r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Financiën, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 januari 2020 15:30 - 16:30
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

 • De besluitenlijst van de procedurevergadering Financiën d.d. 19 december 2019 wordt vastgesteld.

 • Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 20 en 21 januari 2020

  Te behandelen:

  21501-07-1647 Brief regering d.d. 13 januari 2020 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënGeannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 20 en 21 januari 2020

  Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 16 januari 2019

  21501-07-1647 Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 20 en 21 januari 2020

 • Uitkomst onderhandeling taxonomie

  Te behandelen:

  32013-230 Brief regering d.d. 19 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënUitkomst onderhandeling taxonomie

  Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 16 januari 2020.

  32013-230 Uitkomst onderhandeling taxonomie

 • Beleidsontwikkelingen consumptiefkredietmarkt

  Te behandelen:

  24515-505 Brief regering d.d. 6 januari 2020 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënBeleidsontwikkelingen consumptiefkredietmarkt

  Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Financiële Markten op woensdag 15 januari 2020.

  24515-505 Beleidsontwikkelingen consumptiefkredietmarkt

  Bijlage

  Betalingsachterstanden consumptief krediet

 • Memorandum of Understanding met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over informatie-uitwisseling inzake financiële stabiliteit

  Te behandelen:

  32013-229 Brief regering d.d. 18 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënMemorandum of Understanding met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over informatie-uitwisseling inzake financiële stabiliteit

  Besluit: Desgewenst betrokken bij de op 21 januari 2020 geleverde inbreng voor het schriftelijk overleg met de minister van Financiën over het rapport van de Algemene Rekenkamer over bankenresolutie in Nederland (32013, nr. 228).

  • In het memorandum zijn afspraken vastgelegd tussen de minister, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over uitwisseling van vertrouwelijke informatie in buitengewone situaties.
  • De wijze waarop de minister de Kamer kan informeren over zijn bevindingen en conclusies over de stabiliteit van het financiële stelsel in Nederland komt aan bod in onderdelen 6.2. en 6.3 van het memorandum.
  • In haar op 12 december 2019 gepresenteerde rapport Bankenresolutie in Nederland; Voorbereiding op mogelijk falen van middelgrote en kleine banken door DNB (32013, nr. 228) heeft de Algemene Rekenkamer de minister de aanbeveling gedaan om alsnog te komen tot een actualisering van de in 2007 vastgestelde Afspraken tussen De Nederlandse Bank en de minister van Financiën over informatie-uitwisseling en overleg inzake financiële stabiliteit en crisismanagement.

  32013-229 Memorandum of Understanding met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over informatie-uitwisseling inzake financiële stabiliteit

  Bijlage

  Afspraken tussen De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de minister van Financiën over informatie-uitwisseling en overleg inzake financiële stabiliteit en crisismanagement

 • Reactie op verzoek commissie over de overzichten van titels van uitgebrachte rapporten door de Auditdienst Rijk (ADR)

  Te behandelen:

  32802-44 Brief regering d.d. 18 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënReactie op verzoek commissie over de overzichten van titels van uitgebrachte rapporten door de Auditdienst Rijk (ADR)

  Besluit: Gepersisteerd wordt bij de in de brief van 7 november 2019 neergelegde wens om wat betreft het overzicht van in de eerste helft van 2019 uitgebrachte ADR-rapporten een korte samenvatting van de inhoud van deze rapporten te ontvangen en derhalve wordt de minister nogmaals verzocht dat overzicht dienovereenkomstig aan te vullen.

  2020D02388 Aan de minister van Financiën - Herhaald verzoek met betrekking tot ADR-rapporten uit de eerste helft van 2019

  32802-44 Reactie op verzoek commissie over de overzichten van titels van uitgebrachte rapporten door de Auditdienst Rijk (ADR)

 • Lage rente en de Nederlandse economie

  Te behandelen:

  33566-107 Brief regering d.d. 18 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënLage rente en de Nederlandse economie

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  • Met deze brief geeft de minister gevolg aan zijn toezegging tijdens de vorige Algemene Financiële Beschouwingen aan het lid Azarkan (DENK) om de bespiegelingen in de Miljoenennota over lage rente te verbreden en te verdiepen.
  • De minister beschrijft achtereenvolgens de uitdagingen en beleidsontwikkelingen als gevolg van de lage rente op drie gebieden, te weten de overheidssector, de financiële sector (waaronder pensioenfondsen) en de woningmarkt.

  33566-107 Lage rente en de Nederlandse economie

 • Brieven van de minister van Financiën over de Belastingdienst

  Te behandelen:

  31066-575 Brief regering d.d. 24 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënStand van zaken uitbetaling compensatie CAF 11

  Besluit: Agenderen voor een eind maart 2020 te houden algemeen overleg over het stopzetten van kinderopvangtoeslagen.

  31066-575 Stand van zaken uitbetaling compensatie CAF 11

  31066-576 Brief regering d.d. 3 januari 2020 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënStand van zaken uitbetaling compensatie CAF 11

  Besluit: Agenderen voor een eind maart 2020 te houden algemeen overleg over het stopzetten van kinderopvangtoeslagen.

  31066-576 Stand van zaken uitbetaling compensatie CAF 11

  31066-578 Brief regering d.d. 7 januari 2020 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënDossierinzage ouders kinderopvangtoeslag

  Besluit: Agenderen voor een eind maart 2020 te houden algemeen overleg over het stopzetten van kinderopvangtoeslagen.

  31066-578 Dossierinzage ouders kinderopvangtoeslag

  31066-579 Brief regering d.d. 17 januari 2020 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënDossierinzage ouders kinderopvangtoeslag

  Besluit: Agenderen voor een eind maart 2020 te houden algemeen overleg over het stopzetten van kinderopvangtoeslagen.

  31066-579 Dossierinzage ouders kinderopvangtoeslag

  Bijlage

  Dossierinzage ouders kinderopvangtoeslag

  Afkortingenlijst

  Voorbeeld samenvatting van uw opgevraagde dossier

  31066-588 Brief regering d.d. 11 januari 2020 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënVersterken besturing Belastingdienst

  Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenair debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst van 21 januari 2020.

  2020D01015 Lijst van vragen over versterken besturing Belastingdienst

  31066-588 Versterken besturing Belastingdienst

  31066-573 Brief regering d.d. 20 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënUitstel toezending uitkomsten IV-portfolioproces Belastingdienst

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over ICT Belastingdienst/Douane.

  31066-573 Uitstel toezending uitkomsten IV-portfolioproces Belastingdienst

 • Afschrift van het Koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan drs. M. Snel als Staatssecretaris van Financiën

  Te behandelen:

  35371-1 Brief regering d.d. 20 december 2019 - M. (Mark) Rutte, minister van Algemene ZakenAfschrift van het Koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan drs. M. Snel als Staatssecretaris van Financiën

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35371-1 Afschrift van het Koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan drs. M. Snel als Staatssecretaris van Financiën

  Bijlage

  Koninklijk besluit houdende het verlenen van ontslag aan drs. M. Snel als Staatssecretaris van Financiën

 • Planning AO's begroten en verantwoorden 2020

  Details

  Besluit: het volgende algemeen overleg begroten en verantwoorden wordt op voorstel van de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) gecombineerd met een nog in te plannen wetgevingsoverleg over het jaarverslag/slotwet begroting Financiën 2019 in juni 2020, waarbij het de bedoeling is de twee afzonderlijke overleggen direct aansluitend te laten plaatsvinden. Een tweede algemeen overleg begroten en verantwoorden kan dan worden ingepland in het najaar van 2020.

  Te behandelen:

  31597-17 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 19 december 2019 - A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor FinanciënBrief van de vaste commissie voor Financiën inzake het werkprogramma rijksuitgaven

  Besluit: Ter informatie.

  Conform het besluit in de vorige procdurevergadering is deze update van het werkprogramma Rijksuitgaven aan de Kamer toegezonden.

  31597-17 Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake het werkprogramma rijksuitgaven

 • Monitor Brede Welvaart

 • Invulling jaarcyclus monitoring staatsdeelnemingen

 • Aanvullende antwoorden op vragen commissie over nieuwe strategische samenwerking Air France- KLM

  Te behandelen:

  31936-709 Brief regering d.d. 19 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAanvullende antwoorden op vragen commissie over nieuwe strategische samenwerking Air France- KLM

  Besluit: Agenderen voor het in het voorjaar te houden algemeen overleg Staatsdeelnemingen.

  31936-709 Verslag van een schriftelijk overleg over nieuwe strategische samenwerking Air France - KLM

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 51/2019 - week 3/2020 (FIN)

  Te behandelen:

  2019Z26073 Lijst met EU-voorstellen d.d. 20 december 2019 - A.H.M. Weeber, griffierLijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 51/2019 - week 3/2020 (FIN)

  Besluit: Behandelvoorstellen in de noot volgen.

  • I. 
   COM (2019) 629: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de voortgang bij de ontwikkeling van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet, overeenkomstig artikel 278 bis van dat wetboek

  Behandelvoorstel: Reactie aan de minister van Financiën vragen.

  Noot: Dit verslag analyseert de implementatie van verschillende soorten trans-Europese elektronische systemen voor douaneformaliteiten. De elektronische systemen moeten de administratieve lasten voor ondernemers verlagen. Het verslag stelt dat er veel voortgang is geboekt door lidstaten in het ontwikkelen van de systemen. Tegelijkertijd vinden lidstaten moeilijk de nodige middelen om de systemen volledig te ontwikkelen en zijn de systemen complex. De Europese Commissie komt binnenkort met aanvullende maatregelen.

  II. COM (2019) 641: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Jaarlijks monitoringverslag over de uitvoering van het steunprogramma voor structurele hervormingen 2018

  Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  Noot: In dit monitoringverslag rapporteert de Commissie over de voortgang bij de ondersteuning voor structurele hervormingen. In 2018 zijn er door 24 lidstaten in totaal 444 aanvragen gedaan, bijna een verdubbeling van 2017. Dit is vijf keer meer dan de begroting van dit programma aankan en er moest dan ook een selectie worden gemaakt van 146 verzoeken. In het voorstel voor een hernieuwd MFK wordt de begroting van het programma verhoogd. Steunaanvragen betroffen begrotingsbeheer, inkomstenbeheer, ondernemersklimaat en arbeidsmarkt.

  III. COM (2019) 652: Richtlijn - Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD over het economisch beleid van de eurozone

  Behandelvoorstel: Reeds behandeld.

  Noot: De aanbevelingen voor het economisch beleid van de eurozone zijn reeds besproken in de geannoteerde agenda voor het AO Eurogroep/Ecofinraad van januari.

  IV. OR: Raadpleging - Financial services - improving resilience against cyberattacks (new rules)

  Behandelvoorstel: De minister van Financiën vragen of hij van plan is deel te nemen aan de raadpleging en, zo ja, verzoeken om zijn bijdrage daaraan aan de commissie te zenden.

  Noot: De Commissie vraagt ICT-bedrijven, financiële toezichthouders en anderen om hun visie te geven op de vraag of er behoefte is aan het verbeteren van het regelgevend kader voor financiële diensten om te komen tot nieuwe waarborgen tegen cyberaanvallen. De Europese toezichthouders roepen de Commissie op om te komen tot geharmoniseerde regels voor operationele weerbaarheid van ICT-systemen in de financiële sector als antwoord op de aanhoudende cyberaanvallen.

  • V. 
   OR: Raadpleging - Financial services - EU regulatory framework for crypto-assets

  Behandelvoorstel: De minister van Financiën vragen of hij van plan is deel te nemen aan de raadpleging en, zo ja, verzoeken om zijn bijdrage daaraan aan de commissie te zenden.

  Noot: De Commissie vraagt ICT/FinTech bedrijven en anderen om hun visie te geven op de regulering van crypto-assets. De raadpleging loopt tot maart.

  VI. COM (2019) 651: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ Waarschuwingsmechanismeverslag 2020 (opgesteld overeenkomstig artikelen 3 en 4 van Verordening (EU) No 1176/2011 betreffende de preventie en de correctie van macro-economische onevenwichtigheden)

  Behandelvoorstel: Reeds behandeld.

  Noot: Het waarschuwingsmechanismeverslag is de start van de macro-economische onevenwichtigheden procedure (MEOP), waarin de Commissie elke lidstaat analyseert op basis van een serie indicatoren. In de geannoteerde agenda voor het AO Eurogroep/Ecofinraad is hier reeds aandacht aan besteed.

  VII. COM (2020) 21: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Sustainable Europe Investment Plan European Green Deal Investment Plan

  Behandelvoorstel: Kabinet verzoeken om de appreciatie in de vorm van een BNC-fiche voorafgaand aan het plenaire debat over de Europese Green Deal aan de Kamer te doen toekomen.

  2019D53511 Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 51/2019 - week 3/2020 (FIN)

  2020D02404 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629

  2020D02406 Aan de minister van Financiën - Raadplegingsprocedures van de Europese Commissie op het gebied van financiële diensten

  2020D02411 Aan de minister van Financiën - Verzoek om tijdige toezending van het BNC-fiche over het Sustainable Europe Investment Plan Green Deal

 • Antwoorden op vragen commissie over het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de EU-agentschappen 2018

  Te behandelen:

  24202-43 Brief regering d.d. 20 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de EU-agentschappen 2018

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  24202-43 Verslag van een schriftelijk overleg over het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de EU-agentschappen 2018

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Antwoorden van het lid Alkaya (SP) op vragen van de commissie over zijn initiatiefnota "100% veilig sparen en betalen"

  Te behandelen:

  35107-4 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 9 januari 2020 - M.Ö. Alkaya, Tweede KamerlidAntwoorden op vragen commissie over de initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen

  Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenair debat over de toekomst van ons geldstelsel.

  Bij het nemen van het besluit door de commissie in de procedurevergadering van 25 september 2019 tot het voeren van schriftelijk overleg over deze initiatiefnota heeft de heer Alkaya reeds uitgesproken dat het zijn intentie was om het verslag van het schriftelijk overleg te zijner tijd te (doen) betrekken bij genoemd plenair debat, zodat een separaat notaoverleg of een separaat 2-minutendebat over dat verslag (een VSO) achterwege kan blijven.

  35107-4 Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen

 • Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot het voeren van een AO over de rol van private equity

  Te behandelen:

  2019Z25146 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 13 december 2019 - H. Nijboer, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot het voeren van een AO over de rol van private equity

  Besluit: De commissie besluit, conform het voorstel van dhr. Nijboer, een overzicht te vragen van de stand van zaken met betrekkingen tot de toezeggingen die het kabinet heeft gedaan in reactie op de initiatiefnota over private equity: einde aan de excessen"(Kamerstuk 34267, nr. 2) en het daaropvolgende notaoverleg. Tevens wordt het kabinet verzocht om een reactie op het bericht 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud' (Het Financieele Dagblad, 4 december 2019) en de daarin beschreven toename van zogeheten 'schuldhefbomen'. Over het inplannen van een algemeen overleg is nog geen besluit genomen.

  Het voorstel is in de vorige procedurevergadering aangehouden.

  2019D51722 Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot het voeren van een AO over de rol van private equity

 • Aanbieding eindrapport ‘Spiegel voor de accountancysector’ van Monitoring Commissie Accountancy en verzoek om gesprek

 • Algemeen overleg over de reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten

  Te behandelen:

  2020Z00722 Wetenschappelijke factsheet d.d. 20 januari 2020 - Factsheet Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

  Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over de Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten van 11 februari 2019.

  2020D01523 Factsheet Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

 • Openbaar gemaakte documenten over de aandelenaankoop Air France-KLM

 • Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 17 januari 2020)

  Details

  Voorstel: ter informatie

  Lange termijnagenda:

  • a) 
   Wetgeving

  week 6 (4, 5 en 6 februari)

  35 205 - Wet vliegbelasting

  35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:

  34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  • b) 
   Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
  • 11. 
   Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (minister Financiën, minister BuHA-OS)
  • 21. 
   Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  • 26. 
   Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  • 43. 
   Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  • 66. 
   Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën)
  • 72. 
   Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (minister Financiën)
  • 85. 
   Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister van Financiën)
  • 88. 
   Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (minister Financiën)
  • 94. 
   Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  • 98. 
   Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
  • 107. 
   Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister Financiën)
  • 117. 
   Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (minister Financiën)
  • 127. 
   Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  • 128. 
   Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  • c) 
   Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
  • 38. 
   Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (minister Financiën, minister M&W)
  • 43. 
   Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  • 78. 
   Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
  • d) 
   Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):

  week 5 (28, 29 en 30 januari)

  • VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)
  • VAO Begroten en verantwoorden (AO d.d. 12/12)
 • Commissieactiviteiten

  Details

  Besluit: Naar aanleiding van dit overzicht zal voor enkele activiteiten een nieuwe datum worden gezocht.

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)

  wo 5 februari 2020 10.00 - 11.30 - AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen

  di 11 februari 2020 17.00-19.00 - AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten

  wo 12 februari 2020 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad

  wo 4 maart 2020 10.00 - 14.00 - AO Belastingdienst

  do 5 maart 2020 13.00 - 14.30 AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

  do 12 maart 2020 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad

  di 14 april 2020 16.30 - 18.30 AO IMF

  wo 22 april 2020 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad

  do 14 mei 2020 14.00 - 17.00 - AO Eurogroep/Ecofinraad

  wo 10 juni 2020 14.00 - 17.00 - AO Eurogroep/Ecofinraad

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten

  AO Accountancy

  AO Autobelastingen

  AO Belastingen

  AO Belastingontwijking

  AO Europese btw

  AO ICT Belastingdienst/Douane

  AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane

  AO Revolverende fondsen

  AO Staatsdeelnemingen (te houden in het voorjaar)

  AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

  Overige, reeds geplande commissieactiviteiten

  Di 4 februari 2020 13.30-13.45 - Petitie Aanbieding manifest 'Onrecht na onrecht' van SBF-groep

  Wo 5 februari 2020 16.30-18.00 - Gesprek over de doorrekening van fiscale stimulering van elektrische auto's

  Di 18 en wo 19 februari 2020 - Werkbezoek, Artikel 13-conferentie, Europees Semester

  Nog te plannen overige commissieactiviteiten

  Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)

  Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie; de eerder beoogde datum van 23 januari 2020 is niet haalbaar gebleken)

 • Datumvoorstel voor de organisatie van enkele jaarlijkse terugkerende commissieactiviteiten

 • Stafnotitie - Inbreng rapporteur bij AO over SBF-uitkeringen

 • COELO-rapport kerngegevens belastingen grote gemeenten 2020

  Details

  Besluit: De commissie besluit op verzoek van mevr. Aukje de Vries een reactie te vragen op het op 15 januari jl. gepubliceerde jaarlijkse overzicht van de kerngegevens betreffende de belastingen in de grote gemeenten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Het kabinet wordt verzocht hierin in te gaan op de ontwikkeling van de lokale lasten in relatie tot de koopkrachtontwikkeling, en de vraag hoe de ontwikkeling van de lokale lasten wordt meegenomen in de collectieve lastenontwikkeling en de maatstaven die het Centraal Planbureau daarbij hanteert (2020D02470).

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid die horen bij het ministerie van Financiën.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven