r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

The Council adopts conclusions on the circular economy

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 4 oktober 2019.

Infographic - Waarom een circulaire economie ?

Zie volledige infographic

De Raad heeft vandaag conclusies aangenomen over "Meer circulariteit - Transitie naar een duurzame samenleving".

Onlangs aangenomen EU-wetgeving draagt bij tot de aanpak van kunststofzwerfvuil in oceanen en zeeën, verbetert het beheer van chemische stoffen en bevordert de recycling van materialen. De Raad benadrukt in zijn conclusies de noodzaak van verdere ambitieuze inspanningen om een systemische transitie naar een duurzame samenleving te bevorderen. De circulaire economie is een belangrijke randvoorwaarde voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, het eerbiedigen van de grenzen van onze planeet en het verwezenlijken van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

De Raad verzoekt de Commissie met een ambitieus strategisch lange­termijn­kader te komen, met een gemeenschappelijke visie voor een circulaire economie, en een nieuw actieplan voor de circulaire economie met gerichte acties aan te nemen.

De Raad roept op tot actie om systematisch te werken aan circulariteit in de hele waardeketen, ook vanuit het oogpunt van de consument, in belangrijke sectoren zoals de textiel-, de mobiliteits-, de voedings- en de bouw- en sloopsector. De Raad benadrukt tevens de noodzaak van meer maatregelen inzake batterijen en kunststoffen.

In zijn conclusies wijst de Raad erop dat de beginselen van ecologisch ontwerp ertoe hebben bijgedragen een toenemend aantal energiegerelateerde producten energie-efficiënter te maken, en roept hij de Commissie op te beoordelen of de beginselen inzake ecologisch ontwerp kunnen worden toegepast op nieuwe productgroepen (bijvoorbeeld informatie en communicatie­technologie­producten) en zo nodig een wetgevingsvoorstel in te dienen. De Raad roept de Commissie op het toepassingsgebied van maatregelen inzake ecologisch ontwerp te verruimen door criteria op te nemen inzake materiaalefficiëntie, zoals duurzaamheid, repareerbaarheid, recycleerbaarheid en gerecyclede inhoud.

De conclusies sporen aan tot het gebruik van economische instrumenten, zoals milieu­belastingen, groene belastinghervormingen en regelingen inzake uitgebreide producenten­verantwoordelijkheid, om werk te maken van de circulaire economie, duurzamere productie- en consumptie­patronen en een verbeterd afvalbeheer. De Raad benadrukt dat overheidsopdrachten voor producten en diensten een impuls kunnen geven aan circulaire markten en investeringen in schone, veilige, niet-toxische en duurzame cycli. Ondernemingen en de financiële sector moeten worden aangemoedigd om - als leidraad voor hun investeringen - duidelijke en vergelijkbare milieu­prestatie­doelstellingen te hanteren.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven