r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ursula von der Leyen presenteert haar visie op Europa aan EP-leden

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 16 juli 2019.

In een debat met EP-leden zette Ursula von der Leyen haar visie als Commissievoorzitter uiteen. De leden stemmen vandaag om 18.00 uur over haar kandidatuur in een geheime stemming op papier.

Beoogd Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schetste vanochtend in Straatsburg haar politieke prioriteiten.

Dit is een selectie van onderwerpen die aan bod kwamen.

Mevrouw von der Leyen stelde vast dat het klimaatbeleid en "een gezonde planeet als onze grootste uitdaging en verantwoordelijkheid" worden gezien. Ze sprak de ambitie uit om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met “50, zo niet 55 procent” te verminderen. Von der Leyen zegde toe om binnen de 100 dagen na de start van haar Commissie met een plan voor een "Green Deal voor Europa "en een Europese klimaatwet te komen. Ze kondigde ook plannen aan voor duurzame Europese investeringen, onder meer door de gedeeltelijke omzetting van EIB-fondsen in een "Europese klimaatbank" om zo 1.000 miljard euro aan investeringen in de komende 10 jaar te financieren.

Mevrouw von der Leyen benadrukte ook dat de EU-economie de burgers moet dienen. Maar om dit te verwezenlijken moeten de lasten door iedereen worden gedeeld, met inbegrip van de technologiegiganten die hun activiteiten in Europa hebben (en die ook vooral moeten blijven voortzetten), maar die de Europeanen niet vergoeden voor het gebruik van hun menselijk en sociaal kapitaal.

Ze wil als Commissievoorzitter verder zorgen voor volledige gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Commissie. Daarnaast benadrukte ze dat geweld tegen vrouwen op doortastende wijze moet worden aangepakt, onder meer door geweld tegen vrouwen als misdrijf te definiëren in de Europese Verdragen, en de EU toetreding tot de Istanbul Conventie ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, te voltooien.

Mevrouw von der Leyen verklaarde dat zij zich inzet voor de rechtsstaat als Europese waarde, en kondigde aan dat zij van plan is om naast de bestaande maatregelen een EU-breed monitoringmechanisme op te zetten. Ze benadrukte dat deze Europese waarden ook de plicht inhouden om levens op zee te redden vertaald dienen te worden in een humaan grensbeleid. Zij sprak tevens haar steun uit voor een "nieuw migratie en asiel pact" en de hervorming van de Dublin-verordening, en voegde er aan toe dat er reeds in 2024 een permanent korps van 10 000 operationele krachten moet zijn opgericht, in plaats van zoals voorzien in 2024, en dat alle landen moeten bijdragen aan de lasten gebaseerd op het beginsel van Europese solidariteit.

Om de Europese democratie te versterken begint volgend jaar een tweejarige conferentie over de toekomst van de EU, waarin een leidende en actieve rol voor de burgers is weggelegd.

Onderdeel van de conferentie is een herstart van het Spitzenkandidatensysteem, waarbij de kiezer mede bepaalt wie de Commissievoorzitter wordt. Von der Leyden zei ook dat transnationale lijsten moeten worden heroverwogen bij toekomstige Europese verkiezingen. Zij verklaarde tevens haar volledige steun voor het recht van initiatief voor het Europees Parlement, en beloofde met een wetgevingsvoorstel te komen als reactie op iedere resolutie die met een meerderheid van de leden van het Parlement wordt aangenomen.

Reacties van de politieke fracties

Manfred Weber (EPP, D) bevestigde de steun van zijn fractie voor de kandidatuur van mevrouw von der Leyen. "We komen op voor een Europa dat eerlijk, modern en innovatief, veilig, ruimdenkend en ecologisch is. We zullen deze beloftes samen met haar waarmaken. ". Hij verwelkomde Von der Leyen’s voorstellen voor initiatiefrecht voor het EP en een beter systeem voor het lijsttrekkers -proces en voegde daar aan toe dat “Backroom-deals tot het verleden moeten behoren. "

Iratxe García (S & D, ES) klaagde dat "de versterking van de Europese democratie te langzaam gaat " en onderstreepte dat mevrouw von der Leyen nadere details moet geven over hoe zij van plan is te reageren op de eisen van burgers, en met name jongeren, voordat de S&D beslist of ze haar kunnen steunen. Maatregelen voor duurzame groei, doortastende actie om armoede te bestrijden en een bindende strategie voor gendergelijkheid zijn essentieel, voegde García eraan toe.

Dacian Cioloş (Renew Europe, RO) zei: "We kunnen de miljoenen Europeanen die JA zeiden tegen Europa niet langer teleurstellen. Zij verwachten dat de EU de rechtsstaat onvoorwaardelijk verdedigt ". Zijn fractie is bereid om Von der Leyen te steunen, met één doel: de vernieuwing van Europa. "Maar bovenal verwachten wij van u echt pro-Europees leiderschap. Europa is geen bestuur, maar een politieke ambitie ", zei Cioloș.

Philippe Lamberts (Groenen / EFA, B) zei dat zijn groep niet bereid is om het roer van de Europese Unie over te dragen aan Ursula von der Leyen in een tijd waarin “ons gemeenschappelijke huis in brand staat, het klimaat verslechtert, de ongelijkheid groeit en onze fundamentele vrijheden en de rechtsstaat onder worden bedreigd”'. Maar als Von der Leyen wordt gekozen dan is zijn fractie bereid tot samenwerking "wanneer de voorstellen in lijn zijn met de existentiële uitdagingen waar we voor staan".

Jörg Meuthen (ID, D) kondigde aan dat zijn fractie zal tegenstemmen, en verklaarde dat Von der Leyden ongeschikt is voor de taak en geen overtuigende visie voor Europa heeft. Hij bekritiseerde de beoogd Commissievoorzitter omdat ze te veel verschillende, tegenstrijdige dingen aan fracties heeft beloofd in ruil voor steun, bijvoorbeeld met betrekking tot de rechtsstaat of migratie.

Raffaele Fitto (ECR, IT) vroeg Ursula von der Leyen om haar standpunt te verduidelijken over "het rechtsstatelijkheidsmechanisme waarmee wij het oneens zijn" met het tot dusver door de Commissie gevoerde beleid. Wat de strijd tegen de klimaatverandering betreft, zei hij dat hij "blij was met voorstellen zoals het overgangsfonds en de bank voor duurzame investeringen, maar we bespreken steeds ambitieuzere doelen, zonder te zeggen hoe we ze kunnen bereiken".

Martin Schirdewan (GUE / NGL, D) zei dat zijn fractie niet op mevrouw von der Leyen zal stemmen. Kiezers verwachtten een Spitzenkandidaat als Commissievoorzitter, zo zei hij, geen minister van Defensie, wat een bewijs is 'voor de steeds verder gaande militarisering en isolatie van de EU'. Hij riep op het bezuinigingsbeleid te stoppen en meer te investeren in sociale zekerheid, onderwijs, gezondheidszorg en de bestrijding van klimaatverandering.

De speeches van de sprekers zijn hier beschikbaar (klik op de link):


Terug naar boven