r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Juridische zaken, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 9 januari 2020 09:00 - 15:00
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A3G-3
organisatie EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

9.00 - 12.30 uur

Brussel, Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

14.00 - 15.00 uur (coördinatorenvergadering)

Brussel, Zaal: Paul-Henri Spaak (6B054)

9.00 - 9.40 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 • 4. 
  Subsidiariteit (art. 43)
 • 5. 
  Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

JURI/9/00229

***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 - C8-0034/2017

 

Rapporteur:

 

József Szájer (PPE)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 
 

DEVE

   
 

INTA -

(PPE)

 
 

ECON -

Besluit: geen advies

 
 

EMPL -

Besluit: geen advies

 
 

ENVI

   
 

ITRE

   
 

IMCO

   
 

TRAN

   
 

REGI

   
 

AGRI -

Bronis Ropė (Verts/ALE)

 
 

PECH -

Besluit: geen advies

 
 

CULT

   
 

LIBE -

Besluit: geen advies

 
 

AFCO

   
 

FEMM -

Besluit: geen advies

 

 Gedachtewisseling

* * *

9.40 - 10.25 uur

 • 6. 
  Presentatie door de Commissie van "Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies" (Aansprakelijkheid voor artificiële intelligentie en andere opkomende digitale technologieën) - Verslag van de deskundigengroep voor aansprakelijkheid en nieuwe technologieën

* * *

10.25 - 11.00 uur

*** Stemming ***

 • 7. 
  Rechtsgrond (art. 40)
 • 8. 
  Aanpassing van een aantal basisbesluiten op het gebied van justitie waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de EU

JURI/9/02172

***I 2016/0399(COD) COM(2016)0798 - C8-0525/2016

 

Rapporteur:

 

József Szájer (PPE)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 9. 
  Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - deel II

JURI/9/02173

***I 2016/0400B(COD) COM(2016)0799[02] - C8-0148/2019

 

Rapporteur:

 

József Szájer (PPE)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 10. 
  Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten

JURI/9/02015

***I 2018/0089(COD) COM(2018)0184 - C8-0149/2018

 

Rapporteur:

 

Geoffroy Didier (PPE)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 11. 
  Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (betekening en kennisgeving van stukken)

JURI/9/02017

***I 2018/0204(COD) COM(2018)0379 - C8-0243/2018

 

Rapporteur:

 

Franco Roberti (S&D)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 12. 
  Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken

JURI/9/02016

***I 2018/0203(COD) COM(2018)0378 - C8-0242/2018

 

Rapporteur:

 

Emil Radev (PPE)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 13. 
  Verzoekschrift nr. 0193/2019, ingediend door Jamison Young (Tsjechische nationaliteit), over de contractvoorwaarden die worden gehanteerd door niet-commerciële auteursrechtenorganisaties

JURI/9/01922

 Goedkeuring

 • 14. 
  Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)

JURI/9/00668

***I 2019/0151(COD) COM(2019)0331 - C9-0042/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Magdalena Adamowicz (PPE)

CM - PE643.201v01-00

Bevoegd:

 

ITRE* -

Marisa Matias (GUE/NGL)

 

Adviezen:

 

BUDG -

Besluit: geen advies

 
 

CONT

   
 

CULT* -

Christian Ehler (PPE)

PA - PE644.884v01-00

 

JURI

   

 Goedkeuring

 • 15. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie

JURI/9/00974

2019/2058(DEC) COM(2019)0316[04] - C9-0053/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Gilles Lebreton (ID)

PA - PE642.851v02-00

AM - PE643.176v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.829v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 12.00 uur

Met gesloten deuren

 • 16. 
  Rechtszaken waarbij het Europees Parlement betrokken is (art. 149)

*** Einde stemming ***

* * *

11.00 - 12.30 uur

 • 17. 
  Verzoek om opheffing van de immuniteit van Álvaro Amaro

JURI/9/01854

2019/2150(IMM)

 

Rapporteur:

 

Stéphane Séjourné (Renew)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Gedachtewisseling

 • 18. 
  Verzoek om opheffing van de immuniteit van Guy Verhofstadt

JURI/9/01855

2019/2149(IMM)

 

Rapporteur:

 

Marie Toussaint (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Gedachtewisseling

 • 19. 
  Verzoek om opheffing van de immuniteit van Gunnar Beck

JURI/9/01942

2019/2154(IMM)

 

Rapporteur:

 

Andrzej Halicki (PPE)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Gedachtewisseling

 • 20. 
  Onderzoek geloofsbrieven en duur van het mandaat (art. 3 en 4)

* * *

14.00 - 15.00 uur (coördinatorenvergadering)

Met gesloten deuren

 • 21. 
  Coördinatorenvergadering
 • 22. 
  Rondvraag
 • 23. 
  Volgende vergaderingen

 16 januari 2020, 9.00 - 10.30 uur (Straatsburg)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de interpretatie en toepassing van het Europees recht en relevant internationaal recht, met de vereenvoudiging van het recht van de EU en andere juridische aangelegenheden.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven