r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Uit nieuwe Eurobarometer-enquête blijkt dat de meeste Europeanen van mening zijn dat de EU aanvullende maatregelen moet voorstellen om luchtkwaliteitsproblemen aan te pakken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 27 november 2019.

Volgens een nieuwe Eurobarometer-enquête is meer dan twee derde van de Europeanen van mening dat de Europese Unie aanvullende maatregelen moet voorstellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Van de meer dan 27 000 ondervraagde burgers in alle lidstaten denkt meer dan de helft dat huishoudens, autofabrikanten, energieproducenten, landbouwers en overheidsinstanties niet genoeg doen om goede luchtkwaliteit te bevorderen.

Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij: “Ik ben blij dat zoveel Europeanen maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit ondersteunen. In de EU is luchtverontreiniging de oorzaak van meer dan 400 000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar en de samenleving betaalt een hoge tol: de kosten van onder meer gezondheidszorg, verloren werkdagen en schade aan gewassen en gebouwen zijn enorm. De Commissie adviseert en begeleidt lidstaten en bedrijven, maakt de uitwisseling van beste praktijken mogelijk en ondersteunt investeringen en financiering om de luchtkwaliteit voor iedereen te verbeteren. Tegelijkertijd nemen we gerechtelijke stappen tegen de lidstaten die de EU-wetgeving niet toepassen.”

Uit de enquête blijkt ook dat er behoefte is aan betere communicatie over de luchtkwaliteit, met name op nationaal niveau. De meeste respondenten vinden dat zij niet goed op de hoogte zijn van de luchtkwaliteitsproblemen in hun land. Ten opzichte van een enquête van 2017 zijn de respondenten vaker van mening dat de luchtkwaliteit de laatste tien jaar is verslechterd, ook al blijkt uit de gerapporteerde luchtkwaliteitsgegevens dat de luchtkwaliteit in die periode in feite aanzienlijk is verbeterd.

In mei 2018 heeft de Commissie-Juncker de mededeling “Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen” aangenomen, waarin de maatregelen worden beschreven die nationale, regionale en lokale actoren moeten nemen om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren. Voorts heeft de Commissie gerechtelijke stappen ondernomen om burgers te beschermen tegen luchtverontreiniging door de lidstaten die niet voldoen aan de EU-wetgeving inzake luchtkwaliteit voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen. De Commissie intensiveert de samenwerking met de lidstaten door met de bevoegde autoriteiten “schoneluchtdialogen” te voeren. Morgen en overmorgen (28 en 29 november 2019) vindt in Bratislava het EU-forum voor schone lucht plaats. Op dit forum zullen besluitvormers en belanghebbenden hun kennis kunnen delen en kunnen helpen bij de uitvoering van het Europese, nationale en lokale luchtkwaliteitsbeleid.

Dit zijn de belangrijkste resultaten van de nieuwe speciale Eurobarometer-enquête over de houding van Europeanen tegenover luchtkwaliteit:

De meeste respondenten willen dat de EU aanvullende maatregelen voorstelt

Meer dan twee derde van de respondenten (71 %) is van mening dat de EU aanvullende maatregelen moet voorstellen om luchtkwaliteitsproblemen in Europa aan te pakken en 38 % zou graag zijn mening over dergelijke maatregelen geven.

Zo denken de meeste respondenten in alle lidstaten erover.

Volgens de meeste respondenten moeten problemen op het gebied van luchtkwaliteit eerst op internationaal niveau worden aangepakt

Meer dan zeven op de tien respondenten zeggen dat luchtverontreiniging op internationaal niveau moet worden aangepakt (72 %). De helft van de respondenten zegt dat luchtverontreiniging op Europees niveau moet worden aangepakt en eveneens de helft zegt dat luchtverontreiniging op nationaal niveau moet worden aangepakt.

Volgens het grootste deel van de respondenten (44 %) kunnen luchtkwaliteitsproblemen het doeltreffendst worden aangepakt door verontreiniging door industriële activiteiten en energieopwekking strenger te controleren. Die maatregel werd in 25 lidstaten het vaakst genoemd.

De respondenten zijn van mening dat verschillende actoren, waaronder huishoudens, meer moeten doen om luchtkwaliteitsproblemen aan te pakken

Meer dan 50 % van de respondenten in alle landen denkt dat huishoudens, autofabrikanten, energieproducenten, landbouwers en overheidsinstanties niet genoeg doen om goede luchtkwaliteit te bevorderen.

Europeanen nemen echter meer maatregelen om schadelijke emissies terug te dringen dan in 2017

Zeven op de tien respondenten hebben ten minste één maatregel genomen om schadelijke emissies in de lucht terug te dringen. Dat is een toename van 8 procentpunten ten opzichte van de antwoorden van de enquête van 2017.

De voornaamste maatregel van de respondenten bestaat in de vervanging van oudere, energie-intensieve apparatuur door nieuwe apparatuur met een betere energierating (41 %).

Informatie over luchtkwaliteitsproblemen is eerder beperkt

De meeste respondenten (54 %) vinden dat zij niet goed op de hoogte zijn van de EU-luchtkwaliteitsproblemen in hun land.

De meeste respondenten zijn van mening dat de luchtkwaliteit in de laatste tien jaar is verslechterd en deze negatieve perceptie neemt sinds 2017 toe

Respondenten vinden eerder dat de luchtkwaliteit de laatste tien jaar is verslechterd (58 %) dan gestagneerd (28 %) of verbeterd (10 %).

Ten opzichte van 2017 is het aantal respondenten dat denkt dat de luchtkwaliteit is verslechterd, met 11 procentpunten toegenomen.

De EU-luchtkwaliteitsnormen zijn nog weinig bekend

Slechts ongeveer een derde van de respondenten (31 %) heeft van de EU-luchtkwaliteitsnormen gehoord. De meeste respondenten die van de normen hebben gehoord, zijn van mening dat deze moeten worden aangescherpt (63 %).

De meeste respondenten vinden de in de enquête vermelde luchtkwaliteitsproblemen ernstig

Meer dan 50 % van de respondenten vindt dat luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en astma en allergieën in zijn land een zeer ernstig probleem vormen.

Achtergrond

Deze enquête is tussen 11 juni en 29 september 2019 in de 28 EU-lidstaten uitgevoerd. 27 565 respondenten uit verschillende sociale en demografische groepen werden thuis persoonlijk ondervraagd in hun moedertaal.

Deze speciale Eurobarometer-enquête is het vervolg op een in september 2012 uitgevoerde Flash Eurobarometer-enquête over hetzelfde onderwerp. Heel wat vragen van de Flash Eurobarometer zijn in deze speciale Eurobarometer overgenomen. Een aantal vragen van de Flash Eurobarometer van 2012 werd ook gebruikt in de speciale Eurobarometer over de houding van de Europeanen tegenover het milieu van oktober 2017.

Deze enquête was bedoeld om de perceptie van het kennisniveau op het gebied van luchtkwaliteitsproblemen, waargenomen veranderingen in de luchtkwaliteit in de laatste tien jaar, de rol van de verschillende actoren bij het bevorderen van een goede luchtkwaliteit, de meest doeltreffende manieren om luchtkwaliteitsproblemen aan te pakken, het gewenste actieniveau om de luchtkwaliteitsproblemen aan te pakken, de bekendheid met de EU-luchtkwaliteitsnormen en de meningen daarover, en steun voor aanvullende EU-maatregelen om deze problemen aan te pakken, te onderzoeken.

De resultaten van de Eurobarometer zijn bekend net voor de opening van het EU-forum voor schone lucht in Bratislava op 28 en 29 november 2019. Het forum zal worden toegespitst op vier gebieden: gezondheid en luchtkwaliteit, energie en luchtkwaliteit, landbouw en luchtkwaliteit, en financieringsmechanismen voor schone lucht.

Meer dan 30 sprekers van de overheidssector, het bedrijfsleven en niet-gouvernementele organisaties zullen hun standpunt over de verbetering van de luchtkwaliteit kenbaar maken en nadenken over de ontwikkeling en uitvoering van doeltreffende Europese, nationale en lokale beleidsmaatregelen, projecten en programma's op het gebied van de luchtkwaliteit.

Meer informatie

Eurobarometer-enquête

Mededeling “Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen”

Website over het schoneluchtbeleid


Delen

Terug naar boven