r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Sustainable Europe by 2030: Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 10 december 2019.

De Raad heeft vandaag conclusies aangenomen over de uitvoering door de EU van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties en de 17 duurzameontwikkelingsdoelen (SDG's) ervan. Die worden van essentieel belang geacht om armoede uit te bannen en voor de huidige en toekomstige generaties een vreedzaam, gezond en veilig leven te garanderen.

De conclusies dringen erop aan dat zowel in de EU als in andere delen van de wereld de acties worden versneld om de visie en de doelstellingen van de Agenda 2030 te realiseren. Zij stellen nogmaals dat de EU en haar lidstaten bij de uitvoering van de SDG's een leidende rol zullen blijven spelen en tegelijkertijd effectief multilateralisme en een op regels gebaseerde internationale orde zullen blijven steunen.

De Raad is ingenomen met de editie 2019 van het monitoringverslag van Eurostat over vooruitgang bij de verwezenlijking van de SDG's in een EU-context, dat een essentieel document is voor het meten van de vorderingen van de EU bij de verwezenlijking van de SDG's. Het monitoringverslag moedigt de lidstaten tevens aan om het ambitieniveau van hun nationale maatregelen te verhogen en de Agenda 2030 proactief te integreren in nationale planningsinstrumenten, beleidsmaatregelen, strategieën en financiële kaders.

De Raad herinnert aan zijn conclusies van juni 2017 en dringt er bij de Commissie op aan een alomvattende uitvoeringsstrategie op te stellen met termijnen, doelstellingen en concrete maatregelen om in al het relevante interne en externe EU-beleid de Agenda 2030 te verwerken en de SDG's te integreren.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven