r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Macro-economische dialoog op politiek niveau, 7 november 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 7 november 2019.

Mika Lintilä, minister van Financiën van Finland, dat momenteel het voorzitterschap van de Raad bekleedt, zei:

"We hadden vandaag met de sociale partners een levendig debat over de economische vooruitzichten en over een onderwerp dat we heel belangrijk vinden: onderwijs en opleiding in veranderende arbeidsmarkten. Onze discussie heeft laten zien hoe cruciaal de rol van de onderwijs- en opleidingsstelsels is voor het stimuleren van duurzame groei en gelijke kansen en voor het bestrijden van armoede. Dit is duidelijk een belangrijk onderwerp voor de toekomst van Europa, en met alle betrokken partijen moeten we gezamenlijke inspanningen leveren om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Wat de economische vooruitzichten betreft, duurt de vertraging voort als gevolg van een combinatie van factoren en is er een grote onzekerheid mee gemoeid. In de nabije toekomst moeten er verscheidene uitdagingen worden aangegaan."

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Commissie, zei:

"Niet alleen stimuleren onderwijs en opleiding in vaardigheden productiviteitsgroei, zij maken de groei ook inclusiever. Daarom is toegang tot onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit een van de beste investeringen die een samenleving kan doen. In het komende decennium zullen we het hoofd moeten bieden aan een aantal zware uitdagingen, van klimaatverandering en migratie, tot de toenemende vergrijzing en het nieuwe werken.

Europa heeft sterke onderwijs- en opleidingsstelsels nodig om zich aan te passen aan dit komende decennium van verandering en daar zijn voordeel mee te doen."

Mario Centeno, voorzitter van de Eurogroep, zei:

"Om steeds meer dienstverlening en welzijn te bieden aan een samenleving met een steeds kleiner aandeel van de bevolking in de werkende leeftijd, is de enige duurzame oplossing productiviteitsverhoging, investeringen en arbeidsmarktparticipatie.

Investeren in de kwaliteit en de efficiëntie van onderwijs en opleiding moet een prioriteit zijn. Niet alleen verbeteren zulke investeringen de particuliere economische vooruitzichten van degenen die aan wie ze ten goede komen, ook hebben ze positieve overloopeffecten op de rest van de samenleving. Gezien deze externe effecten zal de markt waarschijnlijk minder opleiding en onderwijs aanbieden dan nodig is, en moeten de regeringen te hulp schieten."

Luca Visentini, secretaris-generaal van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), zei:

"De economische situatie verslechtert, met een groeivertraging en een krimpende export, terwijl de interne vraag en de lonen laag blijven. Zelfs de goede algemene arbeidsparticipatie stoelt op een toename van precair werk, terwijl de netto publieke en particuliere investeringen als percentage van het bbp nog steeds lager zijn dan in 2008.

Een grote politieke onzekerheid is daarbij niet bevorderlijk. Daarom is het volgens het EVV nu het moment om de beschikbare budgettaire ruimte te gebruiken om leiderschap te tonen door middel van dringende overheidsinvesteringen in de groene en de digitale transitie. Opwaartse convergentie van de lonen door hogere minimumlonen en versterkte stelsels voor collectieve onderhandelingen, een rechtvaardige vennootschapsbelasting en een werkloosheidsherverzekering zijn andere beleidsmaatregelen die moeten worden besproken om werknemers tegen een volgende economische crash te beschermen, toenemende ongelijkheid te bestrijden en een rechtvaardiger Europa tot stand te brengen."

Markus J. Beyrer, directeur-generaal van BusinessEurope, zei:

"De economie van de EU vertraagt door onzekerheden als gevolg van spanningen op handelsgebied. Volgens onze economische najaarsprognose zal de EU-28 een reële groei van het bbp kennen van 1,3% in 2019, en van 1,2% in 2020 (terwijl het in onze voorjaarsprognose nog 1,6% was voor 2019 en 1,7% voor 2020). De grote economische vraag voor 2020 zal zijn hoe snel en in welke mate de vertraging in de exportsectoren de rest van de economie zal beïnvloeden. In geval van een neergang moeten de EU-lidstaten gebruikmaken van de in het stabiliteits- en groeipact geboden flexibiliteit om een passend anticyclisch begrotingsbeleid te voeren, onder meer om groeibevorderende investeringen en structurele hervormingen te ondersteunen."

Valeria Ronzitti, secretaris-generaal van het Europees Centrum van overheidsbedrijven (CEEP), zei:

"De dienstensector is momenteel het lichtpuntje in onze economie, ondanks de huidige algemene vertraging, die vooral wordt veroorzaakt door een neergang van de industrie en de handel. Openbare diensten en diensten van algemeen belang zijn essentieel voor het welzijn van de burgers en spelen nu een belangrijke rol bij het handhaven van de loonstabiliteit en de particuliere consumptie. Aangezien een consumptiegestuurde groei echter moeilijk eeuwig kan duren, is het nu tijd voor begrotingsbeleid in Europa. Op lange termijn moeten we ons structureel voorbereiden op uitdagingen als digitalisering, demografische transitie en klimaatverandering, en een strategie voor duurzame groei ontwikkelen waarin onderwijs en opleiding centraal staan. De werkgevers zijn vandaag de hoofdverantwoordelijken voor vaardighedenopleiding, om- en bijscholing van de beroepsbevolking, maar het CEEP is van mening dat de EU een fundamentele speler kan zijn op het gebied van coördinatie en ondersteuning van opleidingsinitiatieven. Ook de sociale partners vervullen een sleutelrol bij het garanderen van een efficiënte middelenverdeling gedurende het hele proces, van ontwerp tot uitvoering."

Veronique Willems, secretaris-generaal van SME UNITED, zei:

"De meeste traditionele kmo's/mkb's in Europa moeten de uitdagingen aangaan die voortvloeien uit de digitalisering, de vergroening van de economie en veranderingen in de mondiale toeleveringsketens. Daarom dringt SME UNITED er bij de ministers van Financiën op aan vaart te zetten achter de besprekingen over de Europese programma's van de volgende generatie (MFK) en die te richten op ondersteuning van toekomstige groei. Daarnaast hebben kmo's/mkb's het meest te lijden onder het tekort aan vaardigheden die op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Daarom verheugt het SME UNITED dat de Raad Ecofin dit onderwerp op zijn agenda wil zetten. Wat permanente opleiding betreft, is het voor kmo's/mkb's met name van belang om modellen te vinden waarmee werkgevers hun investeringen in het opleiden van hun personeel kunnen beschermen. We denken daarbij aan de positieve ervaringen met modellen in sommige lidstaten waar sectoren en/of regio's gezamenlijk opleiding organiseren en financieren."

Het aantredende Kroatische voorzitterschap (januari - juni 2020):

"Onderwijs en een leven lang leren moet een prioritair actiegebied zijn, gezien de vele effecten ervan op de economie en de samenleving als geheel. De rol ervan is essentieel voor het voorkomen van armoede en sociale uitsluiting, het bevorderen van sleutelcompetenties en het waarborgen van groei op lange termijn.

Onderwijs moet meer worden gezien als een investering dan als iets wat op de begroting weegt. Wel moeten deze investeringen doeltreffend en doelmatig zijn, want kwantiteit alleen is geen garantie voor betere onderwijsresultaten. Daarnaast moeten we proberen te komen tot een meer gedifferentieerde aanpak van investeringen in onderwijs en opleiding om minder afhankelijk te worden van overheidsfinanciering.

Bij het ontwikkelen en invoeren van onderwijs- en opleidingsstelsels moet nauw worden samengewerkt met belangrijke belanghebbenden zoals de sociale partners.

Wij zien ernaar uit om tijdens de volgende macro-economische dialoog onder het Kroatische voorzitterschap een even interessante discussie te houden."

Het toekomstige Duitse voorzitterschap (juli - december 2020):

"20 jaar na de invoering ervan is de macro-economische dialoog een zeer belangrijk platform voor het bespreken van economische uitdagingen met de sociale partners en alle andere belangrijke institutionele actoren van de Europese economie. Ik ben bijzonder ingenomen met onze discussie over onderwijs en opleiding. Beide zijn cruciaal voor groei en gelijkheid. Een leven lang leren en bijscholing zijn nodig om het hoofd te bieden aan de gevolgen van globalisering, demografische veranderingen en digitalisering."

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven