r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie daagt Denemarken voor Hof omdat dat land zijn verplichtingen in verband met de naam “Feta” niet nakomt

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 27 november 2019.

De Commissie heeft vandaag besloten Denemarken voor het Hof van Justitie van de EU te dagen omdat dat land zijn verplichtingen krachtens het EU-recht inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen niet naar behoren is nagekomen.

Bedrijven die in Denemarken gevestigd zijn, produceren witte kaas en voeren die vervolgens als “Feta” uit naar landen buiten de EU. “Feta” is in de EU sinds 2002 een geregistreerde beschermde oorsprongsbenaming (BOB), waardoor die kaas alleen in Griekenland en enkel volgens de in het productdossier opgenomen voorschriften mag worden geproduceerd.

De Commissie is van mening dat deze praktijk een rechtstreekse inbreuk vormt op de bescherming die door de registratie als beschermde oorsprongsbenaming (BOB) wordt verleend, en dat de Deense autoriteiten niet het nodige hebben gedaan om deze handelswijze te voorkomen of te beëindigen. Door dit niet te doen schendt Denemarken zowel de verordening inzake kwaliteitsregelingen als het beginsel van loyale samenwerking tussen de Unie en de lidstaten (artikel 4, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie). Dit gedrag is niet alleen in strijd met het huidige EU-recht, maar zal wellicht ook de onderhandelingen dwarsbomen die de Europese Unie en derde landen aan het voeren zijn met het oog op de sluiting van bilaterale overeenkomsten die de bescherming van Europese BOB's en de promotie van EU-kwaliteitsproducten buiten de EU moeten waarborgen.

In januari 2018 besloot de Commissie om met een aanmaningsbrief een inbreukprocedure tegen Denemarken in te leiden. In het kader van die inbreukprocedure heeft de Commissie de Deense autoriteiten verzocht passende maatregelen te nemen om zowel te voorkomen dat ondernemingen die op zijn grondgebied zijn gevestigd, deze praktijk toepassen, als om aan die praktijken een einde te maken.

Aangezien Denemarken de aan de orde gestelde kwestie niet heeft aangepakt, heeft de Commissie besloten de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de EU.

Achtergrond

De verordening inzake kwaliteitsregelingen van de EU geldt voor namen die zijn geregistreerd als beschermde oorsprongsbenaming (BOB), beschermde geografische aanduiding (BGA) of gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS). Productnamen die zijn geregistreerd als BOB, hebben de sterkste band met de geografische plaats waar zij worden geproduceerd.

De verordening inzake kwaliteitsregelingen heeft tot doel de producenten te helpen bij de afzet van producten die een specifieke band met hun geografische oorsprong hebben. Zij zorgt er ook voor dat de consument kan beschikken over betrouwbare informatie over dergelijke producten, dat de intellectuele-eigendomsrechten worden geëerbiedigd en dat de integriteit van de interne markt wordt gehandhaafd.

De EU beschermt geregistreerde namen tegen verschillende soorten misbruik, waaronder direct of indirect commercieel gebruik van een geregistreerde naam voor producten die vergelijkbaar zijn met de onder die naam geregistreerde producten, of gebruik van een naam waarmee misbruik van de faam van deze naam wordt beoogd.

Met name is in artikel 13 van de verordening inzake kwaliteitsregelingen omschreven wat onrechtmatig gebruik van geregistreerde benamingen is, en is in dat artikel bepaald dat de lidstaten verplicht zijn dergelijk onrechtmatig gebruik van op hun grondgebied geproduceerde of in de handel gebrachte geregistreerde benamingen te voorkomen of te beëindigen.

Meer informatie


Terug naar boven