r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Booractiviteiten van Turkije in de oostelijke Middellandse Zee: Raad neemt conclusies aan

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 15 juli 2019.

De Raad heeft vandaag de volgende conclusies aangenomen over de booractiviteiten van Turkije in de oostelijke Middellandse Zee:

 • 1. 
  Herinnerend aan de conclusies van de Raad van 18 juni 2019 en de vorige conclusies van de Europese Raad, met name van 20 juni 2019, betreurt de Raad het dat Turkije, ondanks de herhaalde oproepen van de Europese Unie om zijn illegale activiteiten in de oostelijke Middellandse Zee te staken, is doorgegaan met zijn booroperaties ten westen van Cyprus en een tweede booroperatie is begonnen ten noordoosten van Cyprus in Cypriotische territoriale wateren. De Raad wijst nogmaals op het ernstige onmiddellijke negatieve effect dat dergelijke illegale acties hebben op de betrekkingen tussen de EU en Turkije. De Raad roept Turkije er nogmaals toe op zich te onthouden van dergelijke acties, te handelen in een geest van goed nabuurschap en de soevereiniteit en de soevereine rechten van Cyprus te eerbiedigen overeenkomstig het internationale recht.
 • 2. 
  De Raad is ingenomen met het verzoek van de regering van Cyprus om te onderhandelen met Turkije, en neemt er nota van dat de afbakening van exclusieve economische zones en het continentaal plat moet worden aangepakt via dialoog en onderhandelingen te goeder trouw, met volledige inachtneming van het internationaal recht en in overeenstemming met het beginsel van goede nabuurschapsbetrekkingen.
 • 3. 
  De EU blijft onverminderd steun verlenen voor de inspanningen onder leiding van de VN om met de partijen samen te werken met het oog op het scheppen van de voorwaarden voor het hervatten van de onderhandelingen over een integrale regeling van het probleem Cyprus. In dit verband herinnert de Raad eraan dat het van cruciaal belang blijft dat Turkije zich inzet voor en bijdraagt aan een dergelijke regeling, inclusief de externe aspecten ervan, binnen het VN-kader, overeenkomstig de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad en conform de beginselen waarop de EU is gegrondvest en het acquis van de EU.
 • 4. 
  In het licht van de voortgezette en de nieuwe illegale booractiviteiten van Turkije besluit de Raad om de onderhandelingen over de uitgebreide luchtvervoersovereenkomst op te schorten, en om de Associatieraad en verdere bijeenkomsten in het kader van de dialogen op hoog niveau tussen de EU en Turkije voorlopig niet te laten plaatsvinden. De Raad staat achter het voorstel van de Commissie om de pretoetredingssteun voor Turkije voor 2020 te verminderen en verzoekt de Europese Investeringsbank haar kredietverstrekkingsactiviteiten in Turkije te herzien, met name wat betreft door de overheid gedekte leningen.
 • 5. 
  De Raad blijft de zaak volgen en verzoekt de hoge vertegenwoordiger en de Commissie, overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van 20 juni 2019, verder te werken aan opties voor gerichte maatregelen, in het licht van de voortgezette booractiviteiten van Turkije in de oostelijke Middellandse Zee. De Raad zal nauwlettend toezien op de ontwikkelingen en zo nodig op deze kwestie terugkomen."

Terug naar boven