r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad zet standpunt EU uiteen voor VN‑klimaatconferentie in Santiago de Chile (CoP25)

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 4 oktober 2019.

Infographic - Climate change: The EU is delivering on the Paris Agreement

Zie volledige infographic

De Raad heeft vandaag conclusies aangenomen over de voorbereidingen van de EU voor de bijeenkomsten in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) (Santiago, Chili, 2‑13 december 2019).

De VN-klimaatactietop van afgelopen week heeft ertoe bijgedragen dat het thema klimaatverandering de nodige politieke en publieke aandacht heeft gekregen. De Raad beklemtoont dat het nu des te belangrijker is om alles in het werk te stellen om van de CoP25 een succes te maken en concrete resultaten te behalen.

EU-prioriteiten voor de komende onderhandelingen in Santiago zijn onder meer:

  • voltooiing van de uitvoeringsrichtsnoeren voor het mechanisme voor vrijwillige samenwerking van de Overeenkomst van Parijs (artikel 6)
  • voltooiing van de 2e evaluatie van het internationaal mechanisme van Warschau voor verlies en schade
  • voltooiing van herziening van het werkprogramma van Lima inzake gendergelijkheid
  • vooruitgang met het technische werk aan de regelingen voor het versterkt transparantiekader

De conclusies schetsen het EU-standpunt over deze doelstellingen, en geven het duidelijke politiek signaal af dat een krachtiger mondiaal optreden dringend noodzakelijk is, en dat de EU vastbesloten inzet op het multilaterale proces en een hoog ambitieniveau heeft.

De Raad is diep bezorgd over het toenemende negatieve effect van klimaatverandering op de biodiversiteit, de watervoorraden en de ecosystemen wereldwijd, en over de VN-verslagen die bevestigen dat de door de partijen ingediende nationaal bepaalde bijdragen (NDC's) en de huidige broeikasgasemissietrajecten zeer ver verwijderd zijn van wat nodig is voor de verwezenlijking van de langetermijndoelen van de Overeenkomst van Parijs. Hij onderkent de krachtige roep van het maatschappelijk middenveld en burgers, met name de jeugd, om meer actie en ambitie.

De Raad herhaalt dat het belangrijk is om de mondiale klimaatactie op te voeren. Hij benadrukt dat de EU erin blijft slagen haar economische groei los te koppelen van de uitstoot - van 1990 tot 2017 is de economie van de EU met 58% gegroeid, terwijl de totale broeikasgasemissies met 22% zijn gedaald. De EU en de lidstaten zijn met het huidige beleid in het kader van het klimaat- en energiepakket 2020 dus op weg om de nagestreefde vermindering van de eigen broeikasgasemissies met 20% in 2020 nog te overtreffen.

In 2014 heeft de EU zich ertoe verbonden om, als bijdrage aan de Overeenkomst van Parijs, de interne uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 40% te verminderen ten opzichte van de niveaus van 1990. De EU is de eerste grote economie ter wereld die het voortouw neemt in de transitie naar een groene economie en die, via het ambitieuze, bindende en wettelijke kader dat reeds is opgezet, laat zien hoe de verplichtingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs nagekomen kunnen worden.

Het EU-streefcijfer voor 2030 voor hernieuwbare energie is vastgesteld op minstens 32% en voor energie-efficiëntie op minstens 32,5%, en hiervoor is een betrouwbaar governancesysteem nodig. Deze streefcijfers zorgen ervoor dat de broeikasgasemissies sneller teruglopen dan oorspronkelijk was voorzien.

De EU bespreekt nu hoe zij klimaatneutraal kan worden. De Raad benadrukt het belang van een breed, inclusief en uitgebreid maatschappelijk debat in de EU en haar lidstaten.

In de conclusies ziet de Raad ernaar uit dat de Europese Raad zijn richtsnoeren over de klimaatneutrale visie van de EU voor eind 2019 afrondt, zodat de langetermijnstrategie van de EU kan worden aangenomen en begin 2020 bij het UNFCCC kan worden ingediend. Ook roept hij de andere partijen bij de Overeenkomst van Parijs ertoe op, hun langetermijnstrategieën, conform de langetermijndoelstellingen van deze Overeenkomst, uiterlijk in 2020 in te dienen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven