r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 januari 2020 10:15 - 11:15
plaats Den Haag
locatie Aletta Jacobszaal Toon locatie
zaal Aletta Jacobszaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

 • Brievenlijst

 • Verzoek SchipholWatch, werkgroep omwonenden Maastricht Aachen Airport en Red Rebels tot aanbieding petities tegen de groei van Schiphol en Maastricht Aachen Airport

 • Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs

  Te behandelen:

  35372 Wetgeving d.d. 7 januari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatWijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 februari 2020.

  Het wetgevingsrapport zal twee weken vóór de inbrengdatum aan u worden verzonden (5 februari).

  2020D00158 35372 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226)

  35372-1 Koninklijke Boodschap

  35372-2 Voorstel van wet

  35372-3 Memorie van toelichting

  35372-4 Advies Afdeling advisering Raad van Staten en nader rapport

 • Vaststelling structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn

  Te behandelen:

  35239-3 Brief regering d.d. 16 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVaststelling structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Over de concept-structuurvisie is een schriftelijk overleg gevoerd. Het verslag van dat schriftelijk overleg is op 25 november behandeld in het notaoverleg MIRT. De vastgestelde structuurvisie is door de minister op 16 december verzonden aan de Kamer. Volgens de Wet ruimtelijke ordening heeft de Kamer tot 9 februari de tijd om aan te geven of zij nog in het openbaar wenst te beraadslagen over de vastgestelde structuurvisie.

  35239-3 Vaststelling structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn

  Bijlage

  Nota van Antwoord. Ontwerpstructuurvisie Corridor Amsterdam - Hoorn

  Ontwerp-Structuurvisie A4 Burgerveen - N14

 • Reactie op verzoek tot toesturen nota’s inzake Rijkswet nationaliteit zeeschepen

  Te behandelen:

  33134-(R1972)-14 Brief regering d.d. 19 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op verzoek commissie over toezending van de nota’s naar aanleiding van het verslag inzake de Rijkswet nationaliteit zeeschepen en de Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  33134-(R1972)-14 Reactie op verzoek commissie over toezending van de nota’s naar aanleiding van het verslag inzake de Rijkswet nationaliteit zeeschepen en de Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

 • Uitvoeringsverdrag harmonisatie technische reglementen voertuigen

  Te behandelen:

  23908-(R1519)-141 Brief regering d.d. 17 januari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVoornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen betreffende wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

  Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag(swijziging) bij de Kamer gemeld, conform artikel 7, onderdeel b en artikel 8, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het verdrag/de verdragswijziging ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de brief door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

  23908-(R1519)-141 Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen betreffende wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend

  Bijlage

  Wijzigingen op bestaande reglementen (1958-agreement)

 • Uitvoeringsverdrag technische samenwerking Nederland en Bangladesh

  Te behandelen:

  23908-(R1519)-143 Brief regering d.d. 20 januari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVoornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen over een administratief akkoord in het kader van de op 19 mei 1977 te Dhaka tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake technische samenwerking

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag(swijziging) bij de Kamer gemeld, conform artikel 7, onderdeel b en artikel 8, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het verdrag/de verdragswijziging ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de brief door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

  23908-(R1519)-143 Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen over een administratief akkoord in het kader van de op 19 mei 1977 te Dhaka tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake technische samenwerking

 • Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  2019Z25901 Brief commissie d.d. 19 december 2019 - A.H.M. Weeber, griffierVerzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Besluit: Er worden twee thema's aangedragen voor de V-100: (1) het geld dat de Rijksoverheid uitgeeft aan externe advisering en -inhuur in relatie tot de beschikbare expertise op ministeries en de reden voor externe advisering en -inhuur; en (2) de toekomstbestendigheid van overheidsfondsen.

  De commissie voor Financiën vraagt u twee thema’s aan te leveren waarmee jonge wetenschappers tijdens de V-100 aan de slag kunnen. Geschikte beleidsthema’s hebben zowel groot maatschappelijk belang als beleidsverantwoordelijkheid op rijksniveau (zodat hierover in de jaarverslagen verantwoording wordt afgelegd).

  2019D53129 Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

 • Plan voor overprogrammering

  Te behandelen:

  35300-A-72 Brief regering d.d. 19 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatPlan voor overprogrammering

  Besluit: Een schriftelijke overleg voeren met een inbrengdatum vóór het voorjaarsreces.

  35300-A-72 Plan voor overprogrammering

 • Voornaamste budgettaire mutaties sinds de tweede suppletoire begroting 2019

  Te behandelen:

  35300-XII-85 Brief regering d.d. 16 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen wetgevingsoverleg Jaarverslagen in juni 2020.

  35300-XII-85 Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019

 • Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  35300-XII-86 Brief regering d.d. 17 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatPlanningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2020

  Besluit: Betrekken bij de inventarisatie van voorstellen voor de kennisagenda 2020 waarvoor morgen de inbrengtermijn sluit. De commissie heeft vooralsnog drie thema's voor de kennisagenda 2020 genoemd: (1) anticiperend handhaven Schiphol (kennisthema reeds in uitvoering); (2) stedelijke mobiliteit; en (3) medische keuringen rijgeschiktheid.

  35300-XII-86 Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2020

  Bijlage

  Planningsbrief 2020

 • Stand van zaken herinrichting Inspectie Leefomgeving en Transport

  Te behandelen:

  35300-XII-89 Brief regering d.d. 15 januari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatStand van zaken herinrichting van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Toezicht en handhaving in het najaar 2020.

  35300-XII-89 Stand van zaken herinrichting van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

 • Gefaseerd aanzetten verlichting snelwegen

  Te behandelen:

  29398-782 Brief regering d.d. 16 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatGefaseerd weer aan zetten van de verlichting op de snelwegen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 5 februari 2020.

  29398-782 Gefaseerd weer aan zetten van de verlichting op de snelwegen

 • Uitvoering motie maximumsnelheid op matrixborden

  Te behandelen:

  29398-788 Brief regering d.d. 13 januari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatUitvoering van de gewijzigde motie van het lid Postma c.s. over aangeven van de maximumsnelheid op matrixborden (Kamerstuk 35300-XII-54)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 5 februari 2020.

  Besluit: Minister verzoeken om onderliggende analyse en gegevens uiterlijk 29 januari 2020 toe te sturen.

  2020D02136 Verzoek onderliggende gegevens matrixborden voor AO verkeersveiligheid

  29398-788 Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Postma c.s. over aangeven van de maximumsnelheid op matrixborden (Kamerstuk 35300-XII-54)

 • Quick scan elektrische bakfietsen

  Te behandelen:

  29398-787 Brief regering d.d. 16 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatQuick scan elektrische bakfietsen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 5 februari 2020.

  29398-787 Quick scan elektrische bakfietsen

  Bijlage

  Quick scan elektrische bakfietsen (Arcadis)

 • Machinerichtlijn in relatie tot de Stint

  Te behandelen:

  29398-784 Brief regering d.d. 17 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatMachinerichtlijn in relatie tot de Stint

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 5 februari 2020.

  29398-784 Machinerichtlijn in relatie tot de Stint

 • Stand van zaken beoordeling aanvraag Stint

  Te behandelen:

  29398-789 Brief regering d.d. 19 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatStand van zaken beoordeling aanvraag Stint

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 5 februari 2020.

  29398-789 Stand van zaken beoordeling aanvraag Stint

 • Reactie op verzoek implicaties van de PAS-uitspraak voor MIRT

  Te behandelen:

  35300-A-69 Brief regering d.d. 17 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatImplicaties van de PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten

  Besluit: Een schriftelijk overleg voeren met een inbrengdatum in de laatste week van januari 2020.

  35300-A-69 Implicaties van de PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten

 • Verslag van het schriftelijk overleg Verzekeringen taxichauffeurs

  Te behandelen:

  31521-118 Brief regering d.d. 16 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over toezeggingen uit het algemeen overleg Verzekeringen taxichauffeurs en het aanbod van taxiverzekeringen

  Besluit: Een VSO Verzekeringen taxichauffeurs aan te melden voor plenaire behandeling met als eerste spreker het lid Lacin (SP).

  31521-118 Verslag van een schriftelijk overleg over toezeggingen uit het algemeen overleg Verzekeringen taxichauffeurs en het aanbod van taxiverzekeringen

  31521-114 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënReactie op toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Verzekeringen taxichauffeurs van 17 april 2019 (Kamerstuk 31521-113) en reactie op de gewijzigde motie van het lid Lacin c.s. over zich ervoor inspannen dat het aanbod van taxiverzekeringen niet verder verschraalt of onbetaalbaar wordt (Kamerstuk 31521-112)

  Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de bovenstaande brief (31521-118).

  2019D37211 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake toezeggingen uit het algemeen overleg Verzekeringen taxichauffeurs en het aanbod van taxiverzekeringen (Kamerstuk 31521-114)

  31521-114 Reactie op toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Verzekeringen taxichauffeurs van 17 april 2019 (Kamerstuk 31521-113) en reactie op de gewijzigde motie van het lid Lacin c.s. over zich ervoor inspannen dat het aanbod van taxiverzekeringen niet verder verschraalt of onbetaalbaar wordt (Kamerstuk 31521-112)

  Bijlage

  Verslag van het Verbond van verzekeraars van 9 mei 2019

 • Quick scan Eerlijke kansen bij aanbestedingen van regionaal spoorvervoer

  Te behandelen:

  29984-882 Brief regering d.d. 18 december 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenReactie op update quick scan Eerlijke kansen bij aanbestedingen van regionaal spoorvervoer

  Besluit: De griffie verzoeken langs schriftelijke weg een voorstel te doen voor de behandeling van de diverse onderwerpen op het terrein van spoor, spoorveiligheid/ERTMS en spoorordening.

  Besluit: De commissie verzoekt de bewindspersoon een rappel te sturen over de verschillende rollen van de ACM inzake de acht klankbordgroepen voor despoorordening per 2024.

  2020D02503 Verzoek reactie op verzoek commissie om toelichting op verschillende rollen van de ACM bij spoorordening

  29984-882 Reactie op update quick scan Eerlijke kansen bij aanbestedingen van regionaal spoorvervoer

 • Uitkomsten onderzoek open toegang spoorinfrastructuur

  Te behandelen:

  29984-881 Brief regering d.d. 18 december 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenUitkomsten onderzoek naar de kansen en bedreigingen van open toegang tot de spoorinfrastructuur voor de Nederlandse spoormarkt en vervolgstappen

  Besluit: De griffie verzoeken langs schriftelijke weg een voorstel te doen voor de behandeling van de diverse onderwerpen op het terrein van spoor, spoorveiligheid/ERTMS en spoorordening.

  29984-881 Uitkomsten onderzoek naar de kansen en bedreigingen van open toegang tot de spoorinfrastructuur voor de Nederlandse spoormarkt en vervolgstappen

  Bijlage

  Gevolgen recht op toegang. Onderzoek naar de gevolgen van recht op toegang tot het binnenlands personenvervoer per spoor

 • Voortgang omvorming ProRail tot een zbo

  Te behandelen:

  29984-883 Brief regering d.d. 20 december 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenVoortgang van de omvorming van ProRail tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (zbo)

  Besluit: De griffie verzoeken langs schriftelijke weg een voorstel te doen voor de behandeling van de diverse onderwerpen op het terrein van spoor, spoorveiligheid/ERTMS en spoorordening.

  Besluit: Nagaan of de Raad van State bereid is om een besloten technische briefing te verzorgen over haar advies.

  29984-883 Voortgang van de omvorming van ProRail tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (zbo)

 • Opzet en planning nieuwe tariefstelsel transportsectoren

  Te behandelen:

  35300-XII-88 Brief regering d.d. 17 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatOpzet en planning van het nieuwe tariefstelsel transportsectoren

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-XII-88 Opzet en planning van het nieuwe tariefstelsel transportsectoren

 • Tussentijds advies Van Geel over de Omgevingsraad Schiphol

  Te behandelen:

  29665-378 Brief regering d.d. 17 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatTussentijds advies Van Geel over de Omgevingsraad Schiphol (ORS)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 26 maart 2020.

  29665-378 Tussentijds advies Van Geel over de Omgevingsraad Schiphol (ORS)

  Bijlage

  Afschrift brief

  Evaluatie en tussentijds advies governance en participatie Schiphol

 • Antwoorden op vragen commissie over de Second Opinion Verkennende MKBA Beleidsalternatieven Luchtvaart

  Te behandelen:

  31936-712 Brief regering d.d. 18 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatAntwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over de Second Opinion Verkennende MKBA Beleidsalternatieven Luchtvaart

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 26 maart 2020.

  31936-712 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over de Second Opinion Verkennende MKBA Beleidsalternatieven Luchtvaart

  31936-651 Brief regering d.d. 29 augustus 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op verzoek commissie over de Second Opinion Verkennende MKBA Beleidsalternatieven Luchtvaart

  Besluit: Reeds behandeld tijdens het schriftelijk overleg op 26 september 2019.

  2019D37744 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over de Second Opinion Verkennende MKBA Beleidsalternatieven Luchtvaart (Kamerstuk 31936-651)

  31936-651 Reactie op verzoek commissie over de Second Opinion Verkennende MKBA Beleidsalternatieven Luchtvaart

 • Vlootvervanging onderzoek naar concept multipurpose vessels

  Te behandelen:

  35300-XII-87 Brief regering d.d. 16 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVlootvervanging onderzoek naar concept van multipurpose vessels (MPV)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 14 mei 2020.

  Indien het plenaire Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat eerder plaatsheeft, zal de brief voor dit debat worden geagendeerd.

  35300-XII-87 Vlootvervanging onderzoek naar concept van multipurpose vessels (MPV)

  Bijlage

  De rapportage van Marin. Evaluatiestudie Multipurpose Vessel (MPV) Concept

 • Wijziging bedieningsregime Haringvlietbrug

  Te behandelen:

  35300-A-71 Brief regering d.d. 19 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatWijziging bedieningsregime van de Haringvlietbrug teneinde de filedruk op dit deel van de A29 te verlagen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 14 mei 2020.

  35300-A-71 Wijziging bedieningsregime van de Haringvlietbrug teneinde de filedruk op dit deel van de A29 te verlagen

 • Tiende monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  30175-342 Brief regering d.d. 18 december 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenTiende monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 20 februari 2020.

  30175-342 Tiende monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

  Bijlage

  Monitoringsrapportage NSL 2019. Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

 • Voortgangsrapportage Basisregistratie Ondergrond

  Te behandelen:

  33136-23 Brief regering d.d. 13 januari 2020 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenVoortgangsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) inclusief de resultaten van het onderzoek opname gegevens over bodemverontreinigingen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 20 februari 2020.

  33136-23 Voortgangsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) inclusief de resultaten van het onderzoek opname gegevens over bodemverontreinigingen

 • Rapport Drinkwaterkwaliteit 2018

  Te behandelen:

  27625-490 Brief regering d.d. 18 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatRapport Drinkwaterkwaliteit 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 18 juni 2020.

  27625-490 Rapport Drinkwaterkwaliteit 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Bijlage

  Rapport Drinkwaterkwaliteit 2018

 • Selectie pilotprojecten klimaatadaptatie

  Te behandelen:

  31710-76 Brief regering d.d. 15 januari 2020 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenSelectie pilotprojecten klimaatadaptatie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 18 juni 2020.

  31710-76 Selectie pilotprojecten klimaatadaptatie

 • Aanvullende informatie bij rapport aanpak milieucriminaliteit

  Te behandelen:

  22343-288 Brief regering d.d. 16 december 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenAanvullende informatie bij het rapport verkenning naar ervaren knelpunten in de aanpak milieucriminaliteit

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  22343-288 Aanvullende informatie bij het rapport verkenning naar ervaren knelpunten in de aanpak milieucriminaliteit

 • Wettelijke evaluatie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Te behandelen:

  25422-263 Brief regering d.d. 17 januari 2020 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenWettelijke evaluatie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid op 17 juni 2020.

  25422-263 Wettelijke evaluatie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

  Bijlage

  Wettelijke evaluatie van het zbo ANVS

 • Verslag Transportraad van 2 december 2019

  Te behandelen:

  21501-33-792 Brief regering d.d. 16 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVerslag Transportraad van 2 december 2019

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 27 mei 2020.

  21501-33-792 Verslag Transportraad van 2 december 2019

 • 35350-J Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  35350-J-3 Brief regering d.d. 17 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVerslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2019.

  35350-J-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

 • 35350-A Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  35350-A-3 Brief regering d.d. 17 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVerslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2019.

  35350-A-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

 • 35350-XII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  35350-XII-3 Brief regering d.d. 17 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVerslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2019.

  35350-XII-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

 • Antwoorden op vragen gesteld tijdens het VSO over GenX en het tijdelijk handelingskader PFAS

  Te behandelen:

  28089-165 Brief regering d.d. 16 december 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenAntwoorden op vragen gesteld tijdens het Verslag Schriftelijk Overleg van 12 december 2019 over GenX en het tijdelijk handelingskader PFAS

  Besluit: Reeds betrokken bij de stemmingen over de moties op 17 december 2019.

  28089-165 Antwoorden op vragen gesteld tijdens het Verslag Schriftelijk Overleg van 12 december 2019 over GenX en het tijdelijk handelingskader PFAS

 • Reactie op de motie van het lid Laçin over loskoppelen van wijken van afvalverbrandingsinstallaties

  Te behandelen:

  32852-109 Brief regering d.d. 17 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op de motie van het lid Laçin over loskoppelen van wijken van afvalverbrandingsinstallaties

  Besluit: Reeds betrokken bij de stemmingen over de moties op 17 december 2019.

  32852-109 Reactie op de motie van het lid Laçin over loskoppelen van wijken van afvalverbrandingsinstallaties

 • Beantwoording vragen commissie over MIRT Overzicht 2020 (Kamerstuk 35300-A-4)

  Te behandelen:

  35300-A-70 Brief regering d.d. 13 januari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatBeantwoording vragen commissie over het MIRT Overzicht 2020

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mobiliteitsfonds.

  Het betreft twee vragen die betrekking hebben op het Mobiliteitsfonds.

  35300-A-70 Lijst van vragen en antwoorden over het MIRT Overzicht 2020

 • Appreciatie van de motie van de leden Kröger en Van Eijs over Urenco

  Te behandelen:

  25422-262 Brief regering d.d. 18 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatAppreciatie van de motie van de leden Kröger en Van Eijs over Urenco

  Besluit: Reeds betrokken bij de stemmingen over de moties op 17 december 2019.

  25422-262 Appreciatie van de motie van de leden Kröger en Van Eijs over Urenco

 • Nog te plannen plenaire activiteiten

  Details

  Debatten

  • 15. 
   Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018

  • 51. 
   Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)

  Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019

  • 67. 
   Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019

  Dertigledendebatten

  • 14. 
   Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019

  • 18. 
   Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019

  • 25. 
   Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)

  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019

  • 28. 
   Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)

  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019

  • 54. 
   Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)

  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019

  • 68. 
   Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019

  • 73. 
   Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019

  • 75. 
   Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten (minister I&W)

  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019

 • Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering (niet zijnde begrotingswetten)

  Details

  • 1. 
   Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)

  Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag

  • 2. 
   Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836

  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden

  • 3. 
   Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188

  Geagendeerd voor de stemmingen van 28 januari 2020

  • 4. 
   Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211

  Aangenomen tijdens de stemmingen van 21 januari 2020

  • 5. 
   Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht, 05-07-2019, 35248

  Aangenomen tijdens de stemmingen van 21 januari 2020

  • 6. 
   Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267

  Op 18-12-2019 aangemeld voor plenaire behandeling

  • 7. 
   Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293

  Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden

  • 8. 
   Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319

  Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden

  • 9. 
   Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs, ingediend op 07-01-2020, 35372

  Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 19 februari 2020

 • Geplande commissieactiviteiten

  Details

  23-01-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Kabinetsreactie beleidsdoorlichting 23: meteorologie en seismologie*

  23-01-2020 16.00 - 17.00 Technische briefing Marktonderzoek Lelystad Airport door M3 Consultancy Besluit: indien de beantwoording niet 22 januari 2020 bij de Kamer ligt, wordt de briefing uitgesteld.

  29-01-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegen boven conflictgebieden

  29-01-2020 17.30 - 20.30 Algemeen overleg Medische Keuringen

  30-01-2020 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*

  05-02-2020 15.00 - 19.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid

  11-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Veiligheidssituatie grondafhandeling op Schiphol

  12-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overlegVliegveiligheid

  13-02-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor*

  19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg PFAS

  20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving

  27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad (maritieme zaken) 10-11 maart 2020*

  03-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020*

  25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi

  26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart

  07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*

  15-04-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart

  16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie

  23-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer

  13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid

  14-05-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Maritiem

  27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*

  28-05-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid

  10-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 22 juni 2020*

  17-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid

  18-06-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water

  18-06-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*

  25-06-2020 12.30 - 17.30 Algemeen overleg MIRT

  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.

 • Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) tot het organiseren van een technische briefing door het Adviescollege Stikstofproblematiek over zijn advies over de luchtvaartsector

  Te behandelen:

  2020Z00698 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 20 januari 2020 - S.C. Kröger, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Kröger (GroenLinks) tot het organiseren van een technische briefing door het Adviescollege Stikstofproblematiek over zijn advies over de luchtvaartsector

  Besluit: Op korte termijn organiseren van een technische briefing door het Adviescollege Stikstofproblematiek, mits de commissie LNV besluit de behandeling van het advies over te dragen aan de commissie IenW.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van het Van Aalst (PVV) om het AO ERTMS te verplaatsen naar een andere datum in verband met een ERTMS-congres op dezelfde dag

  Te behandelen:

  2020Z00827 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 21 januari 2020 - R.R. van Aalst, Tweede KamerlidVoorstel Van Aalst (PVV) AO ERTMS verplaatsen naar andere datum

  Besluit: Conform voorstel.

  2020D01805 Voorstel Van Aalst (PVV) AO ERTMS verplaatsen naar andere datum

 • Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) voor het organiseren van een rondetafelgesprek en algemeen overleg over Cruise-repair in de Rotterdamse Haven

  Te behandelen:

  2020Z00854 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 21 januari 2020 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) voor het organiseren van een rondetafelgesprek en algemeen overleg over Cruise-repair in de Rotterdamse Haven

  Besluit: De commissie stemt in met het organiseren van een rondetafelgesprek over Cruise-repair. Afhankelijk van dit gesprek zal worden besloten of er behoefte is aan een algemeen overleg.

  2020D01849 Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) voor RTG en AO over Cruise-repair in de Rotterdamse Haven

 • Voorstel Paternotte (D66) voor rondetafelgesprek OVV-rapport crash Turkish Airlines 1951

  Te behandelen:

  2020Z00851 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 21 januari 2020 - J.M. Paternotte, Tweede KamerlidVoorstel Paternotte (D66) voor rondetafelgesprek OVV-rapport crash Turkish Airlines 1951

  Besluit: De commissie stemt in met het organiseren van een rondetafelgesprek over het OVV-rapport over de vliegramp de met Turkish Airlines vlucht TK1951.

  2020D01845 Voorstel Paternotte (D66) voor rondetafelgesprek OVV-rapport crash Turkish Airlines 1951

 • Voorstel lid Postma (CDA) om de minister te verzoeken een week voor het AO Medische keuringen de stukken aan de Kamer te sturen.

  Te behandelen:

  2020Z00992 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 23 januari 2020 - W.L. Postma, Tweede KamerlidVoorstel lid Postma (CDA) om de minister te verzoeken een week voor het AO Medische keuringen de stukken aan de Kamer te sturen.

  Besluit: Conform voorstel.

  2020D02124 Verzoek aan de minister stukken algemeen overleg Medische Keuringen tijdig toe te sturen

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • transport
 • wegenbeleid, infrastructuur
 • waterbeleid
 • bodem
 • luchtvaart
 • openbaar vervoer en spoor
 • fietsbeleid
 • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

3.

Meer over...

Terug naar boven