r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De gevolgen van globalisering: hoe proberen de EU en het parlement de mogelijkheden benutten?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 25 september 2019.

De wereld is steeds meer verbonden als gevolg van globalisering. Lees hier hoe de EU en het Parlement de mogelijkheden daarvan zo goed mogelijk proberen te benutten.

Handelsbeleid van de Europese Unie

Met een Europees handelsbeleid staan de EU-lidstaten sterker bij bilaterale onderhandelingen en in multilaterale organen zoals de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Het handelsbeleid van de EU berust op drie pijlers:

  • Handelsovereenkomsten met landen buiten de EU om nieuwe markten aan te boren en meer handelsmogelijkheden te creëren voor bedrijven in de EU
  • Handelswetgeving om producenten in de EU te beschermen tegen oneerlijke concurrentie (bijv. antidumpingregels)
  • EU-lidmaatschap van de WTO, waar internationale handelsregels worden vastgesteld. De EU-lidstaten zijn lid van de WTO, maar de Europese Commissie voert de onderhandelingen namens hen.

Het Europees Parlement beslist over handel en investeringen in samenspraak met de Raad, die de lidstaten vertegenwoordigt. Internationale handelsovereenkomsten kunnen pas van kracht worden als ze in het Parlement groen licht hebben gekregen. Het Parlement kan onderhandelingen beïnvloeden door resoluties aan te nemen.

Lees meer over het handelsbeleid van de EU

Access to video: Video

(Duur van de video:00:59)

De voordelen van globalisering in de EU

De EU is een van de grootste spelers in de internationale handel, samen met de VS en China, en de export uit de EU is goed voor meer dan 15 % van de wereldwijde export.

Meer dan 36 miljoen banen in de EU zijn afhankelijk van de export naar de rest van de wereld. Gemiddeld zijn met elke miljard euro aan export naar landen buiten de EU meer dan 13 000 EU-banen gemoeid.

Internationale handel leidt tot meer concurrentie, waarvan ook de consumenten profiteren dankzij lagere prijzen en ruimere keus. Het voordeel voor consumenten in de EU bedraagt ongeveer 600 euro per persoon per jaar.

Lees meer over de voordelen van globalisering in Europa

De beheersing van de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid

Globalisering leidt ook tot uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid, zoals het verlies van banen en verplaatsing van bedrijven.

In de EU zijn de kwetsbaarste bedrijfstakken de textiel-, kleding-, schoeisel- en leerindustrie, maar ook de industrie voor basismetalen en metaalproducten en andere productiesectoren, omdat daar voornamelijk laaggeschoolde banen worden aangeboden.

Om deze negatieve effecten van de globalisering te beperken, heeft de EU in 2006 het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering opgericht. Het doel van dit noodfonds is om werknemers te helpen die als gevolg van de globalisering hun baan zijn kwijtgeraakt.

Access to video: Video

(Duur van de video:01:29)

De financiering van beleidsmaatregelen om werknemers weer aan het werk te krijgen of nieuwe ondernemingen op te zetten kan tot 60 % worden aangevuld met EU-middelen. Er worden onder andere projecten gefinancierd op het vlak van onderwijs en opleiding, loopbaanadvies, hulp bij het vinden van een baan, begeleiding en het opzetten van een bedrijf.

Lees meer over de impact van globalisering op werkgelegenheid en de EU

Access to video: Video

Mensenrechten beschermen via de handel

De EU beschikt over twee instrumenten om de mensenrechten via het handelsbeleid vooruit te helpen: handelsvoordelen en eenzijdige handelsbeperkingen.

De EU heeft stappen ondernomen voor een verbod op de invoer van conflictmineralen, evenals op de uitvoer van goederen en diensten die kunnen bijdragen aan marteling of executie en producten voor tweeërlei gebruik die kunnen worden ingezet voor mensenrechtenschendingen, zoals spyware.

Access to video: Video

(Duur van de video:04:23)

In 2017 stelde het Parlement EU-voorschriften voor om textiel- en kledingleveranciers te verplichten de rechten van werknemers te eerbiedigen. In 2016 pleitte het Parlement in een resolutie voor manieren om bewijs van dwang- en kinderarbeid op te sporen, door handelsvoordelen toe te kennen aan landen die voldoen aan bepaalde arbeidsnormen en door een verbod in te stellen op de invoer van producten die door kinderhanden zijn vervaardigd.

Lees meer over het EU-handelsbeleid en mensenrechten

Access to video: Video

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20190910STO60748


Terug naar boven