r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begroting, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 3 september 2019 09:00 - 16:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A1G-3
organisatie EP-Commissie Begroting (BUDG)

9.00 - 10.30 uur (coördinatorenvergadering) en 10.30 - 12.30 uur en 15.00 - 16.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

9.00 - 10.30 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

* * *

10.30 - 12.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 10 juli 2019 PV - PE639.788v01-00

 22-23 juli 2019 PV - PE639.936v01-00

*** Stemming ***

 • 4. 
  Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2019 om het overschot van het begrotingsjaar 2018 erin op te nemen

BUDG/9/00465

2019/2021(BUD)

 

Rapporteur:

 

John Howarth (S&D)

PR - PE639.764v01-00

AM - PE639.925v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

 • 5. 
  Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2019 - Meer middelen voor essentiële programma's voor het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+

BUDG/9/00474

2019/2022(BUD)

 

Rapporteur:

 

John Howarth (S&D)

PR - PE639.766v01-00

AM - PE639.929v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

 • 6. 
  Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk

BUDG/9/00475

2019/2023(BUD) COM(2019)0206 - C9-0005/2019

 

Rapporteur:

 

Siegfried Mureșan (PPE)

PR - PE639.746v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

Adviezen:

 

REGI

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

 • 7. 
  Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de algemene begroting 2019 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk

BUDG/9/00477

2019/2024(BUD)

 

Rapporteur:

 

John Howarth (S&D)

PR - PE639.768v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

 • 8. 
  Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie

BUDG/9/00584

2019/2036(BUD) COM(2019)0290 - C9-0026/2019

 

Rapporteur:

 

Bogdan Rzońca (ECR)

PR - PE639.767v01-00

AM - PE639.911v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

 • 9. 
  Begroting 2019: Afdeling III - Commissie

Rapporteur: John Howarth (S&D)

 • 10. 
  Eventuele verzoeken om kredietoverschrijving
 • 11. 
  Begroting 2019: Overige afdelingen

Rapporteur: José Manuel Fernandes (PPE)

 • 12. 
  Ombudsman: 4/2019
 • 13. 
  Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving
 • 14. 
  Gebouwenbeleid

Rapporteur: Fabienne Keller (Renew)

 • 15. 
  EDEO: NEO-gebouw (New Espace Orban), Brussel
 • 16. 
  Eventuele andere verzoeken

*** Einde stemming ***

* * *

 • 17. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

BUDG/9/00540

2019/2028(BUD)

 

Corapporteurs:

 

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Bevoegd:

 

BUDG -

(PPE)

 

Adviezen:

 

AFET -

Michael Gahler (PPE)

PA - PE639.811v01-00

 

DEVE -

Charles Goerens (Renew)

PA - PE639.818v01-00

 

INTA -

Bernd Lange (S&D)

AB - PE640.003v01-00

 

CONT -

Corina Crețu (S&D)

PA - PE639.783v02-00

 

ECON -

Siegfried Mureșan (PPE)

PA - PE638.801v01-00

AM - PE639.884v02-00

AB - PE640.607v01-00

 

EMPL -

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA - PE639.697v01-00

 

ENVI -

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE639.770v01-00

AM - PE639.804v01-00

 

ITRE -

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA - PE639.655v01-00

 

IMCO -

Svenja Hahn (Renew)

PA - PE639.801v02-00

AM - PE639.809v01-00

DT - PE638.786v01-00

 

TRAN -

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA - PE639.932v01-00

 

REGI -

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA - PE639.988v01-00

 

AGRI -

Paolo De Castro (S&D)

PA - PE639.624v01-00

AM - PE639.812v01-00

 

PECH -

Chris Davies (Renew)

PA - PE638.756v03-00

AM - PE639.923v01-00

 

CULT -

Petra Kammerevert (S&D)

PA - PE639.789v01-00

 

JURI -

Lucy Nethsingha (Renew)

 
 

LIBE -

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA - PE639.622v01-00

 

AFCO -

Antonio Tajani (PPE)

PA - PE639.807v01-00

AM - PE639.934v01-00

 

FEMM -

Frances Fitzgerald (PPE)

PA - PE639.795v01-00

 

PETI -

Besluit: geen advies

 

 Presentatie van het werkdocument over het standpunt van de Raad

* * *

15.00 - 16.30 uur

 • 18. 
  Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 bij de algemene begroting 2019 Verlaging van de vastleggings- en betalingskredieten in overeenstemming met de bijgewerkte uitgavenbehoeften en de bijgewerkte inkomsten (eigen middelen)

BUDG/9/00610

2019/2037(BUD)

 

Rapporteur:

 

John Howarth (S&D)

PR - PE639.790v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 6 september 2019, 10.00 uur

 • 19. 
  Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2019/276 met betrekking tot de aanpassing van de bedragen die in het kader van het flexibiliteitsinstrument voor 2019 ter beschikking worden gesteld voor met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen

BUDG/9/00602

2019/2039(BUD) COM(2019)0600 - C9-0029/2019

 

Rapporteur:

 

John Howarth (S&D)

PR - PE639.931v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 6 september 2019, 10.00 uur

 • 20. 
  Gebouwenbeleid
 • 21. 
  eu-LISA: uitbreiding werklocatie, Straatsburg
 • 22. 
  EDEO: extra kantoorruimte, Brussel
 • 23. 
  Overige ontvangen informatie

------

 • 24. 
  Rondvraag
 • 25. 
  Volgende vergaderingen

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en wat daarmee te maken heeft.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven