r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 9 december 2019 15:00 - 19:00
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

15.00 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

ALLE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

15.00 - 15.45 uur

 • 3. 
  Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB)

LIBE/9/01934

 Presentatie van de taken en werkzaamheden door Andrea Jelinek, voorzitter van het Europees Comité voor gegevensbescherming

15.45 - 16.30 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 4. 
  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 en Verordening (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

COM(2019)0003

 • 5. 
  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van Etias en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EU) 2017/2226 en Verordening (EU) 2018/1861

COM(2019)0004

 • 6. 
  Presentatie door de Commissie
 • 7. 
  Presentatie door de Commissie van de analytische nota over de voorstellen voor wijzigingen van Etias
 • 8. 
  Presentatie van een doelgericht EP-effectbeoordelingsonderzoek naar de voorstellen voor wijzigingen van Etias

16.30 - 17.50 uur

 • 9. 
  Gestructureerde dialoog met Ylva Johansson, commissaris voor Binnenlandse Zaken

LIBE/9/01948

 Gedachtewisseling

17.50 - 18.00 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 10. 
  Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend

LIBE/9/00409

*** 2018/0419(NLE) 15791/2018 - C9-0155/2019

 

Rapporteur:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR - PE642.884v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Goedkeuring amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 22 november 2019, 12.00 uur

 • 11. 
  Europese grens- en kustwacht: systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) en intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] - C8-0150/2019

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

BUDG -

Besluit: geen advies

 
 

JURI (AL)

   

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

 • 12. 
  Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

LIBE/9/01280

***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 - C8-0182/2018

 

Rapporteur:

 

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

*** Einde elektronische stemming ***

 • 13. 
  Rondvraag
 • 14. 
  Volgende vergaderingen

 16 december 2019, 19.30 - 22.30 uur (Straatsburg)

18.00 - 19.00 uur

 • 15. 
  Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven