r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

COM - documenten - Bijlage bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S De Europese Green Deal

Delen

Inhoud

1.

Tekst

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 11.12.2019 COM(2019) 640 final ANNEX

BIJLAGE

bij de

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE

EUROPESE RAAD, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL

COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

De Europese Green Deal

NL NL

Bijlage bij de mededeling over de Europese Green Deal Routekaart – Belangrijkste acties

Acties Indicatief

tijdschema 1

Klimaatambitie

Voorstel voor een Europese klimaatwet waarin de doelstelling wordt Maart 2020 vastgelegd om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken

Breed plan om de EU-klimaatdoelstelling voor 2030 op verantwoorde Zomer 2020 wijze tot ten minste 50 %, en 55 % als streefdoel, te verhogen

Voorstellen voor herzieningen van relevante wetgevingsmaatregelen Juni 2021 om de hogere ambities inzake het klimaat waar te maken, na de herziening van de richtlijn betreffende het systeem voor de handel in emissierechten; Verordening inzake de verdeling van de inspanningen;

Verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw; Richtlijn energie-efficiëntie; Richtlijn hernieuwbare energie;

CO 2 -emissienormen voor auto’s en bestelwagens

Voorstel voor een herziening van de energiebelastingrichtlijn Juni 2021

Voorstel voor een koolstofgrenscorrectiemechanisme voor specifieke 2021

sectoren

Een nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering tegen 2020-2021

Schone, betaalbare en veilige energie

Beoordeling van de definitieve nationale energie- en klimaatplannen Juni 2020

Strategie voor slimme sectorintegratie 2020

Renovatiegolf-initiatief voor de bouwsector 2020

Evaluatie en herziening van de verordening betreffende trans-Europese 2020 energienetwerken

Strategie voor offshore-windenergie 2020

Industriële strategie voor een schone en circulaire economie

Industriële strategie van de EU Maart 2020

Actieplan voor de circulaire economie, met een initiatief voor duurzame Maart 2020 producten en bijzondere aandacht voor hulpbronnenintensieve sectoren zoals de textiel-, bouw-, elektronica- en kunststoffensector

1 Het werkprogramma van de Commissie voor 2020 zal meer duidelijkheid bieden over de timing van de

belangrijke acties die zijn aangekondigd voor 2020.

Acties Indicatief

tijdschema 1

Initiatieven om leidende markten voor klimaatneutrale en circulaire Vanaf 2020 producten te stimuleren in energie-intensieve industriesectoren

Voorstel tot ondersteuning van procedures voor koolstofvrije 2020 staalproductieprocessen tegen 2030

Wetgeving inzake batterijen ter ondersteuning van het strategisch Oktober 2020 actieplan voor batterijen en de circulaire economie

Voorstellen voor hervorming van afvalwetgeving Vanaf 2020

Duurzame en slimme mobiliteit

Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit 2020

Oproep tot financiering voor het ondersteunen van de uitrol van Vanaf 2020 openbare oplaad- en tankpunten als onderdeel van een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Beoordeling van wetgevende opties om de productie en voorziening Vanaf 2020 van duurzame alternatieve brandstoffen voor de verschillende vervoerswijzen te stimuleren

Herzien voorstel voor een richtlijn inzake gecombineerd vervoer 2021

Herziening van de richtlijn betreffende infrastructuur voor alternatieve 2021 brandstoffen en de verordening betreffende trans-Europese energienetwerken

Initiatieven om de capaciteit van de spoorwegen en de binnenwateren te Vanaf 2021 vergroten en beter te beheren

Voorstel voor strengere normen voor de emissie van luchtverontreinigende 2021 stoffen voor voertuigen met verbrandingsmotoren

Vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid/ “van

boer tot bord”-strategie

Onderzoek van de ontwerpen van nationale strategische plannen, met 2020-2021

aandacht voor de ambities van de Europese Green Deal en de “van boer

tot bord”-strategie.

“Van boer tot bord”-strategie Voorjaar 2020

Maatregelen, waaronder wetgeving, om het gebruik en het risico van 2021

chemische pesticiden alsook het gebruik van meststoffen en antibiotica

sterk te beperken

In stand houden en beschermen van biodiversiteit

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 Maart 2020

Acties Indicatief

tijdschema 1

Maatregelen om de belangrijkste oorzaken van het verlies aan Vanaf 2021 biodiversiteit aan te pakken

Nieuwe EU-bosstrategie 2020

Maatregelen ter ondersteuning van ontbossingsvrije waardeketens Vanaf 2020

Streven vervuiling tot nul terug te brengen voor een gifvrij milieu

Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen Zomer 2020

Actieplan om de vervuiling van lucht, water en bodem terug te brengen 2021 tot nul

Herziening van maatregelen ter bestrijding van de vervuiling door grote 2021 industriële installaties

Duurzaamheid integreren in alle beleidsmaatregelen van de EU

Voorstel voor een mechanisme voor een rechtvaardige transitie, met Januari 2020 inbegrip van een fonds voor een rechtvaardige transitie, en een investeringsplan voor een duurzaam Europa

Vernieuwde strategie voor duurzame financiering Najaar 2020

Herziening van de richtlijn inzake de bekendmaking van niet-financiële 2020 informatie

Initiatieven om groene begrotingspraktijken van de lidstaten en de EU Vanaf 2020 door te lichten en te benchmarken

Herziening van de relevante richtsnoeren betreffende staatssteun, waaronder 2021 die op het gebied van milieu en energie

Alle nieuwe initiatieven van de Commissie afstemmen op de Vanaf 2020 doelstellingen van de Green Deal en innovatie bevorderen

Belanghebbenden identificeren en verhelpen van inconsistenties in de Vanaf 2020 bestaande wet- en regelgeving die de uitvoering van de Europese Green Deal minder doeltreffend maken

Integratie van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in het Europees Vanaf 2020 semester

De EU als wereldleider

De EU blijft het voortouw nemen bij de internationale Vanaf 2019 onderhandelingen over klimaat en biodiversiteit en zorgt voor verdere versterking van het internationale beleidskader

Samen met de lidstaten een krachtigere “Green Deal”-diplomatie Vanaf 2020

ontwikkelen

Acties Indicatief

tijdschema 1

Bilaterale inspanningen om partners tot handelen aan te zetten en de Vanaf 2020 vergelijkbaarheid van acties en beleid te waarborgen

Groene agenda voor de Westelijke Balkan Vanaf 2020

Samenwerken – een Europees klimaatpact

Start van het Europees klimaatpact Maart 2020

Voorstel voor een 8e milieuactieprogramma 2020


 
 
 

2.

Meer informatie

 

Delen

Terug naar boven