r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-consument beter beschermd

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 8 november 2019.

De EU onderneemt stappen om consumenten beter te beschermen. Vandaag heeft de Raad een richtlijn aangenomen die de EU-wetgeving inzake consumenten­bescherming moderniseert en de handhaving van consumenten­rechten vergemakkelijkt. In maart had de Raad hierover een akkoord bereikt met het Europees Parlement.

Consumentenbescherming is een essentieel onderdeel van de interne markt. Dankzij de richtlijn zijn EU-consumenten beter beschermd wanneer zij online producten of diensten kopen. De richtlijn bevat ook krachtigere maatregelen tegen oneerlijke of misleidende handelspraktijken in de EU.

Anna-Maja Henriksson, Fins minister van Justitie

De richtlijn voorziet in:

  • de harmonisatie en stroomlijning van een aantal criteria die gebruikt worden om de strafmaat te bepalen bij inbreuken op het EU-consumentenrecht;
  • het recht op individuele verhaalmogelijkheden voor consumenten als zij het slachtoffer zijn van oneerlijke handelspraktijken zoals agressieve marketing;
  • grotere transparantie bij onlinetransacties, met name wat betreft het gebruik van onlinebeoordelingen, gepersonaliseerde prijsstelling op basis van algoritmes of een hogere rangschikking van producten door "betaalde plaatsingen";
  • de verplichting voor onlinemarktplaatsen om de consumenten te informeren over wie de verantwoordelijke handelaar is in een transactie: de verkoper en/of de onlinemarktplaats zelf;
  • de bescherming van consumenten bij "kosteloze" digitale diensten, d.w.z. diensten waarvoor consumenten niet betalen maar wel persoons­gegevens verstrekken, zoals cloud­opslag, sociale media of e-mail­accounts;
  • duidelijke informatie voor consumenten bij kortingen;
  • het wegnemen van onevenredige lasten, zoals de huidige verplichting voor bedrijven om verouderde communicatie­middelen te gebruiken;
  • verduidelijkingen over welke regels de lidstaten mogen invoeren om de rechtmatige belangen van consumenten te beschermen tegen bijzonder agressieve of misleidende marketing- of verkoop­praktijken bij verkopen buiten verkoop­ruimten;
  • verduidelijkingen over hoe lidstaten moeten omgaan met misleidende marketing van producten van "tweevoudige kwaliteit".

De richtlijn wijzigt de richtlijn oneerlijke handels­praktijken (2005/29/EG), de richtlijn consumenten­rechten (2011/83/EU), de richtlijn oneerlijke bedingen in overeenkomsten (93/13/EEG) en de richtlijn prijs­aanduidingen (98/6/EG).

Volgende stappen

Na de aanneming van de richtlijn krijgen de lidstaten 24 maanden om de nodige maatregelen te treffen voor de uitvoering ervan. Deze maatregelen worden 6 maanden later van toepassing.

Achtergrond

Samen met een voorgestelde richtlijn over representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten, maakt deze richtlijn deel uit van de "new deal voor consumenten", die in 2017 door de Commissie werd gelanceerd.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven