r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 14 november 2019
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

10:15 uur - Hamerstuk: Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten (35204)

Te behandelen zaken:

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten (35204)

 • 35204 Wetgeving d.d. 13 mei 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten

10:15 uur - Hamerstuk: Wet uitvoering verordening financiële benchmarks (34789)

Te behandelen zaken:

Wijziging van Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PbEU 2016, L 171) (Wet uitvoering verordening financiële benchmarks)

 • 34789 Wetgeving d.d. 18 september 2017 - J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën

Wijziging van Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PbEU 2016, L 171) (Wet uitvoering verordening financiële benchmarks)

10:15 uur - Hamerstuk: Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening) (35288)

Te behandelen zaken:

Hamerstuk: Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening) (35288)

 • 35288 Wetgeving d.d. 19 september 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening)

10:16 uur - VSO Landbouw- en Visserijraad d.d. 18 november 2019 (Kamerstuk 21501-32, nr. 1204)

Te behandelen zaken:

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 18 november 2019

 • 21501-32-1205 Brief regering d.d. 13 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 18 november 2019

Moties ingediend tijdens het debat

 • 21501-32-1206 Motie d.d. 14 november 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over afzien van de uitzondering op de vangstreductie voor kabeljauw als bijvangst

 • 21501-32-1207 Motie d.d. 14 november 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over verzet tegen schadelijke visserijsubsidies in strijd met WTO-afspraken en duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

 • 21501-32-1208 Motie d.d. 14 november 2019 - L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bromet over een registratiesysteem van landschapselementen

10:35 uur - Debat over een snelle oplossing van de stikstof- en PFAS-problematiek

Te behandelen zaken:

Stand van zaken stikstofproblematiek

 • 32670-193 Brief regering d.d. 1 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stand van zaken stikstofproblematiek

Reactie op de verzoeken van de leden Ouwehand en Bromet, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden van 17 oktober 2019 en van 6 november 2019, over de resultaten van het RIVM-onderzoek naar de latente ruimte binnen afgegeven vergunningen onder het PAS en over openbaarmaking van de doorgerekende voorstellen van het RIVM om snel stikstof uit te sparen

 • 32670-194 Brief regering d.d. 7 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Reactie op de verzoeken van de leden Ouwehand en Bromet, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden van 17 oktober 2019 en van 6 november 2019, over de resultaten van het RIVM-onderzoek naar de latente ruimte binnen afgegeven vergunningen onder het PAS en over openbaarmaking van de doorgerekende voorstellen van het RIVM om snel stikstof uit te sparen

Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek

 • 35334-1 Brief regering d.d. 13 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

 • 35334-3 Brief regering d.d. 13 november 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

 • 35334-3 Brief regering d.d. 13 november 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

Beantwoording vragen commissie over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek problematiek (Kamerstuk 35334-1)

 • 35334-2 Brief regering d.d. 14 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Beantwoording vragen commissie over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek problematiek

Moties ingediend tijdens het debat

 • 35334-4 Motie d.d. 14 november 2019 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet

 • 35334-5 Motie d.d. 14 november 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over niet tornen aan de Nederlandse Natura 2000 -gebieden

 • 35334-6 Motie d.d. 14 november 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over een warme sanering van de intensieve melkveehouderij en de pluimveehouderijen

 • 35334-7 Motie d.d. 14 november 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over stikstofruimte gebruiken voor natuurbehoud, volkshuisvesting en vitale infrastructuur

 • 35334-8 Motie d.d. 14 november 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over een aanvullende agenda Vitaal Platteland

 • 35334-9 Motie d.d. 14 november 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over ruimte bij voorrang inzetten voor de woningbouw

 • 35334-10 Motie d.d. 14 november 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bisschop over heroverwegen van de aanscherpingen voor de landbouw

 • 35334-11 Motie d.d. 14 november 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bisschop over bij berekening van de depositie rekening houden met de afstand

 • 35334-12 Motie d.d. 14 november 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over beëindiging van de import van kalfjes

 • 35334-13 Motie d.d. 14 november 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over effecten van de bouw van nieuwe biomassacentrales

 • 35334-14 Motie d.d. 14 november 2019 - W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Haga over vermindering van het aantal Natura 2000-gebieden

 • 35334-15 Motie d.d. 14 november 2019 - W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Haga over een impactanalyse van iedere substantiële wijziging van het beleid

 • 35334-16 Motie d.d. 14 november 2019 - W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Haga over de snelheidsbeperkende maatregel niet van toepassing laten zijn op waterstof- en elektrische auto's

13:35 uur - Regeling van werkzaamheden

16:52 uur - Aansluitend aan 1e termijn stikstofdebat: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2020, de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35 241), de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35 255) en over eventuele moties ingediend bij het VSO Landbouw- en visserijraad d.d. 18 november 2019)

Te behandelen zaken:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) (35302)

 • 35302-32 Amendement d.d. 12 november 2019 - G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van Otterloo 35302-32 over minder belasting voor kleine vermogens

 • 35302-35 Amendement d.d. 13 november 2019 - G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Van Otterloo 35302-35 t.v.v. nr. 31 over de ouderkorting

 • 35302-63 Amendement d.d. 14 november 2019 - B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Snels 35302-63 tvv nr 27 over maximaal 3 jaar meenemen van aftrekbare rente uit eerdere jaren

 • 35302-33 Amendement d.d. 12 november 2019 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Nijboer 35302-33 over aanpassing van de minimumkapitaalregel

 • 35302-18 Amendement d.d. 31 oktober 2019 - J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid kwint over het verhogen van de bankenbelasting

 • 35302-29 Amendement d.d. 12 november 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Beckerman 35302-29 tvv nr. 9 over beperking van de verhuurderheffing

 • 35302-25 Amendement d.d. 11 november 2019 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Nijboer over de heffingsvermindering voor nieuwbouw die van toepassing wordt in elke gemeente

 • 35302-64 Amendement d.d. 14 november 2019 - H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. 35302-64 tvv nr. 62 over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing

 • 35302-28 Amendement d.d. 12 november 2019 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Nijboer 35302-28 over een verlaging van de verhuurderheffing voor krimpregio's en Rotterdam-Zuid

 • 35302-16 Amendement d.d. 24 oktober 2019 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Nijboer ter vervanging van nr. 12 over een overdrachtsbelasting-tarief van 0 percent voor starters

 • 35302-24 Amendement d.d. 11 november 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Stoffer c.s. 35302-24 over verhoging van de kansspelbelasting

 • 35302-30 Amendement d.d. 12 november 2019 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigd amendement van het lid Nijboer 35302-30 tvv nr. 23 over het verhogen van het toptarief

 • 35302-51 Amendement d.d. 13 november 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Omtzigt 35302-51 over het verlengen van de termijn waarbinnen een verzoek moet zijn gedaan

 • 35302-5 Amendement d.d. 17 september 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Asscher en Nijboer over het niet verlagen van het hoge tarief Vpb in 2021

 • 35302 Wetgeving d.d. 17 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2020grensoverschrijdende constructies (35 255) en over eventuele moties ingediend bij het VSO Landbouw- en visserijraad d.d. 18 november 2019)

 • 35302-21 Motie d.d. 4 november 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Omtzigt c.s. over stoppen van de invordering bij CAF-gerelateerde toeslagzaken

 • 35302-22 Motie d.d. 4 november 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Leijten over het voor de zomer behandelen van het wetsvoorstel ter aanpassing van de liquidatie- en stakingsverliesrekening

Moties ingediend bij het pakket Belastingplan 2020

 • 35302-39 Motie d.d. 13 november 2019 - E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Edgar Mulder en Wilders over iedere transactie naar een OIC-land belasten met 10% van het transferbedrag

 • 35302-40 Motie d.d. 13 november 2019 - E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Edgar Mulder over het afschaffen van subsidie voor stekkerauto's

 • 35302-41 Motie d.d. 13 november 2019 - E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Edgar Mulder over het terugdraaien van de btw-verhoging

 • 35302-42 Motie d.d. 13 november 2019 - W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Lodders c.s. over het monitoren van de consequenties van het stijgende ODE -tarief voor de glastuinbouw

 • 35302-43 Motie d.d. 13 november 2019 - W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over onderzoek naar de empirische effecten van verstoringen in het globaal evenwicht

 • 35302-44 Motie d.d. 13 november 2019 - W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Lodders over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding

 • 35302-45 Motie d.d. 13 november 2019 - W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Lodders c.s. over het monitoren van administratieve last voor mkb'ers door ATAD 2

 • 35302-46 Motie d.d. 13 november 2019 - B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Snels over een onderzoek van de Europese Commissie naar het omzeilen van de meldingsplicht

 • 35302-47 Motie d.d. 13 november 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Omtzigt en Lodders over de juridische houdbaarheid van box 3

 • 35302-48 Motie d.d. 13 november 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Omtzigt en Lodders over de implementatie van meetmethoden en de bpm

 • 35302-49 Motie d.d. 13 november 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Omtzigt en Lodders over specifieke informatie in de Voortgangsmonitor

 • 35302-50 Motie d.d. 13 november 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de ambitie dat Nederland niet meer voorkomt in de top vijf van doorstroomlanden

 • 35302-52 Motie d.d. 13 november 2019 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Alkaya en Leijten over kinderopvangtoeslag voor iedereen die op basis van een medische indicatie in de dagbesteding zit

 • 35302-53 Motie d.d. 13 november 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Weyenberg en Middendorp over het lage btw-tarief voor toegang tot innovatieve vormen van nieuwsvoorziening

 • 35302-54 Motie d.d. 13 november 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het monitoren van de budgettaire opbrengsten van de bronbelasting op rente en royalty's

 • 35302-55 Motie d.d. 13 november 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Weyenberg en Alkaya over mogelijkheden voor hogere belastingen op vermogens boven de 1 miljoen euro

 • 35302-56 Motie d.d. 13 november 2019 - E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bruins c.s. over de effectiviteit van de CO2-reducerende stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's

 • 35302-57 Motie d.d. 13 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over prioriteit geven aan CO2-reductie

 • 35302-58 Motie d.d. 13 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over een CO2-grensheffing

 • 35302-59 Motie d.d. 13 november 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer over het bevriezen van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting

 • 35302-60 Motie d.d. 13 november 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer over het per 2021 invoeren van de aangepaste vermogensrendementsheffing

 • 35302-61 Motie d.d. 13 november 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer over de bpm voor auto's in het A- en B-segment

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020) (35303)

 • 35303-14 Amendement d.d. 13 november 2019 - W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Lodders 35303-14 over het winstplafond vervangen door een bruto-omzetplafond

 • 35303-10 Amendement d.d. 12 november 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Omtzigt c.s. 35303-10 t.v.v. 9 over voorhang bij uitzonderingen op de keuzeregeling

 • 35303-12 Amendement d.d. 13 november 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Leijten 35303-12 tvv nr. 8 over de vergrijpboete

 • 35303-13 Amendement d.d. 13 november 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Leijten 35303-13 over de vergrijpboete in de bronbelasting

 • 35303 Wetgeving d.d. 17 september 2019 - M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord) (35304)

 • 35304-13 Amendement d.d. 13 november 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Leijten en Laçin 35304- 13 tvv nr. 8 over stopzetting fiscale stimulering van elektrische auto’s

 • 35304-9 Amendement d.d. 11 november 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Leijten en Beckerman over het terugdraaien van de verhoging van de gasbelasting in de eerste schijf

 • 35304-10 Amendement d.d. 11 november 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Leijten en Beckerman over het verhogen van de belastingvermindering met € 50

 • 35304-12 Amendement d.d. 12 november 2019 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Wilders en Edgar Mulder 35304-12 over verlagen van de opbrengst van de opslag duurzame energie

 • 35304-11 Amendement d.d. 12 november 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Stoffer 35304- 11 over het ODE-tarief in de derde schijf

 • 35304 Wetgeving d.d. 17 september 2019 - M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord)

Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021) (35305)

 • 35305 Wetgeving d.d. 17 september 2019 - M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021)

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven) (35306)

 • 35306-8 Amendement d.d. 12 november 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Omtzigt c.s. 35306-8 t.v.v. nr. 7 over zware voorhang van de inwerkingtreding

 • 35306 Wetgeving d.d. 17 september 2019 - M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven)

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten) (35307)

 • 35307 Wetgeving d.d. 17 september 2019 - M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten)

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) (35241)

 • 35241-9 Amendement d.d. 12 november 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Beckerman 35241-9 tvv nr. 5 over het uitzonderen van woningcorporaties van de ATAD

 • 35241 Wetgeving d.d. 28 juni 2019 - M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking)

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies) (35255)

 • 35255-9 Amendement d.d. 12 november 2019 - B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Snels 35255-9 t.v.v. nr. 7 over de Main Benefit Test zonder dat sprake is van een kunstmatig karakter

 • 35255 Wetgeving d.d. 11 juli 2019 - M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies)

Moties ingediend bij het VSO Landbouw-en Visserijraad d.d. 18 november 2019

 • 21501-32-1206 Motie d.d. 14 november 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over afzien van de uitzondering op de vangstreductie voor kabeljauw als bijvangst

 • 21501-32-1207 Motie d.d. 14 november 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over verzet tegen schadelijke visserijsubsidies in strijd met WTO-afspraken en duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

