r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 21 januari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

9.00 - 10.00 uur

 • 10. 
  Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 - C8-0114/2019

 

Rapporteur:

 

Nikos Androulakis (S&D)

PR - PE644.941v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 
 

DEVE -

Lukas Mandl (PPE)

PA - PE644.993v01-00

 

BUDG -

Besluit: geen advies

 
 

REGI -

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AL - PE645.012v01-00

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 28 januari 2020, 11.00 uur

 • 11. 
  Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

ENVI/9/00398

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 - C9-0148/2019

 

Voorzitter:

 

Pascal Canfin (Renew)

 

Bevoegd:

 

AFCO -

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 Behandeling ontwerpadvies in briefvorm

10.00 - 11.00 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 12. 
  Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

ENVI/9/00398

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 - C9-0148/2019

 

Voorzitter:

 

Pascal Canfin (Renew)

 

Bevoegd:

 

AFCO -

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

 • 13. 
  Bezwaar overeenkomstig artikel 112, leden 2, 3 en 4 onder c): Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat lood en loodverbindingen betreft

ENVI/9/02222

 

Corapporteurs:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

Maria Arena (S&D)

Martin Hojsík (Renew)

 

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 • 14. 
  De interne markt van de EU en de consumentenrechten beschermen tegen de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren

ENVI/9/01221

2019/2814(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Stanislav Polčák (PPE)

Sylwia Spurek (S&D)

Martin Hojsík (Renew)

Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE)

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Eleonora Evi (NI)

RE - PE641.294v01-00

QO - PE641.131v01-00

QO - PE641.132v01-00

AM - PE642.917v01-00

AM - PE643.211v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 Termijn voor de indiening van amendementen: 12 november 2019, 11.00 uur

 • 15. 
  Europees Jaar van groenere steden 2021

ENVI/9/01219

2019/2805(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)

Christel Schaldemose (S&D)

Karin Karlsbro (Renew)

Bas Eickhout (Verts/ALE)

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

RE - PE642.925v02-00

QO - PE641.133v01-00

AM - PE644.955v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

 • 16. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

ENVI/9/01030

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE641.168v01-00

AM - PE641.169v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Monika Hohlmeier (PPE)

PR - PE639.827v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

 • 17. 
  Kwijting 2018: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

ENVI/9/00854

2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] - C9-0068/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE641.162v01-00

AM - PE641.163v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.917v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

 • 18. 
  Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

ENVI/9/00844

2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] - C9-0073/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE641.158v01-00

AM - PE641.159v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.854v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

 • 19. 
  Kwijting 2018: Europees Milieuagentschap (EEA)

ENVI/9/00860

2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] - C9-0065/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE641.160v01-00

AM - PE641.161v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.872v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

 • 20. 
  Kwijting 2018: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

ENVI/9/00842

2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] - C9-0074/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE641.164v01-00

AM - PE641.165v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.915v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

 • 21. 
  Kwijting 2018: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

ENVI/9/00827

2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] - C9-0081/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE641.166v02-00

AM - PE641.167v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.916v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

 • 22. 
  Minimumeisen voor hergebruik van water

ENVI/9/01278

***I 2018/0169(COD) COM(2018)0337 - C8-0220/2018

 

Rapporteur:

 

Simona Bonafè (S&D)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

* * *

11.00 - 12.30 uur

Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

 • 23. 
  Gedachtewisseling met de heer Tomislav Ćorić, Kroaats minister van Milieu en energie

* * *

14.30 - 16.00 uur

Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

 • 24. 
  Gedachtewisseling met mevrouw Marija Vučković, Kroaats minister van Landbouw

16.00 - 18.30 uur

Openbare hoorzitting

 • 25. 
  Openbare hoorzitting over minder uitstoot van broeikasgassen door EU-gerelateerd maritiem vervoer: volgende stap na de EU-MRV?

ENVI/9/02226

 Zie afzonderlijke ontwerpagenda

 • 26. 
  Rondvraag
 • 27. 
  Volgende vergaderingen

 3 februari 2020


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven