r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Civilian CSDP Compact: Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 9 december 2019.

In conclusies over het pact inzake het civiele gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) bevestigt de Raad zijn vaste voornemen om het civiele GVDB slagkrachtiger, doeltreffender, flexibeler, responsiever en geïntegreerder te maken.

De Raad wijst erop dat de civiele GVDB-missies een significante bijdrage leveren aan de internationale vrede en stabiliteit en een essentieel onderdeel vormen van de geïntegreerde EU-aanpak van externe conflicten en crises. Ook wordt in de conclusies beklemtoond dat de rol en de capaciteit van de EU om via het GVDB op te treden als veiligheidsverstrekker moet worden uitgebreid.

Naar aanleiding van de eerste jaarlijkse evaluatieconferentie op 14 november 2019 in Brussel prijst de Raad de positieve algehele vooruitgang van het voorbije jaar en de krachtige toezegging van alle belanghebbenden om het pact volledig na te komen.

De Raad onderschrijft de in de ARC vastgestelde referentiepunten, die moeten bijdragen tot de algehele uitvoering van het pact en voor dwarsverbanden tussen de verschillende gebieden moeten zorgen. Zij moeten tevens de nauwe projectmatige samenwerking met betrokken partners bevorderen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven