r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over het Verdrag ter vernietiging van de kernwapens voor de middellange afstand

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op zondag 14 juli 2019.

De Europese Unie roept alle staten ertoe op de integriteit van het op regels gebaseerde internationale systeem, met effectief multilateralisme als hoeksteen, te beschermen. Dit is absoluut noodzakelijk om de internationale vrede en veiligheid te bewaren. Wij achten het zorgwekkend dat het internationale stelsel inzake ontwapening en non-proliferatie onder grote druk staat.

Gezien de ernstige en steeds volatielere veiligheidscontext benadrukken wij de noodzaak om de algemene processen voor wapenbeheersing, ontwapening en non-proliferatie te handhaven en te bevorderen, en verzoeken om verdere vorderingen met alle aspecten van ontwapening en non-proliferatie ten behoeve van de mondiale veiligheid. Overeenkomsten voor wapenbeheersing, ontwapening en non-proliferatie kunnen alleen levensvatbaar en doeltreffend zijn als ze volledig worden nageleefd en gehandhaafd.

In dit verband wijzen wij op het belang van het Verdrag ter vernietiging van de kernwapens voor de middellange afstand (INF-verdrag), dat de afgelopen 30 jaar een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid in Europa en daarbuiten. Bijna 3000 raketten met kernlading en conventionele lading werden van de Europese bodem verwijderd en op controleerbare wijze vernietigd, een tastbare bijdrage van de twee landen met het grootste arsenaal aan kernwapens aan de uitvoering van hun ontwapeningsverplichtingen krachtens het Non-proliferatieverdrag (NPV).

Wij zijn diepbezorgd over de ontwikkelingen rond het INF-verdrag, dat op 2 augustus 2019 zou kunnen aflopen. Wij betreuren het dat Rusland zijn verplichtingen in het kader van het INF-verdrag op 3 juli 2019 formeel opgeschort heeft. Wij dringen erop aan dat Rusland effectief tegemoetkomt aan de belangrijke zorgpunten die reeds herhaaldelijk zijn geuit over de ontwikkeling, de testvluchten en de inzet van zijn grondgebaseerde raketsysteem 9M729, en bijgevolg over de niet-naleving van het INF-verdrag. In dat opzicht moeten substantiële en transparante maatregelen worden genomen om een volledige en controleerbare naleving van de bepalingen van het INF-verdrag te waarborgen. De komende dagen zijn de laatste kans om in dialoog te gaan en de nodige maatregelen te nemen om deze belangrijke component van de Europese veiligheids­architectuur in stand te houden.

De Europese Unie herhaalt dat zij reeds lang hecht aan een controleerbare en effectieve kernwapenbeheersing en ontwapening op basis van verdragen. Wij pleiten er dan ook voor de verwezenlijkingen van het INF-verdrag in stand te houden. Gezien de toegenomen spanningen moeten wij ons ervoor hoeden de weg in te slaan van een nieuwe wapenwedloop die de aanzienlijke reducties die na het einde van de Koude Oorlog verwezenlijkt werden, ongedaan zou maken. Wij sporen de Verenigde Staten en Rusland ertoe aan hun arsenaal, waaronder zowel strategische als niet-strategische wapens en zowel ingezette als niet-ingezette wapens, verder af te bouwen, in het besef dat de staten met het grootste nucleaire arsenaal een bijzondere verantwoordelijkheid dragen. Wij zouden een vroegtijdige, actieve dialoog over een nieuwe START voor de periode na 2021 en over andere regelingen voor wapenbeheersing verwelkomen.


Terug naar boven