r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De stand van de gezondheid in de EU: de verschuiving naar preventie en eerstelijnszorg is overal de belangrijkste trend

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 28 november 2019.

Vytenis Andriukaitis, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Uit enquêtes en debatten in heel Europa blijkt dat gezondheid een van de topprioriteiten van de Europese burgers is. Ik ben erg blij dat gezondheidsbevordering en ziektepreventie eindelijk de benodigde aandacht krijgen. Ik ben er dan ook trots op dat ik de State of Health in the EU-cyclus heb geïnitieerd en samen met de OESO en de Europese Waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid voor 28 EU-lidstaten, plus Noorwegen en IJsland, twee cycli heb afgerond. En ik zie dat deze robuuste landspecifieke kennis die ook de hele EU betreft, zowel in de nationale beleidsvorming als in de samenwerking op EU-niveau wordt meegenomen. Ik hoop dat mijn opvolger dit initiatief zal voortzetten en dat meer lidstaten gebruik van de besprekingen op vrijwillige basis over de bevindingen van de cyclus zullen maken en beste praktijken zullen uitwisselen.”

Voornaamste bevindingen

De landprofielen bevatten een grondige analyse van de gezondheidsstelsels, waarbij naar de gezondheid van de bevolking en belangrijke risicofactoren is gekeken, alsmede naar de doeltreffendheid, de toegankelijkheid en de veerkracht van de gezondheidsstelsels in elke EU-lidstaat. Hieruit blijkt duidelijk welke doelstellingen diverse lidstaten gemeen hebben en wat potentiële gebieden zijn waarop de Commissie het wederzijds leren en de uitwisseling van goede praktijken kan aanmoedigen.

In het begeleidend verslag komen enkele van de voornaamste trends in de transformatie van onze gezondheidsstelsels naar voren:

  • Vaccinatievrees is in heel Europa een grote bedreiging voor de volksgezondheid die kan worden aangepakt door de kennis op het gebied van gezondheid, de bestrijding van desinformatie en de actieve betrokkenheid van zorgverleners te verbeteren.
  • De digitale transformatie van gezondheidsbevordering en ziektepreventie kan tot winnaars en verliezers leiden. De mensen die het meest van mobiele gezondheidszorg en andere soortgelijke digitale instrumenten zouden profiteren, hebben daar naar alle waarschijnlijkheid het minst gemakkelijk toegang toe.
  • Lacunes in de toegang tot gezondheidszorg behoren in de EU nog steeds tot de realiteit. Bij het meten van de toegang tot gezondheidszorg en de vele belemmeringen daarvan moet zowel met de klinische behoeften, als met de sociaaleconomische kenmerken van patiënten rekening worden gehouden.
  • Uit innovaties op het gebied van de mix van vaardigheden van arbeidskrachten in de gezondheidszorg blijkt dat er vele mogelijkheden zijn om de veerkracht van gezondheidsstelsels te verbeteren. In heel Europa zien wij veelbelovende voorbeelden van taken die tussen zorgverleners verschuiven, met name als het erom gaat de rol van verpleegkundigen en apothekers te versterken.
  • De productcyclus van geneesmiddelen biedt de lidstaten volop ruimte voor samenwerking om veilige, doeltreffende en betaalbare therapieën te waarborgen, uiteenlopend van rationele uitgaven tot het verantwoord voorschrijven van geneesmiddelen.

Achtergrond

In 2016 is de Europese Commissie met de State of Health in the EU-cyclus van kennisbemiddeling gestart om de lidstaten van de EU te helpen de volksgezondheid en de prestaties van gezondheidsstelsels te verbeteren. De verslagen overbruggen een kenniskloof van een contextafhankelijke, uitgebreide analyse en inzichten waarvan is vastgesteld dat deze voor beleidsmakers in de gezondheidszorg een belangrijk obstakel vormt. De nationale autoriteiten hebben volop gebruikgemaakt van de verslagen.

Nadere informatie

De dertig landprofielen, het begeleidend verslag en meer achtergrondinformatie vindt u hier.

Volg ons op Twitter: @V_Andriukaitis@EU_Health


Terug naar boven