 • 21501-32-1208 Motie d.d. 14 november 2019 - L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bromet over een registratiesysteem van landschapselementen

Motie ingediend bij het debat over een snelle oplossing voor de stikstof

 • 35334-4 Motie d.d. 14 november 2019 - G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet

18:00 uur - VAO Maatschappelijk middenveld (AO d.d. 07/11)

19:00 uur - Begroting Buitenlandse Zaken (35300-V) (voortzetting)

Te behandelen zaken:

Begroting Buitenlandse Zaken (35300-V)

 • 35300-V Begroting d.d. 17 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (35300-V) op 13 november 2019

 • 2019Z22085 Brief regering d.d. 14 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (35300-V) op 13 november 2019

Moties ingediend tijdens het debat

 • 35300-V-15 Motie d.d. 14 november 2019 - R. de Roon, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Roon over geen aanvullende voorwaarden stellen aan Iraakse overheid voor berechting van IS-strijders

 • 35300-V-16 Motie d.d. 14 november 2019 - R. de Roon, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Roon over geen zitting nemen in de nep-Mensenrechtenraad

 • 35300-V-17 Motie d.d. 14 november 2019 - R. de Roon, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Roon over niet langer inzetten op de tweestatenoplossing

 • 35300-V-18 Motie d.d. 14 november 2019 - R. de Roon, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Roon over erkennen dat de Golanhoogten onderdeel uitmaken van Israël

 • 35300-V-19 Motie d.d. 14 november 2019 - R. de Roon, Tweede Kamerlid

Motie van de leden De Roon en Wilders over de Nederlandse ambassade naar Tel Aviv verhuizen

 • 35300-V-20 Motie d.d. 14 november 2019 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Ojik en Ploumen over intensivering van ondersteuning van vreedzame protestbewegingen

 • 35300-V-21 Motie d.d. 14 november 2019 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Ojik en Ploumen over herijking van het buitenlands beleid

 • 35300-V-22 Motie d.d. 14 november 2019 - M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Helvert over berechting van Nederlandse Syriëgangers door de lokale Koerdische autoriteiten

 • 35300-V-23 Motie d.d. 14 november 2019 - M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Helvert en Voordewind over als terroristiche organisatie kwalificeren van Ahrar al-Sham

 • 35300-V-24 Motie d.d. 14 november 2019 - M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Helvert over inspanningen voor het Midden-Oosten Vredesproces

 • 35300-V-25 Motie d.d. 14 november 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut over onderzoek naar alternatieven voor de NAVO

 • 35300-V-26 Motie d.d. 14 november 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut over een gesprek met de Syrian Democratic Council over vrede in Syrië

 • 35300-V-27 Motie d.d. 14 november 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut c.s. over pleiten voor een andere locatie dan Saudi-Arabië voor de G20

 • 35300-V-28 Motie d.d. 14 november 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut over uitspreken van verontwaardiging over Israëlisch geweld tegen demonstranten in Gaza

 • 35300-V-29 Motie d.d. 14 november 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut over schadevergoeding voor kinderen van standrechtelijk geëxecuteerde Indonesiërs

 • 35300-V-30 Motie d.d. 14 november 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Sjoerdsma over opwaarderen van bestaande ambassadekantoren tot volwaardige ambassades

 • 35300-V-31 Motie d.d. 14 november 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het belang van een consulaire afdeling

 • 35300-V-32 Motie d.d. 14 november 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het opstellen van een nationale Magnitsky-wet

 • 35300-V-33 Motie d.d. 14 november 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over persvrijheid, lhbti-rechten en bescherming van religieuze minderheden als speerpunt in de VN-Mensenrechtenraad

 • 35300-V-34 Motie d.d. 14 november 2019 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ploumen en Van Ojik over gecoördineerde bescherming van universele mensenrechten

 • 35300-V-35 Motie d.d. 14 november 2019 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ploumen en Van Ojik over versterking en verbetering van de VN-Mensenrechtenraad

 • 35300-V-36 Motie d.d. 14 november 2019 - J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Voordewind over etikettering voor producten uit alle bezette gebieden

 • 35300-V-37 Motie d.d. 14 november 2019 - J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Voordewind en Sjoerdsma over het wervingsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken

 • 35300-V-38 Motie d.d. 14 november 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Staaij over zich inspannen voor intrekking van de etiketteringsrichtlijn

 • 35300-V-39 Motie d.d. 14 november 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over discriminatie van Papoea's aan de kaak blijven stellen


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven