r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Council adopts negotiation directives for modernisation of Energy Charter Treaty

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 15 juli 2019.

De Raad heeft de Europese Commissie vandaag een mandaat gegeven om onderhandelingen te starten over de modernisering van het Verdrag inzake het Energiehandvest (EHV). Ook nam de Raad de bijbehorende onder­handelings­richtsnoeren aan.

De onderhandelingen beogen de modernisering van het EHV om rekening te houden met doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en klimaat, en met de hedendaagse normen voor investerings­bescherming en geschillen­beslechting tussen investeerders en staten. Doel van het gemoderniseerde EHV moet zijn investeringen in de energiesector op duurzame wijze te vergemakkelijken, voor rechts­zekerheid te zorgen en een hoge investerings­bescherming te waarborgen.

Een van de hoofdelementen in de EU-onderhandelings­richtsnoeren is dat in het gemoderniseerde EHV de doelstellingen inzake klimaat­verandering en overgang naar schone energie tot uiting moeten komen. Dit omvat een verduidelijking dat de EU markt­deel­nemers uit derde landen kan verplichten te voldoen aan de toepasselijke wetgeving van de EU en de lidstaten, met inbegrip van die betreffende het milieu- en veiligheidsbeleid.

De EU wil de bepalingen voor investerings­bescherming afstemmen op de hedendaagse normen uit overeenkomsten die de EU en haar lidstaten onlangs sloten. Ook wil de EU ervoor zorgen dat het gemoderniseerde EHV een hoge investerings­bescherming blijft beogen. In het gemoderniseerde EHV moet het "recht om te reguleren" expliciet worden bevestigd - dit is het recht van de verdrag­sluitende partijen om maatregelen te nemen ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid, het milieu en andere doelen van overheidsbeleid. Voorts wil de EU verduidelijkt zien dat de bepalingen inzake investerings­bescherming niet betekenen dat de partijen er zich toe verbinden hun wetgeving niet te wijzigen. De bepalingen inzake geschillen­beslechting tussen investeerders en staten moeten rekening houden met de EU-aanpak in haar investerings­beschermings­overeenkomsten, en met haar standpunt in lopende multilaterale hervormingen.

Procedure

Op 14 mei 2019 diende de Commissie bij de Raad een aanbeveling in voor een besluit van de Raad houdende machtiging om onderhandelingen aan te gaan over de modernisering van het Verdrag inzake het Energiehandvest. Aangezien het hier gaat om bevoegdheden van zowel de EU als de lidstaten, waren 2 aparte besluiten nodig. Op 15 juli 2019 nam de Raad een besluit aan tot machtiging van de Commissie tot het openen van onderhandelingen voor kwesties die onder de bevoegdheid van de EU vallen. Tegelijkertijd namen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten die partij zijn bij het Verdrag inzake het Energiehandvest, in het kader van de Raad bijeen, een besluit aan voor de elementen die onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen.

Achtergrond

Het Verdrag inzake het Energiehandvest is een multilaterale overeenkomst die een kader vormt voor handel en investeringen op energiegebied. Het werd in december 1994 ondertekend en trad in april 1998 in werking. Momenteel telt het EHV 53 ondertekenende en verdragsluitende partijen, waaronder de meeste EU-lidstaten, de EU en Euratom.

De belangrijkste bepalingen van het EHV betreffen de bescherming van investeringen, de handel in energie­grondstoffen en -producten, de doorvoer en geschillen­beslechting. Voor de meeste bepalingen gebeurde de laatste herziening in de jaren 1990. Dit leidde vooral voor investerings­bescherming tot problemen, wegens afwijking van de hedendaagse normen.

Op 27 november 2018 keurde de ministeriële conferentie over het Energiehandvest de punten voor modernisering waarover zal worden onderhandeld goed. Het betreft bepalingen inzake investerings­bescherming, duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen, regionale organisatie voor economische integratie ("REIO"), voorinvesteringen en doorvoer, evenals bepaalde definities en het schrappen van verouderde bepalingen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven