r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 3 december 2019 09:30 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

9.30 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

9.30 - 10.30 uur

 • 11. 
  Gedachtewisseling met dr. Werner Hoyer (voorzitter van de Europese Investeringsbank) over de transformatie van een gedeelte van de bank tot een Klimaatbank

10.30 - 12.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 12. 
  Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: Gedelegeerde handeling betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels - titaandioxide

ENVI/9/01877

 

Rapporteur:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 • 13. 
  Bezwaar op grond van artikel 112: Invoer van voeder voor gezelschapsdieren uit Saudi-Arabië

ENVI/9/01817

2019/2914(RSP)

 

Rapporteur:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 • 14. 
  Bezwaar op grond van artikel 112: vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima (D063901)

ENVI/9/01714

2019/2913(RSP)

 

Rapporteur:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 • 15. 
  Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl en pyraclostrobine (D064213-01)

ENVI/9/01882

2019/2925(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Eleonora Evi (NI)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 • 16. 
  Strategische benadering van geneesmiddelen in het milieu

ENVI/9/01240

2019/2816(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Günther Sidl (S&D)

Jan Huitema (Renew)

Simona Baldassarre (ID)

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Joanna Kopcińska (ECR)

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE - PE641.393v02-00

QO - PE641.382v01-00

QO - PE642.923v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring van vragen met verzoek om mondeling antwoord

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 11.00 uur

 • 17. 
  COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (BDV) - Kunming (2020)

ENVI/9/01248

2019/2824(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Pascal Canfin (Renew)

Agnès Evren (PPE)

César Luena (S&D)

María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)

Ville Niinistö (Verts/ALE)

Alexandr Vondra (ECR)

Silvia Modig (GUE/NGL)

RE - PE641.238v01-00

QO - PE641.235v01-00

QO - PE641.237v01-00

AM - PE642.918v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 Termijn voor de indiening van amendementen: 7 november 2019, 11.00 uur

 • 18. 
  EU Bestuivers initiatief

ENVI/9/01217

2019/2803(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Mairead McGuinness (PPE)

István Ujhelyi (S&D)

Frédérique Ries (Renew)

Martin Häusling (Verts/ALE)

Luisa Regimenti (ID)

Pietro Fiocchi (ECR)

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE - PE641.280v01-00

QO - PE641.130v01-00

AM - PE642.916v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2019, 11.00 uur

 • 19. 
  Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt; de burger "empoweren" en bouwen aan een gezondere maatschappij

ENVI/9/01218

2019/2804(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)

Sara Cerdas (S&D)

Frédérique Ries (Renew)

Margrete Auken (Verts/ALE)

Luisa Regimenti (ID)

Joanna Kopcińska (ECR)

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE - PE641.385v02-00

QO - PE641.121v01-00

AM - PE643.214v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 Termijn voor de indiening van amendementen: 14 november 2019, 11.00 uur

Rectificaties (art. 241)

 • 20. 
  CORRIGENDUM op Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie

(PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176)

(standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 5 april 2017 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening)

P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD))

ENVI/9/01996

 Goedkeuring

 • 21. 
  CORRIGENDUM op Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad

(PB L 117 van 5.5.2017, blz. 1)

(standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 5 april 2017 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening)

P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD))

ENVI/9/01997

 Goedkeuring

*** Einde elektronische stemming ***

 • 22. 
  Strategische benadering van geneesmiddelen in het milieu

ENVI/9/01240

2019/2816(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Günther Sidl (S&D)

Jan Huitema (Renew)

Simona Baldassarre (ID)

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Joanna Kopcińska (ECR)

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE - PE641.393v02-00

QO - PE641.382v01-00

QO - PE642.923v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Behandeling ontwerpresolutie

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 11.00 uur

14.30 - 18.30 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 23. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

ENVI/9/01030

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE641.168v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

 • 24. 
  Kwijting 2018: Europees Milieuagentschap (EEA)

ENVI/9/00860

2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] - C9-0065/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE641.160v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

 • 25. 
  Kwijting 2018: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

ENVI/9/00854

2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] - C9-0068/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE641.162v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

 • 26. 
  Kwijting 2018: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

ENVI/9/00827

2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] - C9-0081/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE641.166v02-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

 • 27. 
  Kwijting 2018: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

ENVI/9/00842

2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] - C9-0074/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE641.164v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

 • 28. 
  Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

ENVI/9/00844

2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] - C9-0073/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE641.158v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

* * *

 • 29. 
  Europees Jaar van groenere steden 2021

ENVI/9/01219

2019/2805(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)

Christel Schaldemose (S&D)

Karin Karlsbro (Renew)

Bas Eickhout (Verts/ALE)

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

RE - PE642.925v02-00

QO - PE641.133v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Behandeling ontwerpresolutie

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 11.00 uur

 • 30. 
  Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 - C8-0114/2019

 

Rapporteur:

 

Nikos Androulakis (S&D)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 
 

DEVE -

(PPE)

 
 

BUDG -

Besluit: geen advies

 
 

REGI -

(S&D)

 

 Uiteenzetting door de Commissie (nog te bevestigen)

 Termijn voor de indiening van amendementen: 28 januari 2020, 11.00 uur

 • 31. 
  Gedachtewisseling met de Commissie over de evaluatie van de EU-wetgeving inzake bloed, weefsels en cellen
 • 32. 
  Rondvraag
 • 33. 
  Volgende vergaderingen

 16 december 2019 (Straatsburg)

 9 januari 2020 (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven