r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurobarometer-enquête: meerderheid EU-burgers positief over internationale handel

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 20 november 2019.

Uit de resultaten van een speciale Eurobarometer-enquête die de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd, blijkt dat 60 % van de Europeanen vindt dat zij persoonlijk van internationale handel profiteren; dat is 16 procentpunten meer dan ten tijde van de vorige peiling 10 jaar geleden. Verder is uit de enquête naar voren gekomen dat 71 % van de respondenten van mening is dat de EU de handelsbelangen van de lidstaten doeltreffender verdedigt dan de lidstaten zelf.

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei: “Toen ik vijf jaar geleden aantrad, was er veel kritiek op internationale handel en op de wijze waarop de Commissie handelsbesprekingen voerde. We hebben daarom besloten ons handelsbeleid anders aan te pakken. Door transparanter te zijn, wilden we vertrouwen creëren. Deze Eurobarometer-enquête toont aan dat we hierin geslaagd zijn. De burgers hebben nu een positiever beeld van handel dan tien jaar geleden. Een meerderheid van de burgers is van mening dat zij rechtstreeks baat hebben bij handel en dat de Commissie bij haar onderhandelingen transparant is. Dit is een bijzonder gunstig teken in tijden van groeiend protectionisme en een toename van handelsconflicten overal ter wereld!

Het vandaag gepresenteerde verslag heeft betrekking op een breed scala aan aspecten die verband houden met de bewustmaking, de perceptie en de houding van de Europese burgers ten aanzien van internationale handel. Hierbij valt onder meer te denken aan:

  • doelstellingen en prioriteiten van het EU-handelsbeleid: 54 % van de respondenten meent dat de belangrijkste prioriteit van het EU-handelsbeleid het scheppen van banen in de EU moet zijn. Daarnaast zijn de Europeanen ook meer belang gaan hechten aan het verdedigen van de milieu- en gezondheidsnormen van de EU: de helft van de respondenten — 20 procentpunten meer dan in 2010 — beschouwt dit als een prioriteit. Tegelijkertijd erkent meer dan de helft van alle Europeanen dat bij het handelsbeleid van de EU nu al rekening wordt gehouden met de sociale gevolgen en de effecten op het milieu en de mensenrechten, zowel in als buiten de EU;
  • noodzaak van internationale handelsregels: driekwart van de Europeanen is het erover eens dat internationale handelsregels nodig zijn;
  • vertrouwen en transparantie: zes op de tien respondenten zeggen erop te vertrouwen dat de EU haar handelsbeleid op open en transparante wijze voert;
  • voordelen van handel: als we kijken naar de respondenten die vinden dat zij voordeel hebben bij internationale handel, is dit voordeel voor 54 % van hen gelegen in een ruimere keuze aan producten, terwijl voor 36 % van hen lagere prijzen het belangrijkste pluspunt zijn. Deze voordelen lijken voor jongere respondenten en voor respondenten met een hoger opleidingsniveau en een hoger inkomen concreter te zijn;
  • eerlijke internationale handel: een op de drie ondervraagden zegt het naïef te vinden om aan te nemen dat andere landen de handelsregels zullen volgen. Meer dan de helft van de respondenten is van mening dat de EU hogere invoerrechten moet opleggen aan landen of bedrijven van buiten de EU die zich niet aan de internationale handelsregels houden.

Daarmee bevestigen de uitkomsten van de enquête dat er een hoge mate van overeenstemming bestaat tussen de prioriteiten die de burgers van de Unie formuleren en die welke zijn vastgelegd in de EU-strategie “Handel voor iedereen”, die de afgelopen vijf jaar is gevolgd. In die periode zijn 16 nieuwe handelsovereenkomsten van de EU in werking getreden, waaronder omvangrijke overeenkomsten met Canada en Japan. Op dit moment zijn 36 miljoen banen in de EU afhankelijk van de internationale handel — dat is 5 miljoen meer dan in 2014. Er wordt nu meer nadruk gelegd op transparantie en duurzame ontwikkeling, terwijl het milieu en de rechten van werkenden een hoeksteen van het handelsbeleid van de EU zijn geworden. Door unilaterale protectionistische maatregelen is het nog noodzakelijker geworden dat de EU handelend optreedt en de burgers in Europa tegen oneerlijke en illegale handelsmaatregelen van andere actoren beschermt. Momenteel zijn meer dan 130 handelsbeschermingsmaatregelen van de EU van kracht, die 343 000 banen in Europa helpen beschermen.

De gegevens uit het verslag zullen tevens als belangrijk uitgangspunt dienen om voor de komende jaren doelstellingen te formuleren en beleidspraktijken op handelsgebied vast te stellen.

Meer informatie

Volledig verslag


Terug naar boven