r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Klimaatneutraal worden: aanbevelingen van een deskundigengroep om energie-intensieve industrieën te helpen bijdragen tot de verwezenlijking van de 2050-doelstelling van de EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 28 november 2019.

Vandaag maakt de Commissie de aanbevelingen bekend die een deskundigengroep heeft gedaan over de wijze waarop de energie-intensieve industrieën van de EU moeten worden getransformeerd, zodat zij helpen EU-wijde doelstellingen van een circulaire en klimaatneutrale economie tegen 2050 te verwezenlijken. Deze doelstellingen zijn in november 2018 naar voren gebracht in de strategie van de Commissie “Een schone planeet voor iedereen”.

De deskundigengroep bestaat uit vertegenwoordigers van elf industrieën, die verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van het energieverbruik van de EU-industrie, zoals de aluminium-, de staal- en de cementindustrie. Zij hebben een beleidskader ontwikkeld met als doel het juiste evenwicht te vinden tussen Europa's klimaatambities en de noodzaak voor onze industrieën om concurrerend te blijven. Hun input zal worden verwerkt in de toekomstige Europese Green Deal van de Commissie en de industriële strategie van de EU.

Commissaris Elżbieta Bieńkowska, bevoegd voor Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf: “De EU-industrieën zijn onze partners bij de verwezenlijking van klimaat- en circulariteitsdoelstellingen en ik feliciteer hen met hun engagement. Een klimaatneutrale economie is niet alleen een must voor toekomstige generaties, maar biedt ook enorme kansen op het gebied van innovatie, economische groei en het scheppen van banen.”

In de aanbevelingen wordt onder meer opgeroepen om acties te ondernemen die de juiste marktsignalen kunnen uitsturen om nieuwe investeringen aan te trekken en bedrijven te helpen kosteneffectieve oplossingen voor klimaatneutraliteit in de praktijk te brengen. De aanbevelingen zijn ook gericht op de noodzaak om voor een rechtvaardige transitie te zorgen; in de aanbevelingen wordt het belang benadrukt om werknemers de juiste vaardigheden voor de toekomst aan te leren en om gemeenschappen die van deze industrieën afhankelijk zijn, te helpen de transitie te maken.

In de aanbevelingen wordt met name in het kader van drie hoofdprioriteiten de nadruk gelegd op belangrijke succesfactoren:

  • Markten creëren voor klimaatneutrale en circulaire producten, bijvoorbeeld door strategischer gebruik te maken van overheidsopdrachten voor het selecteren van duurzame producten en diensten. Dit is voorzien in de herziening van de regels van 2014, waardoor de overheidsinstanties de bevoegdheid kregen om gebruik te maken van overheidsopdrachten om maatschappelijke, innovatieve of milieudoelstellingen te verwezenlijken bij de aankoop van goederen en diensten. De deskundigen benadrukken ook de noodzaak om de consumenten te helpen beter geïnformeerde keuzes te maken.
  • Grootschalige proefprojecten inzake schone technologieën ontwikkelen, met als doel deze technologieën op de markt te brengen. Zij moeten worden ondersteund met EU-middelen en door te zorgen voor een gemakkelijkere toegang tot particuliere financiering.
  • Overschakelen op alternatieve, klimaatneutrale bronnen van energie en grondstoffen. Daarvoor kan het bijvoorbeeld nodig zijn om de toegang tot en de beschikbaarheid van dergelijke bronnen tegen mondiaal concurrerende prijzen te waarborgen, de energie-infrastructuur en de energievoorziening in kaart te brengen en het “energie-efficiëntie-eerstbeginsel” te bevorderen.

De deskundigengroep beveelt ook aan om een waarnemingspost voor de industriële transitie op te richten om toezicht te houden op de door de industrie geboekte vooruitgang op het gebied van klimaatneutraliteit en om advies te verstrekken.

Volgende stappen

De Commissie zal de aanbevelingen in de Raad Concurrentievermogen van de EU aan de lidstaten, en begin volgend jaar aan het Europees Parlement voorleggen.

Achtergrond

De Commissie heeft in oktober 2015 de groep op hoog niveau voor energie-intensieve industrieën, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de industrie en het maatschappelijk middenveld, opgezet om advies te verstrekken over beleidsmaatregelen die relevant zijn voor energie-intensieve industrieën. De industrieën die deelnemen aan de groep op hoog niveau voor energie-intensieve industrieën hebben in september 2018 reeds een verslag ingediend als hun collectieve bijdrage aan de strategie van de Commissie “Een schone planeet voor iedereen”.

Deze industrieën staan centraal in talrijke waardeketens en zijn van cruciaal belang voor onze economie en werkgelegenheid. Deze industrieën delen de ambitie van de Klimaatovereenkomst van Parijs en erkennen de omvang van de transformatie-uitdaging alsook de daardoor geboden kansen. Zij hebben een sterke reputatie op het gebied van de vermindering van broeikasgasemissies; tussen 1990 en 2015 hebben zij hun broeikasgasemissies met 36 % verminderd. Gezien de lange investeringscycli in deze industrieën moet snel actie worden ondernomen om de 2050-doelstelling te halen.

Meer informatie

Factsheet

Volledig verslag


Terug naar boven