r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

8th Environment Action Programme - Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 4 oktober 2019.

De Raad heeft vandaag conclusies aangenomen met richtsnoeren voor het milieu- en klimaatbeleid van de EU voor de periode 2021-2030. De Raad roept de Commissie op om uiterlijk begin 2020 een ambitieus en gericht voorstel in te dienen voor een 8e milieuactieprogramma (MAP).

Meer dan 40 jaar lang hebben de MAP's de EU een beleidskader geboden dat resultaten oplevert en zorgt voor voorspelbare en gecoördineerde actie voor het milieu- en klimaatbeleid in Europa.

De conclusies bouwen voort op de nieuwe strategische agenda die de Europese Raad op 20 juni 2019 heeft aangenomen en waarin wordt gehamerd op de dringende noodzaak om een klimaatneutraal, groen, rechtvaardig en sociaal Europa te bouwen.

De Raad benadrukt in de conclusies dat klimaatverandering, verontreiniging, het verlies aan biodiversiteit en de versnelde uitputting van natuurlijke hulpbronnen het welzijn en de vooruitzichten van zowel de huidige als de komende generaties in gevaar brengen. Hij onderstreept de noodzaak om aanvullende maatregelen te treffen om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen, en om ambitieuze biodiversiteitsdoelen in het 8e MAP op te nemen. Ook dringt de Raad er bij de Commissie op aan zo snel mogelijk een EU-strategie voor een niet-toxisch milieu in te dienen met betrekking tot hormoonontregelende stoffen, de wisselwerking van chemische stoffen en problemen met nanomaterialen. De Commissie wordt daarnaast verzocht te komen met een nieuw actieplan voor een circulaire economie en een strategisch langetermijnkader met een gemeenschappelijke visie voor een circulaire economie.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven