r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie verwelkomt positieve beoordeling van manier waarop zij EU-begroting beheert

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 8 oktober 2019.

De Europese Rekenkamer - de onafhankelijke controleur van de EU-uitgaven - heeft in haar meest recente verslag over het beheer van de EU-begroting bevestigd dat de uitvoering daarvan door de Commissie-Juncker aanzienlijk is verbeterd. De controleurs hebben de jaarrekeningen van de EU nu al voor het twaalfde opeenvolgende jaar goedgekeurd, en voor het derde opeenvolgende jaar een oordeel met beperking afgegeven, deze keer over de betalingen 2018. Dit is een zeer gunstige beoordeling van de doelgerichte inspanningen van de Commissie-Juncker om ervoor te zorgen dat elke euro uit de EU-begroting wordt besteed in overeenstemming met de regels en meerwaarde genereert voor de burgers.

Günther H. Oettinger, Europees commissaris voor Begroting en Personeelszaken: “De Europese Commissie stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat elke euro uit de EU-begroting ten goede komt aan onze burgers en EU-meerwaarde creëert. We zorgen ervoor dat de regels volledig worden nageleefd en dat er zo min mogelijk fouten worden gemaakt. Het doet ons deugd dat onze inspanningen vruchten afwerpen en dat de onafhankelijke controleurs nogmaals hebben bevestigd dat we goed werk hebben geleverd.”

EU-lidstaten - belangrijke partners bij het beheer van de EU-begroting

De Commissie is samen met talrijke partners verantwoordelijk voor de uitvoering van de EU-begroting: zij beheert ongeveer 75 % van de EU-uitgaven samen met de EU-lidstaten. De lidstaten spelen een belangrijke rol op gebieden als cohesie en landbouw: de begroting voor die gebieden wordt grotendeels via de nationale en regionale beheersautoriteiten gekanaliseerd. De Commissie hanteert strikte regels voor een goed en doeltreffend beheer van middelen. Zij werkt nauw samen met de lidstaten om ervoor te zorgen dat de begroting in overeenstemming met deze regels wordt besteed en dat elke euro uit de EU-begroting terechtkomt waar die het hardst nodig is.

Günther H. Oettinger, Europees commissaris voor Begroting en Personeelszaken: „Het is bewezen dat zowel met het EU-cohesiebeleid als met het gemeenschappelijk landbouwbeleid goede resultaten kunnen worden geboekt. Door het grote aantal betrokkenen is het beheer van cohesie en plattelandsontwikkeling echter ook het meest problematisch. De Commissie helpt de lidstaten en de verschillende beheersautoriteiten zo nodig verbeteringen aan te brengen. Het is gebleken dat we op de goede weg zijn met het werk dat we tot nu toe hebben verzet. We gaan dan ook door in dezelfde richting.”

Elke euro optimaal benutten

Het is voor de Commissie van essentieel belang dat elke euro uit de EU-begroting de best mogelijke resultaten oplevert voor alle beleidsterreinen. Daarom heeft de Commissie er doelgericht aan gewerkt dat de EU-begroting niet alleen in overeenstemming met de regels wordt besteed, maar dat er ook projecten worden gefinancierd waarmee EU-brede uitdagingen worden aangepakt en waar een groot aantal mensen baat bij hebben. Op het gebied van onderzoek steunt de EU bijvoorbeeld via Horizon 2020, het wereldwijd grootste door de overheid gefinancierde programma voor onderzoek en innovatie, meer dan 300 000 onderzoekers (waaronder sinds gisteren 18 Nobelprijswinnaars) en vernieuwers. Wat betreft grensbewaking en migratiebeheer — een gebied dat van cruciaal belang is voor de burgers van de EU — hebben door de EU gefinancierde initiatieven sinds 2015 bijgedragen tot het redden van bijna 760 000 levens in de Middellandse Zee, en is er gezorgd voor een afname van het aantal aankomsten met 92 % in 2018 ten opzichte van de migratiecrisis in 2015.

De nadruk op EU-meerwaarde staat dan ook centraal in het voorstel van de Commissie voor de langetermijnbegroting voor de periode 2021-2027. Het is de bedoeling duidelijker doelstellingen te formuleren en er wordt meer nadruk gelegd op prestaties. Het doel is resultaten gemakkelijker te kunnen monitoren en meten, en om bij te sturen waar dat nodig is. Dit moet leiden tot een verdere verbetering van de wijze waarop de EU-begroting wordt besteed.

Eenvoudiger regels om de EU-uitgaven doeltreffender te maken

De afgelopen jaren heeft de Commissie gewerkt aan een verdere vereenvoudiging van de regels voor de besteding van de EU-begroting, aangezien eenvoudiger regels betekenen dat financiering gemakkelijker toegankelijk wordt en er bij het beheer daarvan minder fouten worden gemaakt.

Terugvordering van ten onrechte uitgegeven EU-middelen

Als beheerder van de EU-begroting streeft de Commissie ernaar dat programma's, nadat zij zijn afgesloten en alle controles zijn verricht, minder dan 2 % fouten vertonen. Dat is de door de Rekenkamer gehanteerde materialiteitsdrempel.

Daartoe houdt de Commissie toezicht op de praktische uitvoering van de EU-begroting. Als geld van de EU op een niet-correcte manier door de lidstaten of de eindbegunstigden wordt uitgegeven, kan de Commissie middelen terugvorderen om de EU-begroting te beschermen. De Commissie schat dat het resterende foutenrisico voor de EU-begroting, na correcties en terugvorderingen, in 2018 minder dan 1 % bedraagt.

Achtergrond

De publicatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer is het startschot voor de jaarlijkse “kwijtingsprocedure” van de EU-begroting. Ter voorbereiding van het proces publiceerde de Commissie in juli 2019 informatie over de ontvangsten, de uitgaven en het begrotingsbeheer van de EU, en over de prestaties in het kader van de “Geïntegreerde financiële en verantwoordingsverslagen”. Uit die verslagen blijkt dat de EU-begroting in 2018 concrete resultaten heeft opgeleverd, heeft bijgedragen tot het verwezenlijken van de politieke prioriteiten van de Europese Unie, meerwaarde voor de Europese burgers heeft opgeleverd en is uitgevoerd in overeenstemming met de EU-regels.

Het geschatte foutenpercentage is geen graadmeter voor fraude, ondoelmatigheid of verspilling. Het is slechts een raming van de reeds uit de EU-begroting betaalde middelen, ook al zijn bepaalde regels niet nageleefd.

Meer informatie

IP/19/6003

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven