r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van de leden Slootweg en Lodders tot inschakeling parlementair advocaat voor advies inzake heffing box 3, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 juli 2019 16:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

UITKOMST E-MAILPROCEDURE

Geachte leden van de commissie Financiën,

In reactie op onderstaande e-mailprocedure hebben de volgende fracties aangegeven het onderstaande voorstel te steunen:

CDA, VVD, GroenLinks, PVV, ChristenUnie, DENK, D66, SP, 50PLUS, PvdD, PvdA.

Dat betekent dat het voorstel is aangenomen.

Met vriendelijke groet,

Melek Öncü

Kenniscoördinator vaste commissie voor Financiën

___________________________________________________

Geachte leden van de commissie Financiën,

Op verzoek van de leden Slootweg (CDA) en Lodders (VVD) leg ik hierbij een voorstel aan u voor tot het vaststellen van een brief aan het Presidium inzake de inschakeling van de parlementair advocaat.

In die brief (opgenomen in de bijgevoegde stafnotitie) wordt het Presidium verzocht in te stemmen met het voorstel de parlementair advocaat in te schakelen voor een advies over de vermogensrendementsheffing in box 3 en dat voorstel door te geleiden aan de Kamer.

Het advies van de parlementair advocaat wordt gevraagd op een dusdanige termijn, dat het kan worden betrokken bij de behandeling van het Belastingplan 2020. Voorgesteld wordt om de staatssecretaris van Financiën na ommekomst van het advies direct om een reactie daarop te vragen.

In verband met de aanlevertermijn van stukken voor de eerstvolgende Presidiumvergadering dient besluitvorming over het voorstel gedurende het zomerreces te geschieden. Daarom wordt het voorstel u via deze e-mailprocedure voorgelegd.

Ik verzoek u uiterlijk donderdag 25 juli, om 16.00 uur, kenbaar te maken of u instemt met het vaststellen van de conceptbrief aan het Presidium, alsmede met de inzet van het onderzoeksbudget van de commissie voor de kosten van het advies en met het vragen van een reactie aan de staatssecretaris zodra dat advies is ontvangen (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht).

Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*

Toelichting

Op 5 juli 2019 nam de Kamer met algemene stemmen de motie Slootweg/Lodders (Kamerstuk 32 140, nr. 57) aan, waarin het Presidium is verzocht de parlementair advocaat onderzoek te laten doen naar de vermogensrendementsheffing in box 3.

In overleg met de indieners van de motie heeft de staf van de commissie de voorbereiding van de inschakeling van de parlementair advocaat ter hand genomen. In dat verband is contact opgenomen met de parlementair advocaat. Dat heeft geresulteerd in de bijgevoegde stafnotitie en de daarin opgenomen conceptbrief aan het Presidium.

*Toelichting

De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:

  • 4. 
    Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.

Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Met vriendelijke groet,

Sander Weeber

Griffier van de vaste commissie voor Financiën

  • Stafnotitie - Inschakeling parlementair advocaat voor advies inzake heffing box 3


Inhoud

1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid die horen bij het ministerie van Financiën.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven