r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 11 december 2019
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

10:15 uur - VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09)

10:35 uur - VAO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (AO d.d. 31/10)

10:55 uur - VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)

11:15 uur - VAO Techniekpact (AO d.d. 08/10)

11:35 uur - Wet taal en toegankelijkheid (35282)

Te behandelen zaken:

Wet taal en toegankelijkheid (35282)

 • 35282 Wetgeving d.d. 9 september 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

Moties ingediend tijdens het debat

 • 35282-29 Motie d.d. 11 december 2019 - J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Paternotte en Wiersma over het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Britse hogescholen en universiteiten

 • 35282-30 Motie d.d. 11 december 2019 - J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Paternotte en Bruins over het verhogen van de stay rate van internationale studenten in Nederland

 • 35282-31 Motie d.d. 11 december 2019 - J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Paternotte en Van den Hul over activiteiten voor studenten die hun Engelse taalvaardigheid willen verbeteren

 • 35282-32 Motie d.d. 11 december 2019 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over nadere afspraken over studentmobiliteit

 • 35282-33 Motie d.d. 11 december 2019 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Wiersma en Bruins over het verhogen van de Engelse taalvaardigheid van docenten

 • 35282-34 Motie d.d. 11 december 2019 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Wiersma en Paternotte over een internationale talentstrategie voor het Nederlandse hoger onderwijs

 • 35282-35 Motie d.d. 11 december 2019 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Wiersma en Paternotte over talent als standaardonderdeel in handelsmissies

 • 35282-36 Motie d.d. 11 december 2019 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over onderzoek naar de meerwaarde van internationalisering bij mbo-instellingen in grensregio's

 • 35282-37 Motie d.d. 11 december 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over het wettelijk vastleggen van de facilitering van opleidingscommissies

 • 35282-38 Motie d.d. 11 december 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over de beperking van het actief werven van internationale studenten

 • 35282-39 Motie d.d. 11 december 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over besluitvorming over de toekomst van de Neso's

 • 35282-40 Motie d.d. 11 december 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over afspraken over instellingscollegegeld

 • 35282-41 Motie d.d. 11 december 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over afzien van een minimumtarief voor instellingscollegeld

 • 35282-42 Motie d.d. 11 december 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over geen kansenongelijkheid bij selectieprocedures

 • 35282-43 Motie d.d. 11 december 2019 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Molen over de AMvB over het niveau van het Nederlands uiterlijk 1 juni 2020 naar de Kamer sturen

 • 35282-44 Motie d.d. 11 december 2019 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Molen over het begrip "meerwaarde" concreet uitwerken

Ingetrokken amendement

 • 35282-15 Amendement d.d. 10 december 2019 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Wiersma over voorhang van de regeling over de beoordelingskaders voor de capaciteitsfixus

14:20 uur - Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top)

Te behandelen zaken:

Moties ingediend bij het debat over de Europese Top van 12 en 13 december 2019

 • 21501-20-1494 Motie d.d. 10 december 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Leijten over een alternatief voor het automatisch gericht zijn op uitbreiding van de EU

 • 21501-20-1506 Motie d.d. 10 december 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Beckerman over zich ervoor inzetten dat de 100 miljard geen subsidiepot voor oude, vervuilende energie wordt (t.v.v. 21501-20-1495)

 • 21501-20-1496 Motie d.d. 10 december 2019 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Ojik en Asscher over het waarborgen van de vrijheid van artistieke expressie

 • 21501-20-1497 Motie d.d. 10 december 2019 - K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Verhoeven en Omtzigt over de deplorabele staat van de rechtsstaat in Malta aan de orde stellen

 • 21501-20-1498 Motie d.d. 10 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over de noodzakelijke stappen zetten om het ECT op te zeggen

 • 21501-20-1499 Motie d.d. 10 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ouwehand en Van Raan over energie uit houtige biomassa niet langer als duurzame energie aanmerken

 • 21501-20-1500 Motie d.d. 10 december 2019 - V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Maeijer en Kops over niet instemmen met het voornemen dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal moet zijn

 • 21501-20-1501 Motie d.d. 10 december 2019 - V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Maeijer en Tony van Dijck over inzetten op een forse verlaging van onze afdracht aan de EU

 • 21501-20-1502 Motie d.d. 10 december 2019 - V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Maeijer en Tony van Dijck over niet instemmen met het laten vervallen van de korting op de EU-afdracht

 • 21501-20-1503 Motie d.d. 10 december 2019 - V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Maeijer c.s. over niet instemmen met het financieren van EU-projecten buiten de EU-begroting om

 • 21501-20-1504 Motie d.d. 10 december 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bisschop over het meewegen van subsidiariteit en proportionaliteit bij de beoordeling van de Green Deal

 • 21501-20-1505 Motie d.d. 10 december 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Omtzigt over het opnemen van voorstellen voor meer transparantie in het werkprogramma van de Commissie en de eurogroep

14:25 uur - Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

20:00 uur - VAO IGJ (AO d.d. 13/11)

20:20 uur - VAO Wijkverpleging (AO d.d. 13/11)

20:40 uur - VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 07/11)

21:00 uur - VAO Kansspelen (AO d.d. 27/11)

21:20 uur - VAO Herijking Ouderschap (AO d.d. 14/11)

21:40 uur - VAO Wadden (AO d.d. 26/06)

22:00 uur - VAO Transportraad (AO d.d. 21/11)

22:20 uur - VAO Maritiem (AO d.d. 03/12)

22:40 uur - VAO Spoor (AO d.d. 25/09)


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven