r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Capital markets union: Council sets objectives for the deepening of the project

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 5 december 2019.

De Raad heeft conclusies aangenomen over de verdieping van de kapitaalmarktenunie (KMU).

De KMU is een EU-initiatief dat moet leiden tot verdieping en verdere integratie van de kapitaalmarkten van de EU-lidstaten. Het is een cruciaal middel om de financieringsbronnen van ondernemingen te diversifiëren en kan, gezien de lage rente en de behoeften door de vergrijzing, passende nieuwe investeringsmogelijkheden creëren voor meer burgers, zo ook voor kleine beleggers. Het draagt ook bij tot een betere buffer tegen economische schokken via particuliere kanalen, ondersteunt de internationale rol van de euro en vergemakkelijkt het vrijmaken van de noodzakelijke particuliere financiering voor de groene transitie. Samen met de bankenunie kan de kapitaalmarktenunie grensoverschrijdende kapitaalstromen helpen stimuleren en zo de EU-economie versterken.

De EU heeft haar oorspronkelijke actieplan van 2015 bijna voltooid. Bijna alle voorgestelde wetgevingshervormingen zijn aangenomen. Deze hebben bijgedragen tot een versterking van zowel de financieringscapaciteit van de EU als haar financiële stabiliteit. Toch belemmeren regelgevings- en andere barrières nog steeds het vlotte verkeer van kapitaal en de toegang tot financiële producten en diensten in de financiële sector. Daarom acht de Raad het van essentieel belang om het KMU-project voort te zetten en verder te verdiepen.

De conclusies bevatten 5 hoofddoelstellingen voor het verdiepen van de KMU:

  • betere toegang tot financiering voor EU-bedrijven, met name kmo's/mkb's
  • wegnemen van structurele en juridische obstakels voor grotere grensoverschrijdende kapitaalstromen
  • goed geïnformeerde kleine spaarders prikkels bieden en obstakels wegnemen voor investeringen
  • de overgang naar duurzame economieën ondersteunen
  • technologische vooruitgang en digitalisering benutten
  • het mondiale concurrentievermogen versterken.

Op basis van deze overkoepelende beginselen wordt de Commissie in de conclusies verzocht een lijst van mogelijke verdere gedetailleerde maatregelen en acties te beoordelen en te onderzoeken waarmee deze doelstellingen in de praktijk kunnen worden bereikt.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven