r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

European Border and Coast Guard: Council adopts revised regulation

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 8 november 2019.

De Raad heeft vandaag een nieuwe verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht aangenomen, een belangrijk onderdeel van de brede aanpak van de EU inzake migratie en grensbeheer.

Het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) krijgt meer personeel en technische uitrusting. Het krijgt ook een ruimer mandaat om de activiteiten van de lidstaten op het gebied van met name grenstoezicht, terugkeer en samenwerking met derde landen te ondersteunen. Met de nieuwe verordening zal ook het Europees grensbewakings­systeem (Eurosur) in het Frontex-kader worden geïntegreerd, zodat het beter zal functioneren.

Een goed functionerend buitengrensbeheer is essentieel voor de instandhouding van een volledig functionerend Schengengebied en efficiënt en humaan migratiebeheer. Dankzij deze nieuwe regels zal Frontex de lidstaten beter kunnen ondersteunen bij grenstoezicht, terugkeer en samenwerking met derde landen.

Maria Ohisalo, Fins minister van Binnenlandse Zaken

Permanent korps van grens- en kustwachters en terugkeer­deskundigen

Om een samenhangend beheer van de EU-buitengrenzen te garanderen en te kunnen reageren op crisissen, zal Frontex een permanent korps ter beschikking hebben. Dat korps, dat geleidelijk moet worden opgezet, zal uiterlijk in 2027 maximaal 10 000 operationele krachten tellen. Het korps zal bestaan uit operationele personeelsleden van Frontex, alsook personeelsleden die door de lidstaten voor langere of kortere termijn gedetacheerd worden, evenals reservepersoneel dat voor snelle reacties ingezet kan worden en tot eind 2024 gehandhaafd wordt.

Terugkeer

Op grond van de voorgestelde regels zal Frontex de lidstaten technische en operationele steun kunnen bieden bij terugkeer­operaties. Dit gebeurt op verzoek van de betrokken lidstaat of op eigen initiatief in overleg met de betrokken lidstaat. De steun zal betrekking hebben op alle terugkeer­aspecten, gaande van de voorbereiding op terugkeer tot de activiteiten na terugkeer en na aankomst.

Samenwerking met derde landen

De voorgestelde regels zullen bijdragen tot een sterkere samenwerking met derde landen doordat het agentschap meer ruimte krijgt om op te treden en doordat de mogelijkheid van gezamenlijke operaties met omliggende landen niet wordt ingeperkt.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven