r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

COM - documenten - Mededeling van de Commissie aan de Raad Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds Europees Ontwikkelingsfonds (EOF): prognoses van vastleggingen, betalingen en bijdragen van de lidstaten voor 2019, 2020 en 2021 en niet-bindende prognoses voor de jaren 2022-2023

Delen

Inhoud

1.

Tekst

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 10.10.2019 COM(2019) 478 final

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds

Europees Ontwikkelingsfonds (EOF): prognoses van vastleggingen, betalingen en

bijdragen van de lidstaten voor 2019, 2020 en 2021 en niet-bindende prognoses voor de

jaren 2022-2023

NL NL

 • 1. 
  V OORWOORD

  Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Intern Akkoord van het 11e EOF 1 en artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) 2018/1877 2 van de Raad inzake het Financieel

  Reglement van toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (hierna het "Financieel Reglement van het 11e EOF" genoemd), presenteert de Commissie in dit document de ramingen van de vastleggingen, betalingen en bijdragen voor de periode 2019-2021, waarbij rekening wordt gehouden met de prognoses van de Europese Investeringsbank (EIB).

  In dit document komen de prognoses betreffende de financiële uitvoering van de EOF's (van het 8e tot 11e EOF) voor 2019 tot en met 2021 aan de orde. Daarnaast bevat het voor de jaren 2022 en 2023 niet-bindende ramingen voor de EOF-bijdragen van de lidstaten.

  De bijdragen voor de instrumenten van het 9e, 10e en 11e EOF die door de EIB worden beheerd (investeringsfaciliteit en rentesubsidies), worden door de lidstaten rechtstreeks aan de EIB overgemaakt.

 • 2. 
  I NLEIDING

  De Commissie en de EIB hebben voor alle ACS-landen 3 en LGO's 4 de vastleggingsen

  betalingsprognoses voor 2019, 2020 en 2021 geactualiseerd. De prognoses van de betalingen zijn met name bedoeld om lidstaten te helpen zo precies mogelijk de bedragen te bepalen die ze op hun nationale begroting moeten reserveren, en om te garanderen dat er voldoende financiële middelen voor het EOF beschikbaar zijn, om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

  Overeenkomstig artikel 7 van het Intern Akkoord van het 11e EOF 5 en artikel 19, lid 2, van het Financieel Reglement van het 11e EOF 6 zijn de vastleggings- en

  betalingsramingen geactualiseerd op basis van de meest recente prognoses.

  Onderstaande grafiek geeft een algemeen beeld van de ontwikkeling van de brutovastleggingen en -betalingen sinds 1999 tot 2018 en de verwachte ontwikkelingen voor 2019-2021 (Commissie en EIB samen).

1 Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie,

in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU- partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (PB L 210 van 6.8.2013, blz. 1).

2 Verordening (EU) 2018/1877 van de Raad van 26 november 2018 inzake het financieel reglement van

toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (PB L 307 van 3.12.2018, blz. -21).

3 Landen in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan. 4 Landen en gebieden overzee.

5 PB L 210 van 6.8.2013. 6 PB L 307 van 3.12.2018.

Brutovastleggingen en -betalingen: ontwikkeling 1999-2021 (in miljoen EUR)

 • Prognoses 2019-2021

Opmerking: De cijfers voor de uitvoering van het Europees Ontwikkelingsfonds tot 31 december 2018 (vastleggingen en betalingen) en de prognoses voor 2019-2021.

 • 3. 
  F INANCIËLE PROGNOSES VOOR 2019-2021 ( IN MILJOEN EUR)

  In onderstaande tabel zijn de vastleggingen, betalingen en bijdragen geactualiseerd op basis van de meest recente prognoses van de Commissie.

  Prognoses 2019-2021 (*) 2019 2020 2021**

Vastleggingen Commissie 4,057 3,372 0 EIB 956 917 900 Totaal 5,012 4,289 900

Betalingen Commissie 4,400 4,400 3,700 EIB 590 590 590 Totaal 4,990 4,990 4,290

Bijdragen Commissie 4,400 4,400 3,700 EIB 300 300 300 Totaal 4,700 4,700 4,000

 • Brutobedragen, d.w.z. vóór aftrek van annuleringen of vorderingen/terugvloeiende middelen. Deze aanpak strookt met die welke wordt toegepast voor de algemene begroting van de Unie.

** Rekening houdend met het feit dat de Commissie heeft voorgesteld de ontwikkeling en internationale samenwerking voor de periode 2021-2027 uit te voeren met nieuwe uitvoeringsbepalingen, heeft de Commissie haar ramingen van de betalingen in het kader van de EOF's en dus ook van het jaarlijkse bedrag van de bijdragen voor 2020 en van het plafond voor het jaarlijkse bedrag van de bijdragen voor 2021, verlaagd.

 • 4. 
  N IET - BINDENDE RAMINGEN VAN DE BIJDRAGEN VOOR 2022-2023 ( IN MILJOEN EUR)

  Prognoses 2022-2023 (*) 2022 2023

Bijdragen Commissie 2,700 2,000 EIB 300 100 Totaal 3,000 2,100

*Artikel 19, lid 2, van het Financieel Reglement van het 11e EOF (Verordening (EU) 2018/1877 van de Raad): indicatieve, niet-bindende prognose op basis van een statistische benadering voor de verwachte jaarlijkse bedragen van de bijdragen voor de jaren n + 3 en n + 4, prognose voor de verwachte jaarlijkse bedragen van de bijdragen voor de jaren 2022 en 2023. Rekening houdend met het feit dat de Commissie heeft voorgesteld de ontwikkeling en internationale samenwerking voor de periode 2021-2027 uit te voeren met nieuwe uitvoeringsbepalingen, heeft de Commissie haar ramingen van de betalingen in het kader van de EOF's en bijgevolg van de prognoses voor de verwachte jaarlijkse bedragen van de bijdragen voor de jaren 2022 en 2023 verlaagd.

 • 5. 
  P ROGNOSES BETREFFENDE DE FINANCIËLE UITVOERING VOOR 2019, 2020 EN 2021

De geactualiseerde prognoses zijn opgenomen in de aanhangsels 1 tot en met 3.

Voor 2019 en 2020 blijven de in de mededeling van juni 2019 door de Commissie aangegeven ramingen voor de vastleggingen en betalingen ongewijzigd.

In de aanhangsels 1, 2 en 3 worden respectievelijk de prognoses voor de vastleggingen, de prognoses voor de betalingen en de financiële situatie weergegeven en vergeleken met eerdere prognoses voor de periode 2019-2021.

In de aanhangsels 4 en 5 worden respectievelijk de bijdragen voor 2020 en voor 2021 weergegeven per tranche en per lidstaat.

In aanhangsel 6 worden de jaarlijkse bijdragen voor de periode 2019-2023 weergegeven per lidstaat.

5.1. Aanhangsel 1: Prognoses voor de vastleggingen 7 voor 2019, 2020 en 2021 (in miljoen EUR)

2019 2020 2021

Mededeling juni Mededeling Mededeling juni Mededeling Mededeling juni Mededeling oktober

2019 oktober 2019 2019 oktober 2019 2019 2019

Regio

Oost- en Zuidelijk Afrika 1 609 1 609

West- en Centraal-Afrika 916 916

Latijns-Amerika en Caribisch Gebied 235 235

Stille Oceaan 131 131

Subtotaal* 2 891 2 891

Overige

Mensenrechten 220 220

EU-Afrika, Vredesfaciliteit voor Afrika 621 621

Planeet en welvaart 131 131

EU-noodtrustfonds voor Afrika 0 0

Middelen, evaluatie, proces 176 176

DG ECHO, EACEA, DG EAC 18 18

Subtotaal* 1 166 1 166

Totaal Europese Commissie* 4 057 4 057 3 372 3 372 0

Investeringsfaciliteit 800 800 800 800 800

Rentesubsidies (**) 156 156 117 117 100

Totaal EIB* 956 956 917 917 900

TOTAAL Commissie + EIB* 5 012 5 012 4 289 4 289 900

 • Vanwege het afrondingseffect kan de som van de afzonderlijke afgeronde bedragen die worden weergegeven enigszins verschillen van de desbetreffende totalen.

  ** Inclusief rentesubsidies in het kader van eerdere EOF’s.

7 Brutovastleggingen, d.w.z. zonder aftrek van geannuleerde vastleggingen.

5.2. Aanhangsel 2: Prognoses voor de betalingen voor 2019, 2020 en 2021 (in miljoen EUR)

2019 2020 2021

Mededeling juni Mededeling oktober Mededeling juni Mededeling Mededeling juni Mededeling

2019 2019 2019 oktober 2019 2019 oktober 2019

Regio

Oost- en Zuidelijk Afrika 936 936

West- en Centraal-Afrika 1 893 1 893

Latijns-Amerika en Caribisch Gebied 223 223

Stille Oceaan 96 96

Subtotaal* 3 148 3 148

Overige

Mensenrechten 240 240

EU-Afrika, Vredesfaciliteit voor Afrika 400 400

Planeet en welvaart 375 375

Middelen, evaluatie, proces 159 159

DG ECHO, EACEA, DG EAC 78 78

Subtotaal* 1 252 1 252

Totaal Europese Commissie* 4 400 4 400 4 400 4 400 3 700

Investeringsfaciliteit 550 550 550 550 550

Rentesubsidies (**) 40 40 40 40 40

Totaal EIB* 590 590 590 590 590

TOTAAL Europese Commissie + EIB* 4 990 4 990 4 990 4 990 4 290

 • Vanwege het afrondingseffect kan de som van de afzonderlijke afgeronde bedragen die worden weergegeven enigszins verschillen van de desbetreffende totalen.

  ** Inclusief rentesubsidies in het kader van eerdere EOF’s.

5.3. Aanhangsel 3: Financiële prognoses voor 2019-2021 en niet-bindende ramingen voor 2022-2023 (in miljoen EUR)

1

Mededeling juni 2019 Mededeling oktober 2019 1

Commissie EIB 6 TOTAAL Commissie 6 EIB TOTAAL

Saldo per 31/12/2018 4 387 228 615 387 228 615

Bijdragen lidstaten voor 2019: 4 400 300 4 700 4 400 300 4 700 1e tranche 2 000 100 2 100 2 000 100 2 100 2e tranche 1 500 100 1 600 1 500 100 1 600 3e tranche 900 100 1 000 900 100 1 000

Terugvloeiende middelen 2 331 331 331 331

2019 Bijdr. & aanp. In 2018 ontvangen bijdragen voor 2019 0 0 0 0 0 0

Bijdr. & aanp. In 2019 ontvangen bijdragen voor 2020 0 0 0 0 0 0 Terugvorderingen, rente en overige 55 55 55 55

Totaal betalingen 3 - 4 400 - 590 - 4 990 - 4 400 - 590 - 4 990 Saldo per 31/12/2019 4 442 269 711 442 269 711

Bijdragen lidstaten voor 2020: 4 400 300 4 700 4 400 300 4 700 1e tranche 1 800 100 1 900 2e tranche 1 600 100 1 700 3e tranche 1 000 100 1 100

Terugvloeiende middelen 2 332 332 332 332

2020 Bijdr. & aanp. In 2019 ontvangen bijdragen voor 2020 0 0 0 0 0 0

Terugvorderingen, rente en overige 55 55 55 55

Totaal betalingen 3 - 4 400 - 590 - 4 990 - 4 400 - 590 - 4 990 Saldo per 31/12/2020 4 497 311 808 497 311 808

Bijdragen lidstaten voor 2021: 3 700 300 4 000 3 700 300 4 000

Terugvloeiende middelen 2 333 333

Terugvorderingen, rente en overige 55 55

2021 Totaal betalingen 3 - 3 700 - 590 - 4 290

Saldo per 31/12/2021 4 552 354 906

2022 Bijdragen lidstaten voor 2022 5 2 700 400 3 100 2 700 300 3 000

2023 Bijdragen lidstaten voor 2023 5 2 000 100 2 100

1 Beschikbare bedragen voor operationele doeleinden. 2 Nettobeheersvergoedingen EIB.

3 Inclusief rentesubsidies in het kader van eerdere EOF’s.

4 Deze saldi zijn exclusief: i) ontvangen cofinancieringen, ii) nog niet aan een specifieke EOF-lijn toegewezen ontvangsten op de bank; 5 Artikel 19, lid 2, onder d), van het 11e Financieel Reglement: niet-bindende prognose, op basis van een statistische aanpak, voor de verwachte jaarlijkse bijdragen voor de jaren n+3 en n+4;

6

5.4. Aanhangsel 4: Bijdragen van de lidstaten voor 2020 (in EUR)

1e tranche 2e tranche 3e tranche

LIDSTATEN Verdeelsleutel Verdeelsleutel Totaal 10e EOF % 11e EOF % EIB Commissie EIB Commissie EIB Commissie Totaal EIB Commissie Totaal 2020

10e EOF 11e EOF 10e EOF 11e EOF 10e EOF 11e EOF

BELGIË 3,53 3,24927 3 530 000,00 58 486 860,00 3 530 000,00 51 988 320,00 3 530 000,00 32 492 700,00 10 590 000,00 142 967 880,00 153 557 880,00 BULGARIJE 0,14 0,21853 140 000,00 3 933 540,00 140 000,00 3 496 480,00 140 000,00 2 185 300,00 420 000,00 9 615 320,00 10 035 320,00 TSJECHIË 0,51 0,79745 510 000,00 14 354 100,00 510 000,00 12 759 200,00 510 000,00 7 974 500,00 1 530 000,00 35 087 800,00 36 617 800,00 DENEMARKEN 2,00 1,98045 2 000 000,00 35 648 100,00 2 000 000,00 31 687 200,00 2 000 000,00 19 804 500,00 6 000 000,00 87 139 800,00 93 139 800,00 DUITSLAND 20,50 20,57980 20 500 000,00 370 436 400,00 20 500 000,00 329 276 800,00 20 500 000,00 205 798 000,00 61 500 000,00 905 511 200,00 967 011 200,00 ESTLAND 0,05 0,08635 50 000,00 1 554 300,00 50 000,00 1 381 600,00 50 000,00 863 500,00 150 000,00 3 799 400,00 3 949 400,00 IERLAND 0,91 0,94006 910 000,00 16 921 080,00 910 000,00 15 040 960,00 910 000,00 9 400 600,00 2 730 000,00 41 362 640,00 44 092 640,00 GRIEKENLAND 1,47 1,50735 1 470 000,00 27 132 300,00 1 470 000,00 24 117 600,00 1 470 000,00 15 073 500,00 4 410 000,00 66 323 400,00 70 733 400,00 SPANJE 7,85 7,93248 7 850 000,00 142 784 640,00 7 850 000,00 126 919 680,00 7 850 000,00 79 324 800,00 23 550 000,00 349 029 120,00 372 579 120,00 FRANKRIJK 19,55 17,81269 19 550 000,00 320 628 420,00 19 550 000,00 285 003 040,00 19 550 000,00 178 126 900,00 58 650 000,00 783 758 360,00 842 408 360,00 KROATIË 0,00 0,22518 0,00 4 053 240,00 0,00 3 602 880,00 0,00 2 251 800,00 0,00 9 907 920,00 9 907 920,00 ITALIË 12,86 12,53009 12 860 000,00 225 541 620,00 12 860 000,00 200 481 440,00 12 860 000,00 125 300 900,00 38 580 000,00 551 323 960,00 589 903 960,00

CΥΡRUS 0,09 0,11162 90 000,00 2 009 160,00 90 000,00 1 785 920,00 90 000,00 1 116 200,00 270 000,00 4 911 280,00 5 181 280,00

LETLAND 0,07 0,11612 70 000,00 2 090 160,00 70 000,00 1 857 920,00 70 000,00 1 161 200,00 210 000,00 5 109 280,00 5 319 280,00 LITOUWEN 0,12 0,18077 120 000,00 3 253 860,00 120 000,00 2 892 320,00 120 000,00 1 807 700,00 360 000,00 7 953 880,00 8 313 880,00 LUXEMBURG 0,27 0,25509 270 000,00 4 591 620,00 270 000,00 4 081 440,00 270 000,00 2 550 900,00 810 000,00 11 223 960,00 12 033 960,00 HONGARIJE 0,55 0,61456 550 000,00 11 062 080,00 550 000,00 9 832 960,00 550 000,00 6 145 600,00 1 650 000,00 27 040 640,00 28 690 640,00 MALTA 0,03 0,03801 30 000,00 684 180,00 30 000,00 608 160,00 30 000,00 380 100,00 90 000,00 1 672 440,00 1 762 440,00 NEDERLAND 4,85 4,77678 4 850 000,00 85 982 040,00 4 850 000,00 76 428 480,00 4 850 000,00 47 767 800,00 14 550 000,00 210 178 320,00 224 728 320,00 OOSTENRIJK 2,41 2,39757 2 410 000,00 43 156 260,00 2 410 000,00 38 361 120,00 2 410 000,00 23 975 700,00 7 230 000,00 105 493 080,00 112 723 080,00 POLEN 1,30 2,00734 1 300 000,00 36 132 120,00 1 300 000,00 32 117 440,00 1 300 000,00 20 073 400,00 3 900 000,00 88 322 960,00 92 222 960,00 PORTUGAL 1,15 1,19679 1 150 000,00 21 542 220,00 1 150 000,00 19 148 640,00 1 150 000,00 11 967 900,00 3 450 000,00 52 658 760,00 56 108 760,00 ROEMENIË 0,37 0,71815 370 000,00 12 926 700,00 370 000,00 11 490 400,00 370 000,00 7 181 500,00 1 110 000,00 31 598 600,00 32 708 600,00 SLOVENIË 0,18 0,22452 180 000,00 4 041 360,00 180 000,00 3 592 320,00 180 000,00 2 245 200,00 540 000,00 9 878 880,00 10 418 880,00 SLOWAKIJE 0,21 0,37616 210 000,00 6 770 880,00 210 000,00 6 018 560,00 210 000,00 3 761 600,00 630 000,00 16 551 040,00 17 181 040,00 FINLAND 1,47 1,50909 1 470 000,00 27 163 620,00 1 470 000,00 24 145 440,00 1 470 000,00 15 090 900,00 4 410 000,00 66 399 960,00 70 809 960,00 ZWEDEN 2,74 2,93911 2 740 000,00 52 903 980,00 2 740 000,00 47 025 760,00 2 740 000,00 29 391 100,00 8 220 000,00 129 320 840,00 137 540 840,00

VERENIGD

KONINKRIJK 14,82 14,67862 14 820 000,00 264 215 160,00 14 820 000,00 234 857 920,00 14 820 000,00 146 786 200,00 44 460 000,00 645 859 280,00 690 319 280,00

TOTAAL EU-28 100,00 100,00 100 000 000,00 1 800 000 000,00 100 000 000,00 1 600 000 000,00 100 000 000,00 1 000 000 000,00 300 000 000,00 4 400 000 000,00 4 700 000 000,00

5.5. Aanhangsel 5: Bijdragen van de lidstaten voor 2021 (in EUR)

1e tranche 2e tranche 3e tranche

LIDSTATEN Verdeelsleutel Verdeelsleutel Totaal 10e EOF % 11e EOF % EIB Commissie EIB Commissie EIB Commissie Totaal EIB Commissie Totaal 2021

10e EOF 11e EOF 11e EOF 11e EOF 11e EOF 11e EOF

BELGIË 3,53 3,24927 2 471 000,00 51 988 320,00 4 224 051,00 38 991 240,00 3 249 270,00 29 243 430,00 9 944 321,00 120 222 990,00 130 167 311,00 BULGARIJE 0,14 0,21853 98 000,00 3 496 480,00 284 089,00 2 622 360,00 218 530,00 1 966 770,00 600 619,00 8 085 610,00 8 686 229,00 TSJECHIË 0,51 0,79745 357 000,00 12 759 200,00 1 036 685,00 9 569 400,00 797 450,00 7 177 050,00 2 191 135,00 29 505 650,00 31 696 785,00 DENEMARKEN 2,00 1,98045 1 400 000,00 31 687 200,00 2 574 585,00 23 765 400,00 1 980 450,00 17 824 050,00 5 955 035,00 73 276 650,00 79 231 685,00 DUITSLAND 20,50 20,57980 14 350 000,00 329 276 800,00 26 753 740,00 246 957 600,00 20 579 800,00 185 218 200,00 61 683 540,00 761 452 600,00 823 136 140,00 ESTLAND 0,05 0,08635 35 000,00 1 381 600,00 112 255,00 1 036 200,00 86 350,00 777 150,00 233 605,00 3 194 950,00 3 428 555,00 IERLAND 0,91 0,94006 637 000,00 15 040 960,00 1 222 078,00 11 280 720,00 940 060,00 8 460 540,00 2 799 138,00 34 782 220,00 37 581 358,00 GRIEKENLAND 1,47 1,50735 1 029 000,00 24 117 600,00 1 959 555,00 18 088 200,00 1 507 350,00 13 566 150,00 4 495 905,00 55 771 950,00 60 267 855,00 SPANJE 7,85 7,93248 5 495 000,00 126 919 680,00 10 312 224,00 95 189 760,00 7 932 480,00 71 392 320,00 23 739 704,00 293 501 760,00 317 241 464,00 FRANKRIJK 19,55 17,81269 13 685 000,00 285 003 040,00 23 156 497,00 213 752 280,00 17 812 690,00 160 314 210,00 54 654 187,00 659 069 530,00 713 723 717,00 KROATIË 0,00 0,22518 0,00 3 602 880,00 292 734,00 2 702 160,00 225 180,00 2 026 620,00 517 914,00 8 331 660,00 8 849 574,00 ITALIË 12,86 12,53009 9 002 000,00 200 481 440,00 16 289 117,00 150 361 080,00 12 530 090,00 112 770 810,00 37 821 207,00 463 613 330,00 501 434 537,00

CΥΡRUS 0,09 0,11162 63 000,00 1 785 920,00 145 106,00 1 339 440,00 111 620,00 1 004 580,00 319 726,00 4 129 940,00 4 449 666,00

LETLAND 0,07 0,11612 49 000,00 1 857 920,00 150 956,00 1 393 440,00 116 120,00 1 045 080,00 316 076,00 4 296 440,00 4 612 516,00 LITOUWEN 0,12 0,18077 84 000,00 2 892 320,00 235 001,00 2 169 240,00 180 770,00 1 626 930,00 499 771,00 6 688 490,00 7 188 261,00 LUXEMBURG 0,27 0,25509 189 000,00 4 081 440,00 331 617,00 3 061 080,00 255 090,00 2 295 810,00 775 707,00 9 438 330,00 10 214 037,00 HONGARIJE 0,55 0,61456 385 000,00 9 832 960,00 798 928,00 7 374 720,00 614 560,00 5 531 040,00 1 798 488,00 22 738 720,00 24 537 208,00 MALTA 0,03 0,03801 21 000,00 608 160,00 49 413,00 456 120,00 38 010,00 342 090,00 108 423,00 1 406 370,00 1 514 793,00 NEDERLAND 4,85 4,77678 3 395 000,00 76 428 480,00 6 209 814,00 57 321 360,00 4 776 780,00 42 991 020,00 14 381 594,00 176 740 860,00 191 122 454,00 OOSTENRIJK 2,41 2,39757 1 687 000,00 38 361 120,00 3 116 841,00 28 770 840,00 2 397 570,00 21 578 130,00 7 201 411,00 88 710 090,00 95 911 501,00 POLEN 1,30 2,00734 910 000,00 32 117 440,00 2 609 542,00 24 088 080,00 2 007 340,00 18 066 060,00 5 526 882,00 74 271 580,00 79 798 462,00 PORTUGAL 1,15 1,19679 805 000,00 19 148 640,00 1 555 827,00 14 361 480,00 1 196 790,00 10 771 110,00 3 557 617,00 44 281 230,00 47 838 847,00 ROEMENIË 0,37 0,71815 259 000,00 11 490 400,00 933 595,00 8 617 800,00 718 150,00 6 463 350,00 1 910 745,00 26 571 550,00 28 482 295,00 SLOVENIË 0,18 0,22452 126 000,00 3 592 320,00 291 876,00 2 694 240,00 224 520,00 2 020 680,00 642 396,00 8 307 240,00 8 949 636,00 SLOWAKIJE 0,21 0,37616 147 000,00 6 018 560,00 489 008,00 4 513 920,00 376 160,00 3 385 440,00 1 012 168,00 13 917 920,00 14 930 088,00 FINLAND 1,47 1,50909 1 029 000,00 24 145 440,00 1 961 817,00 18 109 080,00 1 509 090,00 13 581 810,00 4 499 907,00 55 836 330,00 60 336 237,00 ZWEDEN 2,74 2,93911 1 918 000,00 47 025 760,00 3 820 843,00 35 269 320,00 2 939 110,00 26 451 990,00 8 677 953,00 108 747 070,00 117 425 023,00

VERENIGD

KONINKRIJK 14,82 14,67862 10 374 000,00 234 857 920,00 19 082 206,00 176 143 440,00 14 678 620,00 132 107 580,00 44 134 826,00 543 108 940,00 587 243 766,00

TOTAAL EU-28 100,00 100,00 70 000 000,00 1 600 000 000,00 130 000 000,00 1 200 000 000,00 100 000 000,00 900 000 000,00 300 000 000,00 3 700 000 000,00 4 000 000 000,00

5.6. Aanhangsel 6: Bijdragen van de lidstaten voor 2019-2023 (in EUR)

10th 11th 2019 2020 2021 2022 2023

LIDSTATEN EOF EOF COM 11e EIB 10e COM 11e EIB 10e COM 11e EIB 10e EIB 11e COM 11e EIB 11e COM 11e EIB 11e

BELGIË 3,53 3,24927 142 967 880 10 590 000 142 967 880 10 590 000 120 222 990 2 471 000 7 473 321 87 730 290 9 747 810 64 985 400 3 249 270 BULGARIJE 0,14 0,21853 9 615 320 420 000 9 615 320 420 000 8 085 610 98 000 502 619 5 900 310 655 590 4 370 600 218 530 TSJECHIË 0,51 0,79745 35 087 800 1 530 000 35 087 800 1 530 000 29 505 650 357 000 1 834 135 21 531 150 2 392 350 15 949 000 797 450 DENEMARKEN 2,00 1,98045 87 139 800 6 000 000 87 139 800 6 000 000 73 276 650 1 400 000 4 555 035 53 472 150 5 941 350 39 609 000 1 980 450 DUITSLAND 20,50 20,57980 905 511 200 61 500 000 905 511 200 61 500 000 761 452 600 14 350 000 47 333 540 555 654 600 61 739 400 411 596 000 20 579 800 ESTLAND 0,05 0,08635 3 799 400 150 000 3 799 400 150 000 3 194 950 35 000 198 605 2 331 450 259 050 1 727 000 86 350 IERLAND 0,91 0,94006 41 362 640 2 730 000 41 362 640 2 730 000 34 782 220 637 000 2 162 138 25 381 620 2 820 180 18 801 200 940 060 GRIEKENLAND 1,47 1,50735 66 323 400 4 410 000 66 323 400 4 410 000 55 771 950 1 029 000 3 466 905 40 698 450 4 522 050 30 147 000 1 507 350 SPANJE 7,85 7,93248 349 029 120 23 550 000 349 029 120 23 550 000 293 501 760 5 495 000 18 244 704 214 176 960 23 797 440 158 649 600 7 932 480

FRANKRIJK 19,55 17,81269 783 758 360 58 650 000 783 758 360 58 650 000 659 069 530 13 685 000 40 969 187 480 942 630 53 438 070 356 253 800 17 812 690

KROATIË 0,00 0,22518 9 907 920 0 9 907 920 0 8 331 660 0 517 914 6 079 860 675 540 4 503 600 225 180 ITALIË 12,86 12,53009 551 323 960 38 580 000 551 323 960 38 580 000 463 613 330 9 002 000 28 819 207 338 312 430 37 590 270 250 601 800 12 530 090

CΥΡRUS 0,09 0,11162 4 911 280 270 000 4 911 280 270 000 4 129 940 63 000 256 726 3 013 740 334 860 2 232 400 111 620

LETLAND 0,07 0,11612 5 109 280 210 000 5 109 280 210 000 4 296 440 49 000 267 076 3 135 240 348 360 2 322 400 116 120 LITOUWEN 0,12 0,18077 7 953 880 360 000 7 953 880 360 000 6 688 490 84 000 415 771 4 880 790 542 310 3 615 400 180 770 LUXEMBURG 0,27 0,25509 11 223 960 810 000 11 223 960 810 000 9 438 330 189 000 586 707 6 887 430 765 270 5 101 800 255 090 HONGARIJE 0,55 0,61456 27 040 640 1 650 000 27 040 640 1 650 000 22 738 720 385 000 1 413 488 16 593 120 1 843 680 12 291 200 614 560 MALTA 0,03 0,03801 1 672 440 90 000 1 672 440 90 000 1 406 370 21 000 87 423 1 026 270 114 030 760 200 38 010 NEDERLAND 4,85 4,77678 210 178 320 14 550 000 210 178 320 14 550 000 176 740 860 3 395 000 10 986 594 128 973 060 14 330 340 95 535 600 4 776 780 OOSTENRIJK 2,41 2,39757 105 493 080 7 230 000 105 493 080 7 230 000 88 710 090 1 687 000 5 514 411 64 734 390 7 192 710 47 951 400 2 397 570 POLEN 1,30 2,00734 88 322 960 3 900 000 88 322 960 3 900 000 74 271 580 910 000 4 616 882 54 198 180 6 022 020 40 146 800 2 007 340 PORTUGAL 1,15 1,19679 52 658 760 3 450 000 52 658 760 3 450 000 44 281 230 805 000 2 752 617 32 313 330 3 590 370 23 935 800 1 196 790 ROEMENIË 0,37 0,71815 31 598 600 1 110 000 31 598 600 1 110 000 26 571 550 259 000 1 651 745 19 390 050 2 154 450 14 363 000 718 150 SLOVENIË 0,18 0,22452 9 878 880 540 000 9 878 880 540 000 8 307 240 126 000 516 396 6 062 040 673 560 4 490 400 224 520 SLOWAKIJE 0,21 0,37616 16 551 040 630 000 16 551 040 630 000 13 917 920 147 000 865 168 10 156 320 1 128 480 7 523 200 376 160 FINLAND 1,47 1,50909 66 399 960 4 410 000 66 399 960 4 410 000 55 836 330 1 029 000 3 470 907 40 745 430 4 527 270 30 181 800 1 509 090 ZWEDEN 2,74 2,93911 129 320 840 8 220 000 129 320 840 8 220 000 108 747 070 1 918 000 6 759 953 79 355 970 8 817 330 58 782 200 2 939 110

VERENIGD KONINKRIJK 14,82 14,67862 645 859 280 44 460 000 645 859 280 44 460 000 543 108 940 10 374 000 33 760 826 396 322 740 44 035 860 293 572 400 14 678 620

TOTAAL EU-28 100,00 100,00 4 400 000 000 300 000 000 4 400 000 000 300 000 000 3 700 000 000 70 000 000 230 000 000 2 700 000 000 300 000 000 2 000 000 000 100 000 000

4 700 000 000 4 700 000 000 4 000 000 000 3 000 000 000 2 100 000 000


 
 
 

2.

Meer informatie

 

Delen

Terug naar boven