r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Antitrust: Commissie beboet Coroos en Groupe CECAB met 31.6 miljoen EUR voor deelneming aan kartel inzake groenteconserven

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 27 september 2019.

De Europese Commissie heeft Coroos en Groupe CECAB beboet met in totaal 31 647 000 EUR wegens inbreuk op de EU-mededingingsregels. Bonduelle is geen geldboete opgelegd omdat het het bestaan van het kartel aan de Commissie heeft onthuld.

De Commissie is tot de bevinding gekomen dat Bonduelle, Coroos en Groupe CECAB gedurende meer dan 13 jaar aan een kartel deelnamen voor de levering van bepaalde soorten groenteconserven aan detailhandelaren en/of horecabedrijven in de Europese Economische Ruimte (EER). De drie bedrijven hebben hun betrokkenheid bij het kartel erkend en hebben met een schikking ingestemd.

Margrethe Vestager, commissaris voor Mededinging: “De Europese consumenten moeten tegen betaalbare prijzen toegang hebben tot voeding. Concurrentie zorgt daarvoor. Maar in plaats van met elkaar te concurreren kwamen Coroos en Groupe CECAB overeen om de markt onder elkaar te verdelen en de prijzen voor groenteconserven in heel Europa af te spreken. Dit deden zij meer dan tien jaar lang. Deze kartels zijn uiteindelijk schadelijk voor de Europese consumenten en met het besluit van vandaag geven we bedrijven een duidelijk signaal dat kartels niet worden aanvaard."

Het doel van de drie bedrijven die bij het kartel betrokken waren, was hun positie op de markt te veilig te stellen of te versterken, de verkoopprijzen te handhaven of te verhogen, de onzekerheid met betrekking tot hun toekomstig commercieel gedrag te verminderen en de voorwaarden voor afzet en handel in hun voordeel af te spreken en te controleren. Om dit doel te bereiken stelden de bedrijven prijzen vast, spraken zij marktaandelen en volumequota af, verdeelden zij klanten en markten onder elkaar, coördineerden zij hun offertes in aanbestedingen en wisselden zij commercieel gevoelige informatie uit.

De inbreuk bestreek de gehele EER en duurde van 19 januari 2000 tot 11 juni 2013 voor Bonduelle, en tot 1 oktober 2013 voor Coroos en Groupe CECAB.

Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat er sprake was van één enkele inbreuk, die uit drie afzonderlijke overeenkomsten bestond:

  • een overeenkomst betreffende private label sales (d.w.z. verkoop onder het merk van een detailhandelaar) van groenteconserven zoals sperziebonen, doperwten, doperwten en wortelen en groentemacedoine aan detailhandelaren in de EER;
  • een overeenkomst betreffende private label sales van maïsconserven aan detailhandelaren in de EER; en
  • een overeenkomst betreffende zowel verkoop onder eigen merk als private label sales van groenteconserven aan detailhandelaren en aan de horecasector specifiek in Frankrijk.

Coroos nam alleen aan de eerste overeenkomst deel, terwijl Bonduelle en Groupe CECAB aan de drie overeenkomsten deelnamen.

In het kader van hetzelfde onderzoek opende de Commissie een procedure tegen een vierde bedrijf, Conserve Italia. Dit schikkingsbesluit heeft geen betrekking op Conserve Italia en het onderzoek zal daarom voor dit bedrijf worden voortgezet volgens de standaardprocedure voor kartels (zonder schikking).

Geldboeten

De geldboeten zijn vastgesteld op basis van de richtsnoeren voor de berekening van geldboeten van 2006 van de Commissie (zie ook MEMO).

Bij de vaststelling van de geldboeten heeft de Commissie met name rekening gehouden met de waarde van de verkopen in de EER die de deelnemers aan het kartel voor de betrokken producten hebben behaald, de ernst van de inbreuk en het geografische bereik en de duur ervan.

Op grond van de clementieregeling van 2006 van de Commissie:

  • heeft Bonduelle volledige immuniteit gekregen voor het onthullen van het bestaan van het kartel (waardoor het een geldboete van ongeveer 250 miljoen EUR heeft vermeden);
  • hebben Coroos en Groupe CECAB verminderingen van hun geldboeten gekregen voor hun medewerking aan het onderzoek van de Commissie. Met die verminderingen werd rekening gehouden met het tijdstip van hun medewerking en de mate waarin het door hen verstrekte bewijsmateriaal de Commissie heeft geholpen het bestaan aan te tonen van het kartel waarbij zij betrokken waren.

Daarnaast heeft de Commissie op grond van de mededeling betreffende schikkingsprocedures van 2008 de geldboeten die aan de bedrijven zijn opgelegd, met 10 % verminderd, omdat zij hun deelneming aan het kartel en hun aansprakelijkheid in dit verband hebben erkend.

De geldboeten die aan de bedrijven zijn opgelegd, zijn als volgt uitgesplitst:

 

Bedrijf

Vermindering op grond van de clementieregeling

Vermindering op grond van de mededeling betreffende schikkingsprocedures

Geldboete (in EUR)

Bonduelle

100 %

10 %

0

Coroos

15 %

10 %

13 647 000

Groep CECAB

30 %

10 %

18 000 000

Totaal

   

31 647 000

Onvermogen te betalen

Eén bedrijf beriep zich op grond van punt 35 van de richtsnoeren voor de berekening van geldboeten van 2006 op zijn onvermogen om de geldboete te betalen. De Commissie heeft het verzoek grondig onderzocht op basis van recente jaarrekeningen van het bedrijf, zijn prognoses voor het lopende jaar en de komende jaren, financiële ratio's waarmee de soliditeit, winstgevendheid, solvabiliteit en liquiditeit van het bedrijf wordt gemeten, en de relaties met externe financiële partners en met aandeelhouders. Op basis van die beoordeling heeft de Commissie een verlaging van de geldboete toegestaan.

Achtergrond

Artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en artikel 53 van de EER-Overeenkomst verbieden kartels en andere beperkende zakelijke praktijken.

Het onderzoek van de Commissie in deze zaak begon met onaangekondigde inspecties in oktober 2013, na het verzoek van Bonduelle op grond van de clementieregeling van 2006 van de Commissie.

Dit is de tweede kartelzaak in verband met voedingsconserven. In het kartel inzake champignonconserven heeft de Commissie in juni 2014 aan Bonduelle, Lutèce en Prochamp een geldboete van in totaal ongeveer 32 miljoen EUR opgelegd, en in april 2016 aan Riberebro een geldboete van 5,2 miljoen EUR.

Geldboeten die worden opgelegd aan bedrijven die de EU-mededingingsregels hebben overtreden, worden gestort aan de algemene begroting van de EU. Die bedragen zijn niet gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar de lidstaten zien hun bijdragen aan de EU-begroting het jaar nadien verhoudingsgewijs verlaagd. De geldboeten helpen dus de EU te financieren en de bijdragen van de belastingbetalers te verminderen.

Meer informatie over deze zaak zal beschikbaar zijn onder zaaknummer AT.40127 in het publieke zaakregister op de website van de Commissie over de mededinging, zodra de vertrouwelijkheidskwesties zijn behandeld. Meer informatie over het optreden van de Commissie tegen kartels is te vinden op de website kartels van de Commissie.

De schikkingsprocedure

Het besluit van vandaag is de 32e schikking sinds de invoering van deze procedure voor kartels in juni 2008 (zie persbericht en MEMO). Bij een schikking erkennen de partijen hun deelneming aan een kartel en hun aansprakelijkheid daarvoor. Schikkingen zijn gebaseerd op de mededingingsverordening 1/2003 en bieden de Commissie de mogelijkheid om een vereenvoudigde en verkorte procedure toe te passen. Dit is voordelig voor de consument en de belastingbetaler omdat het de kosten vermindert. Het komt ook de handhaving van de mededingingsregels ten goede, aangezien daardoor middelen vrijkomen om andere vermeende kartels aan te pakken. Ten slotte komt dit ook de partijen zelf ten goede omdat zij sneller een besluit krijgen en hun geldboeten met 10 % verminderd zien.

Schadevordering

Particulieren of bedrijven die van concurrentiebeperkende praktijken zoals in deze zaak nadeel ondervinden, kunnen de zaak voor de nationale rechter brengen en schadevergoeding eisen. Zowel de rechtspraak van de EU-rechter als Verordening (EG) nr. 1/2003 bevestigen dat een besluit van de Commissie voor de nationale rechter bindend bewijsmateriaal is dat de praktijken hebben plaatsgevonden en verboden waren. Zelfs indien de Commissie de betrokken karteldeelnemers geldboeten heeft opgelegd, kunnen toch schadevergoedingen worden toegekend zonder dat deze worden verlaagd omdat de Commissie al een geldboete heeft opgelegd.

Dankzij de richtlijn schadevorderingen in mededingingszaken, die de lidstaten tegen 27 december 2016 in hun nationale rechtsorde moesten omzetten, wordt het voor slachtoffers van concurrentieverstorende praktijken gemakkelijker om schadevergoeding te krijgen. Meer informatie over schadevorderingen in mededingingszaken, met onder meer een praktische gids over het begroten van de schade, is hier te vinden.

Klokkenluidersregeling

De Commissie heeft een tool gecreëerd die het voor mensen gemakkelijker moet maken om concurrentieverstorende gedragingen te melden zonder dat ze hoeven te vrezen dat hun naam bekend wordt. De tool beschermt de anonimiteit van de klokkenluiders dankzij een speciaal daartoe opgezet versleuteld berichtensysteem dat tweewegcommunicatie mogelijk maakt. Deze tool is toegankelijk via deze link.

IP/19/5911

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven