r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Green deal voor Europa: Eerste reacties van Europarlementariërs

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 11 december 2019.

EP-leden hebben vandaag met Ursula von der Leyen en Frans Timmermans de strategie voor een klimaatneutraal continent besproken tijdens een buitengewone plenaire vergadering.

Na het uitroepen van de klimaatnoodtoestand door het Europees Parlement in november dit jaar, presenteerde Commissievoorzitter von der Leyen woensdag in de Brusselse vergaderzaal van het Europees Parlement de plannen van de Commissie om Europa uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te maken.

De voorzitters van de politieke fracties debatteerden over de wijze waarop de toekomstige "Europese klimaatwetgeving" op een economisch en sociaal evenwichtige manier wordt gefinancierd en uitgevoerd.

Tot besluit van het twee uur durende debat beantwoordde de voor de Green Deal verantwoordelijke commissaris, uitvoerende vicevoorzitter Frans Timmermans, enkele van de meest dringende vragen van de leden van het Europees Parlement over de wijze waarop de energietransitie in de Midden- en Oost-Europese lidstaten kan worden gefinancierd en hoe ervoor kan worden gezorgd dat EU en niet-EU-landen kunnen concurreren met vergelijkbare regels.

(Klik op de links om de video van de afzonderlijke sprekers te bekijken:)

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen

Esther de Lange (EVP, NL) zei dat haar fractie de "morele verplichting" om de planeet te beschermen deelde: "Wij zijn de laatste generatie die dit kan doen. Een coherent en consistent industriebeleid en een ambitieus groen akkoord moeten hand in hand gaan en de beste en knapste mensen samenbrengen om slimme oplossingen te vinden". Als andere delen van de wereld niet willen meedoen, moet de EU hun open toegang tot de Europese markt heroverwegen, zo concludeerde zij.

Iratxe García (S&D, ES) zei: “Vandaag is een nieuw groeimodel gepresenteerd om de EU te hervormen in een rechtvaardiger en welvarender samenleving". Dit model moet gebaseerd zijn op drie pijlers: een groene pijler om de klimaatdoelstellingen te bereiken, een rode pijler om een sterke sociale dimensie van de Green Deal te waarborgen en een financiële pijler, waarbij de EU langetermijnbegroting in voldoende middelen moet voorzien om deze doelstellingen te verwezenlijken.”

"Alleen als we van deze uitdaging een kans maken zullen we succesvol zijn", zei Dacian Cioloș (RE, RO). Om dit te doen, "moet de Green Deal niet leiden tot nieuwe bureaucratie", maar tot het mobiliseren van de samenleving. Hij riep de EU op om in de klimaatwet de ambitie van de EU te verhogen om de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen en om een tweeledige aanpak van groene digitalisering en technologieën te ontwikkelen.

Philippe Lamberts (Groenen/EVA, BE) vroeg de EU zich ertoe te verbinden om de uitschoot van het schadelijke broeikasgas CO₂ - uiterlijk in 2030 met 65 % te verminderen, om duurzame hulpbronnen en biodiversiteit te waarborgen en luchtverontreiniging aan te pakken. Het Just Transition Fund voor een 'rechtvaardige overgang' naar een schone economie. moet ten goede komen aan de meest kwetsbare mensen, en het landbouw- en financieel beleid moet volledig worden herzien, zei hij.

Silvia Sardone (ID, IT) vroeg de Commissie: "Hebt u gekeken naar de sociale en economische gevolgen van klimaatneutraliteit uiterlijk in 2050?". Zij zei dat er een "tegenstrijdigheid" bestaat tussen de klimaatdoelstellingen van de EU en de handelsovereenkomsten die zijn ondertekend met landen met lagere milieunormen.

Ryszard Legutko (ECR, PL) zei dat de Commissie moet samenwerken met de lidstaten, die op het punt staan om de doelstellingen voor het verminderen van CO₂-uitstoot in de Europese Raad te bespreken. "Probeert de Commissie de macht van de lidstaten over te nemen? (....) Regeringen mogen niet buitenspel gezet worden op zoiets fundamenteels", voegde hij eraan toe.

Manon Aubry (GUE/NGL, FR) stelde een alternatieve "new green deal" van haar fractie voor, met inbegrip van CO₂ -, plastic- en kerosinebelastingen en bindende maatregelen voor een emissiereductie van 70 procent met het oog op het bereiken van een meer menselijke "sociale en ecologische" overgang.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter Europese Commissie

Video van de eerste ronde sprekers namens de politieke fracties.

Volgende stap:

EP-leden stemmen tijdens de plenaire vergadersessie van 13-16 januari 2020 over een resolutie waarin ze hun positie over de klimaatplannen uiteenzetten.


Terug naar boven