r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Financiële diensten: Commissie zet haar gelijkwaardigheidsbeleid ten aanzien van derde landen uiteen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 29 juli 2019.

De Commissie maakt vandaag de balans op van haar algemene aanpak inzake gelijkwaardigheid op het gebied van financiële diensten. EU-gelijkwaardigheid is de laatste jaren een belangrijk instrument geworden, dat bijdraagt tot de integratie van internationale financiële markten en de samenwerking met autoriteiten uit derde landen. De EU beoordeelt het algemene beleidskader en de vraag in hoeverre de regelgevingsstelsels van een bepaald derde land dezelfde resultaten opleveren als haar eigen regels. Een positief gelijkwaardigheidsbesluit, dat een eenzijdige maatregel van de Commissie is, betekent dat EU-autoriteiten op de regels en het toezicht in het betrokken derde land kunnen vertrouwen, zodat marktdeelnemers uit derde landen die binnen de EU actief zijn, maar aan één set regels hoeven te voldoen. De mededeling van vandaag zet ook uiteen hoe dankzij recente bijwerkingen van EU-wetgeving het single rulebook, het toezicht en de monitoring in de EU nog doeltreffender zullen worden, terwijl ook de grensoverschrijdende handel op internationale markten wordt bevorderd. Tot nu toe heeft de Commissie meer dan 280 gelijkwaardigheidsbesluiten genomen voor meer dan 30 landen.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter, bevoegd voor de euro en de sociale dialoog, ook belast met financiële stabiliteit, de financiële diensten en de kapitaalmarktenunie: “Gelijkwaardigheid is een van de belangrijkste instrumenten in onze relaties met derde landen op het gebied van financiële diensten.Beide partijen hebben baat bij dit instrument, omdat het zorgt voor intensieve samenwerking met onze partners en het onze markten openstelt voor marktspelers van buiten de EU — en omgekeerd. Ons gelijkwaardigheidsbeleid is tot dusver doeltreffend gebleken en wij beschikken nu over nog betere regels om onze doelstellingen te behalen: de financiële stabiliteit waarborgen en de internationale integratie van de financiële markten van de EU bevorderen.

Deze mededeling beschrijft de algemene aanpak van de EU en de recente verbeteringen in de wetgeving ten aanzien van de toekenning van gelijkwaardigheid door de Commissie aan landen buiten de EU. Zij beschrijft voorts hoe de Commissie en de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA's) de situatie in die landen monitoren nadat gelijkwaardigheidsbesluiten zijn genomen, om ervoor te zorgen dat zij aan de doelstellingen van de EU blijven voldoen en de financiële stabiliteit, de beleggersbescherming, de marktintegriteit en het gelijke speelveld in de EU blijven waarborgen.

Dit document van de Commissie geeft ook een overzicht van de wijze waarop het gelijkwaardigheidskader is versterkt door recente wijzigingen in de wetgeving van de EU, zowel wat initiële beoordelingen als monitoring achteraf betreft, met name met een grotere rol voor de Europese toezichthoudende autoriteiten. Deze recente wetgevingswijzigingen, bijvoorbeeld in de gewijzigde ESA-verordeningen, versterken de rol van die autoriteiten bij de monitoring van gelijkwaardige derde landen.

Recente gelijkwaardigheidsbesluiten

In overeenstemming met haar toezeggingen om de transparantie jegens belanghebbenden te vergroten, maakt de Commissie van de publicatie van deze mededeling gebruik om haar recente EU-gelijkwaardigheidsbesluiten te presenteren.

De Commissie heeft vandaag gelijkwaardigheidsbesluiten vastgesteld voor in Australië en Singapore beheerde financiële benchmarks. In deze besluiten wordt erkend dat de beheerders van bepaalde rente- en valutabenchmarks in Australië en Singapore onderworpen zijn aan wettelijk bindende vereisten die gelijkwaardig zijn aan de EU-vereisten in Verordening (EU) 2016/1011 (de benchmarkverordening).

Voorts heeft de Commissie voor Hongkong, Japan, Mexico en de Verenigde Staten bestaande gelijkwaardigheidsbesluiten op het gebied van ratingbureaus verlengd. Tegelijkertijd heeft de Commissie voor het eerst ook bestaande gelijkwaardigheidsbesluiten ingetrokken, en wel voor Argentinië, Australië, Brazilië, Canada en Singapore, aangezien die rechtsgebieden niet langer konden voldoen aan de normen van de EU-verordening inzake ratingbureaus na de wijziging ervan in 2013. Die landen hebben, na overleg met de Commissie, besloten niet de nodige wetgevingsaanpassingen te doen, gezien de beperkte omvang van de activiteiten waarover het zou gaan.

Achtergrond

In februari 2017 hebben de diensten van de Commissie een werkdocument gepubliceerd waarin een eerste uitgebreide beoordeling is gemaakt van gelijkwaardigheid op het gebied van financiële diensten. In dit document is de aanpak van de Commissie bij de beoordeling van kaders van derde landen beschreven en zijn de belangrijkste door de Commissie nagestreefde doelstellingen uiteengezet.

Met gelijkwaardigheidsbesluiten kan de Commissie erkennen dat het regelgevings- of toezichtkader op financieel gebied van bepaalde niet-EU-landen gelijkwaardig is aan dat van de EU. De Commissie kan een derde land gelijkwaardig verklaren als het regelgevings- en toezichtkader van dat land resultaten oplevert die gelijkwaardig zijn aan die van het desbetreffende EU-kader. Gelijkwaardigheid is een regelgevingsinstrument, doorgaans in de vorm van een uitvoeringshandeling, waarmee wordt beoogd marktdeelnemers prudentiële voordelen te bieden en de financiële stabiliteit van de EU, de marktintegriteit, de beleggersbescherming en een gelijk speelveld op de interne markt van de EU in stand te houden.

Het gelijkwaardigheidsbesluit wordt voorafgegaan door een diepgaande beoordeling door de Commissie op basis van een dialoog met de autoriteiten van het betrokken derde land, waarbij zo nodig de Europese toezichthoudende autoriteiten worden betrokken. Deze beoordeling is gebaseerd op het evenredigheidsbeginsel en houdt rekening met het risico, d.w.z. de Commissie kijkt meer in detail naar het kader van een derde land en verwacht betere waarborgen tegen risico's wanneer dat land een grote impact op de EU-markten heeft.

Het EU-recht inzake financiële diensten omvat ongeveer 40 gebieden voor gelijkwaardigheidsbesluiten.

Meer informatie

Mededeling van 29 juli 2019 over gelijkwaardigheid op het gebied van financiële diensten

Erkenning van financiële kaders van buiten de EU (gelijkwaardigheidsbesluiten)

Werkdocument van de diensten van de Commissie van februari 2017 “EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment”

IP/19/4309

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven