r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Alliantie voor een circulaire kunststofeconomie: Meer dan 100 ondertekenaars verbinden zich ertoe om tegen 2025 10 miljoen ton gerecycleerde kunststof in nieuwe producten te gebruiken.

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 20 september 2019.

Vandaag ondertekenen meer dan 100 publieke en private partners uit de gehele waardeketen van kunststoffen de verklaring van de Alliantie voor een circulaire kunststofeconomie, die vrijwillige maatregelen voor een goed functionerende EU-markt voor gerecycleerde kunststoffen bevordert.

In de verklaring wordt uiteengezet hoe de alliantie tegen 2025 de doelstelling zal verwezenlijken dat in Europa elk jaar tien miljoen ton gerecycleerde kunststoffen worden gebruikt om nieuwe producten te maken. Deze doelstelling is door de Europese Commissie vastgesteld in haar strategie inzake kunststoffen van 2018, als onderdeel van haar inspanningen om de recyclage van kunststoffen in Europa te stimuleren.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans, verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling, heeft gezegd: “Ik ben verheugd dat de sector zich ertoe heeft verbonden om de manier waarop wij kunststoffen produceren en gebruiken, te herzien. Door kunststoffen efficiënt te recycleren, zullen wij de planeet schoonmaken en door fossiele brandstoffen te vervangen door plastic afval in de productiecyclus zullen wij de klimaatverandering bestrijden.”

Commissaris Elżbieta Bieńkowska, verantwoordelijk voor Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, heeft gezegd: “Wij hebben de kans om onze industrie een wereldleider te maken op het gebied van gerecycleerde kunststoffen. Wij moeten deze volledig aangrijpen om het milieu te beschermen, nieuwe banen in deze sector te scheppen en concurrerend te blijven.”

In de door kleine, middelgrote en grote ondernemingen, bedrijfsorganisaties, normalisatie-instellingen, onderzoeksorganisaties en lokale en nationale overheden ondertekende verklaring wordt het streefcijfer van tien miljoen ton bevestigd en wordt opgeroepen tot een verschuiving naar nul kilo kunststofafval in de natuur en nulstort. Zij bevat concrete acties om het streefcijfer te bereiken, waaronder:

  • het ontwerp van kunststofproducten verbeteren om deze beter recycleerbaar te maken en meer gerecycleerde kunststoffen te gebruiken bij de productie ervan;
  • investeringstekorten en onbenut potentieel om in de hele EU meer kunststofafval in te zamelen, te sorteren en te recycleren in kaart brengen;
  • een onderzoeks- en ontwikkelingsagenda voor circulaire kunststoffen opstellen;
  • een transparant en betrouwbaar monitoringsysteem opzetten om alle stromen van kunststofafval in de EU te traceren.

Volgende stappen

De verklaring van de alliantie blijft open voor ondertekening op de website van de Commissie, zodat meer ondertekenaars zich in de loop der tijd kunnen aansluiten, met name overheidsinstanties uit heel Europa.

Bedrijfsorganisaties en ondernemingen worden ook aangemoedigd om vrijwillige toezeggingen te doen om meer gerecycleerde kunststoffen te gebruiken of te produceren, indien zij dat nog niet hebben gedaan. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met: GROW-ENV-RPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.eu

Achtergrond

In de EU is het potentieel voor recycling van kunststofafval nog steeds grotendeels onbenut, met name in vergelijking met andere materialen zoals papier, glas of metalen. Van de meer dan 27 miljoen ton kunststofafval die elk jaar in Europa worden ingezameld, gaat minder dan een derde naar recyclingbedrijven. Als gevolg daarvan werden in 2016 in Europa minder dan vier miljoen ton gerecycleerde kunststoffen verkocht, wat neerkomt op nauwelijks 8 % van de EU-markt voor kunststoffen. Door de EU-doelstelling waarbij tegen 2025 in de EU tien miljoen ton gerecycleerde kunststoffen worden verkocht te bevestigen, verbindt de Alliantie voor een circulaire kunststofeconomie zich ertoe om te helpen de EU-markt voor gerecycleerde kunststoffen met meer dan 150 % te doen groeien.

De Europese Commissie heeft op 11 december 2018 de lancering van de Alliantie voor een circulaire kunststofeconomie aangekondigd. De lancering van de alliantie volgde op de voorlopige beoordeling van vrijwillige toezeggingen van de sector voor meer gerecycleerde kunststoffen. Daaruit bleek dat de toezeggingen van leveranciers van gerecycleerde kunststoffen volstonden om het EU-streefcijfer van tien miljoen ton gerecycleerde kunststoffen die in Europa worden gebruikt tegen 2025 te bereiken en zelfs te overschrijden. De van de gebruikers van gerecycleerde kunststoffen (zoals kunststofverwerkende bedrijven en fabrikanten) ontvangen toezeggingen volstonden echter niet en er moesten maatregelen worden genomen om de kloof tussen vraag en aanbod te dichten.

De Alliantie voor een circulaire kunststofeconomie heeft haar eerste bijeenkomst op 5 februari 2019 tijdens de Europese dagen van de industrie gehouden. De deelnemers kwamen overeen samen te werken in de waardeketens van kunststoffen om de doelstelling te halen dat in 2025 in de EU tien miljoen ton gerecycleerde kunststoffen in producten worden gebruikt. Zij kwamen overeen om prioriteit te verlenen aan vijf onderwerpen:

  • inzameling en sortering van kunststofafval;
  • productontwerp voor recycling;
  • het gehalte aan gerecycleerde kunststoffen in producten;
  • O&O en investeringen, met inbegrip van chemische recycling; en
  • monitoring van gerecycleerde kunststoffen in de EU.

Onmiddellijk zijn werkgroepen opgericht om te werken aan concrete oplossingen en in het voorjaar van 2019 zijn die werkgroepen bijeengekomen om de vandaag ondertekende verklaring op te stellen.

Voor meer informatie

EU-strategie inzake kunststoffen: persbericht, factsheets en notahttps://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6_en.htm

IP/19/5583

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven