r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Modernising judicial cooperation: Council adopts negotiating mandates on the taking of evidence and the service of documents regulations

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 3 december 2019.

De EU gaat de grensoverschrijdende uitwisseling tussen autoriteiten moderniseren met digitalisering en IT. Dat moet de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken verbeteren. De Raad heeft daartoe vandaag zijn onderhandelingsstandpunt (algemene oriëntatie) over twee wijzigingsverordeningen aangenomen: een over de bewijsverkrijging en een tweede over de betekening en de kennisgeving van stukken.

Op basis van die mandaten zal het voorzitterschap van de Raad nu de onderhandelingen met het Europees Parlement starten.

Het aantal mensen dat in meer dan één EU-land zijn leven leidt en zaken doet, groeit met de dag. Het akkoord dat we vandaag hebben bereikt, moet ervoor zorgen dat zij toegang hebben tot een efficiënt en modern rechtssysteem. Door meer gebruik te gaan maken van moderne technologie kunnen we de procedures versnellen en de burger makkelijker toegang geven tot de rechter.

Anna-Maja Henriksson, minister van Justitie van Finland

De ontwerp­verordeningen voorzien in de modernisering van de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken als het gaat over de bewijsverkrijging en de betekening en kennisgeving van stukken. De ontwerp­wijzigingen maken grens­overschrijdende gerechtelijke procedures efficiënter en sneller dankzij het gebruik van digitalisering en moderne technologie. Dat moet voor de partijen een betere toegang tot de rechter en een eerlijkere berechting opleveren.

De wijzigingen in beide verordeningen gaan onder meer over het verplichte gebruik van een elektronisch, gedecentraliseerd IT-systeem - bestaande uit onderling verbonden nationale systemen - voor de verzending van stukken en aanvragen tussen lidstaten. In de ontwerp­verordeningen wordt de Commissie verantwoordelijk gemaakt voor het ontwerpen, het onderhouden en het in de toekomst verder ontwikkelen van de referentiesoftware die de lidstaten eventueel in plaats van een nationaal ontwikkeld IT-systeem als back-endsysteem wensen te gebruiken.

Volgens de nieuwe ontwerpregels kunnen stukken elektronisch en rechtstreeks aan een geadresseerde met een bekend adres in een andere lidstaat worden betekend of ter kennis gebracht indien hij of zij daar van tevoren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. De betekening of kennisgeving kan worden verricht met gekwalificeerde diensten voor elektronisch aangetekende bezorging, of - onder aanvullende voorwaarden - per e-mail.

De nieuwe ontwerpregels bevorderen ook het gebruik van videoconferentie of andere technologie voor communicatie op afstand als - in het kader van de bewijsverkrijging - een in een andere lidstaat aanwezige getuige, partij of deskundige moet worden verhoord.

Achtergrond

De bestaande verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken heeft gezorgd voor een versnelde en gestandaardiseerde procedure voor de betekening en de kennisgeving van stukken tussen rechtbanken en andere partijen in verschillende EU-landen.

De bestaande verordening inzake de bewijsverkrijging voorziet in een kader voor grens­overschrijdende rechtshulp tussen EU-lidstaten door het verzamelen van bewijsmateriaal over de grenzen heen te vergemakkelijken.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven