r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Control of arms export: Council adopts conclusions, new decision updating the EU's common rules and a revised user's guide

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 16 september 2019.

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie, gepubliceerd op maandag 16 september 2019.

De Raad nam vandaag een besluit aan tot wijziging van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 8 december 2008 over de controle op wapenuitvoer, en een herziene gids voor de gebruiker. Ook namen de ministers conclusies aan over de evaluatie van het gemeenschappelijk standpunt.

Het Raadsbesluit houdt rekening met een aantal ontwikkelingen op zowel Europees als internationaal niveau die sinds de aanneming van het gemeenschappelijk standpunt in 2008 tot nieuwe verplichtingen en verbintenissen voor de lidstaten hebben geleid. Zo is op 24 december 2014 het Wapenhandelsverdrag (WHV) in werking getreden, dat de internationale handel in conventionele wapens reglementeert. Alle lidstaten zijn partij bij het WHV. Doel van het WHV is zo hoog mogelijke gemeenschappelijke internationale normen in te voeren om internationale handel in conventionele wapens te reglementeren of de reglementering van die handel te verbeteren, illegale handel in conventionele wapens te voorkomen en uit te bannen en oneigenlijk gebruik van die wapens te voorkomen.

In de conclusies wijst de Raad op zijn vaste voornemen - in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - om de controle op de uitvoer van militaire technologieën en goederen op te voeren en samenwerking en convergentie te bevorderen wat de export van militaire technologieën en goederen betreft. Dat doet de Raad door het vaststellen, hooghouden en toepassen van hoge gemeenschappelijke normen voor het beheer van overdrachten van militaire technologie en goederen door alle lidstaten.

De Raad bevestigt dat militaire goederen en technologieën op een verantwoordelijke en verantwoordbare manier moeten worden verhandeld. Hij herhaalt zijn voornemen om samenwerking en convergentie in het beleid van de lidstaten te bevorderen ter voorkoming van de uitvoer van militaire goederen en technologie die voor binnenlandse onderdrukking of internationale agressie kunnen worden gebruikt, dan wel tot regionale instabiliteit kunnen bijdragen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven