r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Middellandse Zee en Zwarte Zee: de Commissie stelt vangstmogelijkheden voor 2020 voor

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 8 oktober 2019.

De Commissie heeft vandaag voor het eerst een voorstel aangenomen dat zowel vangstmogelijkheden voor de Middellandse Zee als voor de Zwarte Zee bevat.

Met dit voorstel komt de Commissie de politieke verbintenissen na die zij is aangegaan in de MedFish4Ever-verklaring en de Sofia-verklaring om een duurzaam beheer van de visbestanden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee te bevorderen. Het voorstel weerspiegelt de inspanningen en ambitie van de Commissie om voor sociale en economische levensvatbaarheid voor de in de regio actieve vissers te zorgen door de bestanden op duurzame niveaus te herstellen en te handhaven.

“In het kader van de bredere inzet van de EU voor duurzame visserij heb ik er gedurende mijn hele ambtstermijn naar gestreefd de alarmerende situatie voor de meeste visbestanden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee te doen keren. Het is een proces van lange adem, maar het voorstel van vandaag is opnieuw een belangrijke stap in de goede richting”, aldus Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij.

In de Middellandse Zee wordt met het voorstel uitvoering gegeven aan het meerjarig beheersplan voor demersale bestanden in het westelijke Middellandse Zeegebied, dat in juni van dit jaar is goedgekeurd. Daartoe is in 2020 een vermindering van de visserijinspanning nodig voor zeebarbeel, heek, roze diepzeegarnaal, langoustine, blauwrode diepzeegarnaal en rode diepzeegarnaal.

Het voorstel omvat ook aanvullende maatregelen, in overeenstemming met de besluiten van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM). Het introduceert met name een sluitingsperiode van drie maanden voor aal, vangst- en inspanningsbeperkingen voor kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en een beperking van de visserijinspanning voor demersale bestanden in de Adriatische Zee.

In de Zwarte Zee stelt de Commissie vangstbeperkingen en quota voor tarbot en sprot voor. Voor tarbot zal het voorstel het EU-quotum omzetten dat moet worden vastgesteld in het kader van de herziening van het meerjarig beheersplan voor tarbot van de GFCM. Voor sprot stelt de Commissie voor dezelfde vangstbeperking als in 2019 te behouden, namelijk 11 475 ton.

Het voorstel van de Commissie zal na de jaarvergadering van de GFCM (4-8 november 2019) worden bijgewerkt met de cijfers voor die bestanden waarover binnen de GFCM wordt onderhandeld.

Tijdens de zitting van de Raad Landbouw en Visserij in december (16-17 december) zullen de lidstaten de vangstmogelijkheden voor 2020 vaststellen op basis van het voorstel van de Commissie.

Achtergrond

In 2016 werd 78 % van de beoordeelde visbestanden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee geëxploiteerd buiten biologisch duurzame grenzen (FAO, 2018).

Om deze ernstige situatie aan te pakken, bevordert de Commissie multilaterale samenwerking op het gebied van visserijbeheer in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Na de goedkeuring van de “Malta MedFish4Ever”-verklaring en de verklaring van Sofia is versterkte governance vastgesteld.

Bij het meerjarig beheersplan voor demersale bestanden in het westelijke Middellandse Zeegebied, dat in juni 2019 werd goedgekeurd, is een visserijinspanningsregeling voor trawlers ingevoerd die tot doel heeft de visserijinspanning in vijf jaar tijd met maximaal 40 % terug te dringen. Voor het eerste uitvoeringsjaar voorziet het plan in een vermindering van 10 % ten opzichte van de uitgangssituatie die overeenkomstig de bepalingen van het plan is bepaald.

De Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM) is een regionale organisatie voor visserijbeheer die bevoegd is voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. De afgelopen jaren heeft de GFCM op voorstel van de Europese Unie een indrukwekkend aantal instandhoudings-, beheers- en controlemaatregelen vastgesteld. In 2018 heeft de GFCM een beheersplan voor aal in de Middellandse Zee en noodmaatregelen voor de periode 2019-2021 voor kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee aangenomen. De GFCM zal naar verwachting tijdens haar jaarlijkse zitting in november van dit jaar maatregelen vaststellen met betrekking tot demersale bestanden in de Adriatische Zee.

In 2017 heeft de GFCM een meerjarig beheersplan voor tarbot vastgesteld, met beheers- en controlemaatregelen die voor het eerst op regionaal niveau moeten worden uitgevoerd. Het meerjarenplan wordt herzien tijdens de jaarvergadering van de GFCM in 2019, waar naar verwachting een nieuwe quotatoewijzing door de verdragsluitende partijen zal worden overeengekomen.

Meer informatie

Voorstel over de vangstmogelijkheden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee voor 2020

IP/19/6035

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven