r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Financiën, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 februari 2020 10:00 - 11:00
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

 • De besluitenlijst van de procedurevergadering van 5 februari 2020 wordt vastgesteld,.

 • Brievenlijst

 • Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 17 en 18 februari 2020

  Te behandelen:

  21501-07-1650 Brief regering d.d. 7 februari 2020 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënGeannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 17 en 18 februari 2020

  Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 12 februari 2020

  21501-07-1650 Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 17 en 18 februari 2020

 • Behandeling Belastingplan 2021

 • Openbaar gemaakte adviezen NLFI over de verkoop van aandelen van de Saudi British Bank (SABB)

  Te behandelen:

  31789-100 Brief regering d.d. 7 februari 2020 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAdviezen NL financial investments over verkoop aandelen van de Saudi British Bank (SABB)

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 5 maart om 14.00 uur.

  • De openbaarmaking van de adviezen van NLFI volgt op een toezegging daarover tijdens het debat over de Najaarsnota op 18 december 2019.
  • Bij brief van 20 november 2019 (31789, nr. 99) had de minister de Kamer al geïnformeerd over de afwikkeling van het belang in SABB.

  31789-100 Adviezen NL financial investments over verkoop aandelen van de Saudi British Bank (SABB)

  Bijlage

  Afschrift adviezen NL financial investments over verkoop aandelen van de Saudi British Bank (SABB)

 • Taakverdeling staatssecretarissen van Financiën

  Te behandelen:

  35300-IX-15 Brief regering d.d. 11 februari 2020 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënTaakverdeling staatssecretarissen van Financiën

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-IX-15 Taakverdeling staatssecretarissen van Financiën

 • Beantwoording vragen commissie over toezichthouderregeling DNB in verband met de introductie van een minimumvloer voor risicogewichten van hypotheekleningen in Nederland. (Kamerstuk 32545-110)

  Te behandelen:

  32545-114 Brief regering d.d. 13 februari 2020 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënBeantwoording vragen commissie over toezichthouderregeling DNB in verband met de introductie van een minimumvloer voor risicogewichten van hypotheekleningen in Nederland

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  32545-114 Lijst van vragen en antwoorden over toezichthouderregeling DNB in verband met de introductie van een minimumvloer voor risicogewichten van hypotheekleningen in Nederland

 • Kapitaaluitkering de Volksbank

  Te behandelen:

  32013-233 Brief regering d.d. 14 februari 2020 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënKapitaaluitkering de Volksbank

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  32013-233 Kapitaaluitkering de Volksbank

 • Uitstel toezending reactie over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd

  Te behandelen:

  31066-598 Brief regering d.d. 6 februari 2020 - J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van FinanciënUitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 december 2019, over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd

  Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken de vragen tijdig voor de volgende procedurevergadering (11 maart) te beantwoorden.

  2020D07366 Aan de staatssecretaris van Financiën - verzoek inzake vragen over onderzoek Nationale ombudsman

  31066-598 Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 december 2019, over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd

 • Antwoorden op vragen commissie over 'Naar internationale afspraken om een minimumniveau van winstbelasting te waarborgen'

  Te behandelen:

  32140-66 Brief regering d.d. 10 februari 2020 - J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over 'Naar internationale afspraken om een minimumniveau van winstbelasting te waarborgen'

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over belastingontwijking dat ingepland wordt kort na ontvangst van de brief over monitoring effecten aanpak belastingontwijking.

  32140-66 Verslag van een schriftelijk overleg over 'Naar internationale afspraken om een minimumniveau van winstbelasting te waarborgen'

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Antwoorden op vragen commissie over hoofdlijnen van de eerste pijler van een nieuw internationaal stelsel voor belastingheffing in een digitaliserende economie

  Te behandelen:

  32140-65 Brief regering d.d. 10 februari 2020 - J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over hoofdlijnen van de eerste pijler van een nieuw internationaal stelsel voor belastingheffing in een digitaliserende economie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over belastingontwijking dat ingepland wordt kort na ontvangst van de brief over monitoring effecten aanpak belastingontwijking.

  32140-65 Verslag van een schriftelijk overleg over hoofdlijnen van de eerste pijler van een nieuw internationaal stelsel voor belastingheffing in een digitaliserende economie

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Antwoorden op vragen commissie over fiscale stimulering van elektrische auto's

  Te behandelen:

  32800-66 Brief regering d.d. 10 februari 2020 - J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over fiscale stimulering van elektrische auto's

  Besluit: Agenderen voor een te zijner te houden algemeen overleg over Autobelastingen.

  32800-66 Verslag van een schriftelijk overleg over fiscale stimulering van elektrische auto's

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Uitstel toezending van het rapport van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals

  Te behandelen:

  32140-67 Brief regering d.d. 14 februari 2020 - J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van FinanciënUitstel toezending van het rapport van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  32140-67 Uitstel toezending van het rapport van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals

 • Uitbreiding opdracht Adviescommissie uitvoering toeslagen en datum publicatie

  Te behandelen:

  2020Z02460 Brief regering d.d. 7 februari 2020 - A.C. van Huffelen, staatssecretaris van FinanciënUitbreiding opdracht Adviescommissie uitvoering toeslagen en datum publicatie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Stopzetten kinderopvangtoeslag op woensdag 25 maart 2020.

  Besluit: Openbare gesprekken voeren met de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (na publicatie van het eindadvies), de Auditdienst Rijk (na publicatie van het onderzoek naar CAF-zaken) en de Autoriteit Persoonsgegevens (na publicatie van het onderzoek naar de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zoals nationaliteit bij de Belastingdienst).

  Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken de Kamer te informeren wanneer naar verwachting de kabinetsreactie op het eindadvies van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen aan de Kamer zal worden aangeboden.

  Besluit: De staf verzoeken voor de volgende procedurevergadering een notitie op te stellen, waarin onder meer een overzicht van nog openstaande toezeggingen zal worden opgenomen.

  2020D05125 Uitbreiding opdracht Adviescommissie uitvoering toeslagen en datum publicatie

  2020D07377 Aan de staatssecretaris van Financiën - verzoek inzake kabinetsreactie Adviescommissie Uitvoering Toeslagen

 • Wetenschappelijke papers over de staatsbalans en voorstel inzake openbare toelichting door auteurs

  Details

  De commissie besloot op 6 november jl. tot het houden van een technische briefing over de staatsbalans en het opvragen van twee wetenschappelijke papers over dit onderwerp. De technische briefing heeft plaatsgevonden op 13 februari jl. en de papers zijn voorafgaand aan deze briefing verspreid onder de deelnemende leden. De rapporteurs Verslaggevingsstelsel, de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks), stellen voor de auteurs uit te nodigen voor een (openbaar) toelichtend gesprek op hun papers op woendag 8 april 2020 van 14.30 uur tot 15.30 uur.

  Besluit: de commissie stemt in met het voorstel van de rapporteurs.

  Te behandelen:

  2020Z02259 Wetenschappelijke factsheet d.d. 6 februari 2020 - Factsheet Staatsbalans - Prof. Dr. Frans van Schaik RA

  Besluit: Desgewenst betrokken bij de besloten technische briefing over de staatsbalans op 13 februari jl.

  Besluit: Agenderen voor een openbaar toelichtend gesprek met de auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans.

  2020D04720 Factsheet Staatsbalans - Prof. Dr. Frans van Schaik RA

  2020Z02256 Wetenschappelijke factsheet d.d. 6 februari 2020 - Factsheet Staatsbalans - Dr. Tjerk Budding

  Besluit: Desgewenst betrokken bij de besloten technische briefing over de staatsbalans op 13 februari jl.

  Besluit: Agenderen voor een openbaar toelichtend gesprek met de auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans.

  2020D04718 Factsheet Staatsbalans - Dr. Tjerk Budding

 • Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

  Details

  Besluit: het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer wordt ingepland op woensdag 15 april 2020 van 17.00 - 18.30 uur. Locatie: Tweede Kamer.

  Noot: De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met het College van de Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld. Het vorige overleg heeft plaatsgevonden op 19 november 2019 bij de Algemene Rekenkamer.

 • Focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2020

  Details

  Besluit: de commissie verzoekt de werkgroep begroten en verantwoorden een voorstel m.b.t. focusonderwerpen voor de verantwoording over 2020 voor te bereiden voor de volgende procedurevergadering.

  Noot:

  • De Kamer kiest jaarlijks één of meer focusonderwerpen voor de verantwoording. Dit is sinds het begrotingsjaar 2009 een instrument van de Kamer om de verantwoording meer te richten op haar eigen behoeften. Het kabinet en de Algemene Rekenkamer wordt gevraagd in de verantwoordingsstukken extra aandacht te besteden aan deze onderwerpen. De Kamer kiest het focusonderwerp naar aanleiding van een voorstel van de commissie Financiën.
  • Het focusonderwerp voor de verantwoording over 2019 is 'de onderbouwing van de ramingen van inkomsten en uitgaven en onderschrijdingen ten opzichte van het geraamde uitgavenkader'. De onderbouwing van ramingen van inkomsten en uitgaven was ook het focusonderwerp voor 2018. Eerder zijn 'Toetsbare beleidsplannen' en 'Verplichtingen: pijler van het budgetrecht' (2017) en 'Focus op beleidstoetsing' (2016) aangewezen als focusonderwerp.
  • U wordt gevraagd suggesties aan te dragen voor het focusonderwerp/de focusonderwerpen voor het begrotingsjaar 2020. U kunt desgewenst ideeën ontlenen aan het geactualiseerde werkprogramma rijksuitgaven 2018-2021 (Kamerstuk 31597, nr. 17).
 • Conceptbrief aan het Presidium over verantwoording 2019 en Voorjaarsnota 2020

 • Selectie van de thema's voor de V-100 (25 mei 2020)

 • Toelichting prudentiële behandeling van staatsobligaties en veilige activa (safe assets)

  Te behandelen:

  21501-07-1651 Brief regering d.d. 10 februari 2020 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënToelichting prudentiële behandeling van staatsobligaties en veilige activa (safe assets)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 12 maart 2020.

  21501-07-1651 Toelichting prudentiële behandeling van staatsobligaties en veilige activa (safe assets)

 • Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het consultatiedocument ‘Draft Guidelines on loan origination and monitoring’ van de Europese Bankenautoriteit (EBA)

  Te behandelen:

  32013-232 Brief regering d.d. 11 februari 2020 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over de reactie op het consultatiedocument ‘Draft Guidelines on loan origination and monitoring’ van de Europese Bankenautoriteit (EBA)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 12 maart 2020.

  32013-232 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het consultatiedocument ‘Draft Guidelines on loan origination and monitoring’ van de Europese Bankenautoriteit (EBA)

 • Kabinetsappreciatie van de mededeling van de Europese Commissie inzake de evaluatie van de “six-pack” en “two-pack” wetgeving van het Stabiliteits- en Groeipact

  Te behandelen:

  21501-20-1510 Brief regering d.d. 11 februari 2020 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënKabinetsappreciatie van de mededeling van de Europese Commissie inzake de evaluatie van de “six-pack” en “two-pack” wetgeving van het Stabiliteits- en Groeipact

  Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenair debat over de begrotingsregels in de Eurozone.

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 12 maart 2020.

  21501-20-1510 Kabinetsappreciatie van de mededeling van de Europese Commissie inzake de evaluatie van de “six-pack” en “two-pack” wetgeving van het Stabiliteits- en Groeipact

 • Lijst nieuwe EU-voorstellen 2020, week 5-7 (FIN) 2020

  Te behandelen:

  2020Z02249 Lijst met EU-voorstellen d.d. 6 februari 2020 - A.H.M. Weeber, griffierLijst nieuwe EU-voorstellen 2020, week 5-7 (FIN) 2020

  Besluit: Behandelvoorstellen in de noot gevolgd wat betreft de onderwerpen genoemd onder I, II en III. Ten aanzien van het onderwerp genoemd onder IV - COM (2020) 47 is besloten dit te betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg Belastingen.

  • I. 
   COM (2020) 34: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Jaarverslag 2017-2018 van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

  Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  Noot: Het solidariteitsfonds biedt financiële hulp aan regio’s die getroffen zijn door natuurrampen zoals overstromingen of aardbevingen. In de periode 2017/2018 is voor 1,3 mld EUR uitgekeerd aan negen lidstaten. Een aanzienlijk deel hiervan is gegaan naar Italië voor hulp bij de aardbevingen in de Apennijnen.

  II. COM (2020) 55: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK, HET EUROPEES SOCIAAL EN ECONOMISCH COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Evaluatie van de economische governance Verslag over de toepassing van de Verordeningen (EU) nrs. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 en 473/2013 en over de geschiktheid van Richtlijn 2011/85/EU van de Raad

  Behandelvoorstel: Betrekken bij het gesprek met Eurocommissaris Gentiloni op 12 maart 2020.

  Noot: Dit document behelst de evaluatie van de begrotingsregels en macro-economische onevenwichtighedenprocedure uit het Europees Semester. U heeft inmiddels een kabinetsappreciatie ontvangen (reeds betrokken bij het AO Eurogroep/Ecofinraad van 12 februari 2020). Zie het vorige agendapunt van deze procedurevergadering.

  III. COM (2020) 49: RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (codificatie)

  Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  Noot: Deze richtlijn is onderdeel van een codificatie exercitie, deze heeft als doel om richtlijnen aan te passen waarbij de oorspronkelijke handelingen meerder malen en ingrijpend zijn gewijzigd en vastgelegd in wijzigingshandelingen. Om bij dergelijke richtlijnen na te gaan wat de geldende regels zijn, is veel zoekwerk vereist. Bij codificatie wordt dit rechtgetrokken om het recht duidelijk en doorzichtig te maken. Elke richtlijn die minimaal tien keer is gewijzigd dient opnieuw te worden gecodificeerd. Bij codificatie zijn geen inhoudelijke wijzigingen in de betrokken wetteksten aangebracht.

  IV. COM (2020) 47: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ter beoordeling van de factureringsregels van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

  Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen

  Noot: In deze evaluatie worden de factureringsregels uit de btw-richtlijn beoordeeld op basis van de vier doelstellingen: vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven, vermindering van btw-fraude, goede werking van de interne markt en bevordering van het MKB. De beoordeling is grotendeels positief, de richtlijn heeft de vereenvoudiging en harmonisatie inzake facturering op doeltreffende wijze ondersteund. Wel zijn er problemen ontstaan bij onduidelijkheden tussen Europese en nationale regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van vereisten inzake e-rapportage en archiveringsvoorschriften.

  2020D04704 Lijst nieuwe EU-voorstellen 2020, week 5-7 (FIN) 2020

 • Voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) voor het houden van een algemeen overleg over de evaluatie door de ECB van de monetaire beleidsstrategie

  Te behandelen:

  2020Z01968 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 4 februari 2020 - A. (Aukje) de Vries, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) voor het houden van een algemeen overleg over de evaluatie door de ECB van de monetaire beleidsstrategie

  Besluit: Aanhouden (wegens afwezigheid van het lid Aukje de Vries) tot de volgende procedurevergadering.

  • In de procedurevergadering van 5 februari 2020 is besloten het voorstel van het lid Aukje de Vries aan te houden tot na de ontvangst van de beantwoording van de door haar gestelde schriftelijke vragen over de evaluatie van het monetair beleid.
  • De vragen zijn beantwoord op 11 februari 2020 (2020D05638).

  2020D04187 Voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) voor het houden van een algemeen overleg over de evaluatie door de ECB van de monetaire beleidsstrategie

 • Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het Rapport van de Algemene Rekenkamer "Autobelastingen als beleidsinstrument"

  Te behandelen:

  32800-65 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 6 februari 2020 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerBeantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het Rapport van de Algemene Rekenkamer "Autobelastingen als beleidsinstrument" (Kamerstuk 32800-63)

  Besluit: Desgewenst betrekken bij het te zijner tijd te houden algemeen overleg over Autobelastingen.

  Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken op korte termijn de schriftelijke vragen van de leden Lodders en Omtzigt over de planning van het onderzoek budgetneutrale overstap WLTP (2019Z26232) te beantwoorden.

  2020D07391 Aan de staatssecretaris van Financiën - rappel schriftelijke vragen over onderzoek naar WLTP

  32800-65 Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het Rapport van de Algemene Rekenkamer "Autobelastingen als beleidsinstrument" (Kamerstuk 32800-63)

 • Lessen uit 15 jaar onderzoek naar toeslagen door de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  31066-599 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 13 februari 2020 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerLessen uit 15 jaar onderzoek naar toeslagen door de Algemene Rekenkamer

  Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen Deelrapport 2 van het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar het stelsel van toeslagen (zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget).

  31066-599 Lessen uit 15 jaar onderzoek naar toeslagen door de Algemene Rekenkamer

  Bijlage

  Overzicht bevindingen en publicaties Algemene Rekenkamer over toeslagenstelsel

 • Planning AO's met de staatssecretarissen van Financiën

 • Overzicht van geplande en nog te plannen commissieactiviteiten

  Details

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)

  do 20-02-2020 14.00 - 16.00 AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten (Voortzetting AO 11/02 jl.)

  wo 04-03-2020 10.00 - 14.00 AO Belastingdienst

  do 05-03-2020 13.00 - 14.30 AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

  do 12-03-2020 14.00 - 17.00 AO Eurogroep/Ecofinraad

  wo 25-03-2020 13.00 - 17.00 AO Stopzetten kinderopvangtoeslag

  di 14-04-2020 16.30 - 18.30 AO IMF

  do 16-04-2020 13.00 - 16.00 AO Accountancy

  wo 22-04-2020 10.15 - 13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad

  do 14-05-2020 14.00 - 17.00 AO Eurogroep/Ecofinraad

  wo 10-06-2020 15.15 - 18.15 AO Eurogroep/Ecofinraad

  do 25-06-2020 15.00 - 17.00 AO Begroten en verantwoorden

  di 30-06-2020 16.30 - 19.30 AO Eurogroep/Ecofinraad

  wo 09-09-2020 10.15 - 13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad

  do 01-10-2020 10.15 - 13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad

  do 29-10-2020 10.15 - 13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad

  do 26-11-2020 10.15 - 13.15 AO Eurogroep/Ecofinraad

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten

  AO Autobelastingen

  AO Belastingen

  AO Belastingontwijking

  AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

  AO Europese btw

  AO ICT Belastingdienst/Douane

  AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane

  AO Revolverende fondsen

  AO Staatsdeelnemingen (te houden in het voorjaar)

  AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

  Overige, reeds geplande commissieactiviteiten

  di/wo 18/19-02-2020 Werkbezoek - Artikel 13-conferentie

  do 12-03-2020 11.00 - 12.30 Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni

  ma 30-03-2020 12.00 - 15.00 Besloten werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)

  ma 20-04-2020 10.00 - 13.00 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  ma 20-04-2020 13.30 - 17.00 Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)

  wo 22-04-2020 16.45 - 18.15 Besloten toelichting Raad van State op de voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (bij RvS)

  ma 25-05-2020 09.00 - 19.00 V-100

  wo 10-06-2020 13.00 - 15.00 Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel

  do 25-06-2020 13.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld

  Nog te plannen overige commissieactiviteiten

  Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)

  Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie)

 • Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 14 februari 2020)

  Details

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen.

  Lange termijnagenda:

  • a) 
   Wetgeving

  week 11 (10, 11 en 12 maart)

  35 205 - Wet vliegbelasting

  week 12 (17, 18 en 19 maart)

  35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:

  34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  • b) 
   Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
  • 10. 
   Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  • 19. 
   Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  • 24. 
   Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  • 40. 
   Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  • 59. 
   Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)

  65 Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)

  • 77. 
   Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  • 80. 
   Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  • 86. 
   Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  • 90. 
   Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
  • 98. 
   Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
  • 107. 
   Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  • 115. 
   Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  • 116. 
   Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  • c) 
   Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
  • 35. 
   Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  • 40. 
   Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  • 73. 
   Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
  • 80. 
   Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
  • d) 
   Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):

  18 februari:

  • VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 12/02)

  Te behandelen:

  2020Z03609 Brief commissie d.d. 20 februari 2020 - A.H.M. Weeber, griffierVerzoek inzake oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland

  Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken de Kamer over uiterlijk anderhalve maand aanvullende informatie te sturen over oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland.

  2020D07500 Verzoek inzake oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland

 • Commissiebrieven waar nog geen reactie op is gekomen (vanaf 1 juli 2019)

  Details

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Naar aanleiding daarvan wordt verzocht om conform het eerdere verzoek de ADR-rapporten die in de eerste helft van 2019 zijn uitgebracht te voorzien van een korte samenvatting, die wordt opgenomen in een online raadpleegbaar overzicht.

  • 21-11-2019 - Verzoek commissie Financiën inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  • 05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane (2019Z24395) [rappel gestuurd op 07-02-2020; 2020Z02299]
  • 06-12-2019 - Vragen m.b.t. ramingen erf- en schenkbelasting (2019Z24461)
  • 12-12-2019 - Vragen over onjuiste informatieverstrekking door de Belastingdienst aan de Nationale ombudsman (2019Z24976) [uitstelbericht ontvangen op 06-02-2020; 31066-598]
  • 19-12-2019 - Verzoek inzake bestedingsplannen bij casuïstiek onderzoek rapporteurs Inzicht in Kwaliteit naar toepassing artikel 3.1 CW 2016 (2019Z26088)
  • 20-12-2019 - AFM-Verkenning ‘In Balans 2019 - Verkenning waardecreatie en follow-up Besluit niet-financiële informatie’ (2019Z26132)
  • 30-12-2019 - Consultatie inzake "Alignment EU rules on capital requirements to internationale standards (prudential requirements and market discipline)" (2019Z26225)
  • 23-01-2020 - Verzoek inzake beveiliging gegevensuitwisseling belastingdiensten in de EU (2020Z01113)
  • 24-01-2020 - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629 (2020Z01146)
  • 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen voor het komende jaar (2020Z01145)
  • 24-01-2020 - Raadplegingsprocedures van de Europese Commissie op het gebied van financiële diensten (2020Z01147)
  • 24-01-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op het COELO-rapport 'Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2020' (2020Z01183)
  • 24-01-2020 - Herhaald verzoek met betrekking tot ADR-rapporten uit de eerste helft van 2019 (2020Z01134)
  • 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud' (2020Z01636)
  • 06-02-2020 - Verzoek over toezeggingen inzake kinderopvangtoeslag (2020Z02417)
  • 06-02-2020 - Verzoeken inzake behandeling Belastingplan 2021 (2020Z02359)

  Te behandelen:

  2020Z03672 Brief commissie d.d. 21 februari 2020 - A.H.M. Weeber, griffierRappel n.a.v. herhaald verzoek met betrekking tot ADR-rapporten uit de eerste helft van 2019

  Besluit: De minister van Financiën verzoeken om conform het eerdere verzoek binnen enkele weken de ADR-rapporten die in de eerste helft van 2019 zijn uitgebracht te voorzien van een korte samenvatting, die wordt opgenomen in een online raadpleegbaar overzicht.

  2020D07619 Rappel n.a.v. herhaald verzoek met betrekking tot ADR-rapporten uit de eerste helft van 2019

 • Briefwisseling met het Presidium over voorbereidingsgroepen en ambtelijke notities

 • Nacalculatie Europese afdrachten 2019

  Te behandelen:

  21501-03-138 Brief regering d.d. 18 februari 2020 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënNacalculatie Europese afdrachten 2019

  Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen Voorjaarsnota 2020.

  • De nacalculatie leidt voor Nederland tot een eenmalige teruggave van 17 miljoen euro.
  • Deze teruggave wordt verwerkt in de raming van de Nederlandse afdrachten bij de eerste suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020.

  21501-03-138 Nacalculatie Europese afdrachten 2019

 • Werkbezoeken aan de Belastingdienst

 • Werving van een nieuw collegelid voor de Algemene Rekenkamer

  Details

  Besluit: De commissie stemt in met het op korte termijn voeren van een gesprek met de Algemene Rekenkamer. Via een inventarisatie per e-mail worden de leden in de gelegenheid gesteld hun belangstelling voor deelname aan dat gesprek kenbaar te maken.

  Noot:

  • Mevrouw Francine Giskes heeft bekendgemaakt op 15 oktober 2020 haar werkzaamheden als lid van het college van de Algemene Rekenkamer te beëindigen.
  • In het kader van de werving van een nieuw collegelid gaat de Algemene Rekenkamer graag op korte termijn met de commissie Financiën in gesprek over de bij de werving te hanteren profielschets.
 • Informatievoorziening Kamer door ministerie van financiën

  Te behandelen:

  2020Z03243 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 18 februari 2020 - J.C. Sneller, Tweede KamerlidInformatievoorziening Kamer door ministerie van financiën

  Besluit: De minister van Financiën verzoeken te reflecteren op het feit dat de Kamer ook nog in een aantal recente gevallen pas per brief is geïnformeerd over onderwerpen uit de portefeuille van de minister nadat daarover al was bericht in de media.

  2020D06852 Informatievoorziening Kamer door ministerie van financiën

 • Voorstel ter uitvoering van de motie Omtzigt/Bruins over een verdragswijziging ten aanzien van de ECB

 • Informatievoorziening aan commissieleden en hun medewerkers

  Details

  Besluit: Vastgesteld wordt dat de informatieproducten van de staf adequaat in de behoefte van de leden voorzien en dat op dit moment geen aanvullende wensen dienaangaande bestaan. Van het aanbod van de staf om daarover nader in gesprek te gaan wordt door de leden thans geen gebruik gemaakt. De staf is in overweging gegeven een informele bijeenkomst met fractiemedewerkers te organiseren.

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid die horen bij het ministerie van Financiën.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven