bepalingen zullen vanaf de inwerkingtreding van toepassing zijn; andere vier jaar later. De verplichting voor de autoriteiten om langs elektronische weg beschikbaar gestelde informatie te aanvaarden, gaat in vijf jaar na de inwerkingtreding van de verordening, afhankelijk van de vaststelling van de relevante technische specificaties door de Commissie.


Terug naar boven