r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

EU-begroting 2019: Raad neemt noodmaatregelen aan voor brexit zonder akkoord

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 9 juli 2019.

De Raad heeft vandaag noodmaatregelen aangenomen met betrekking tot de uitvoering en financiering van de EU-begroting 2019 in geval van een brexit zonder akkoord.

De maatregelen zijn bedoeld om de impact van een no-dealscenario op de financiering op velerlei gebied, waaronder onderzoek en landbouw, te beperken.

Hierdoor kan de EU betalingen blijven verrichten aan Britse begunstigden van contracten die zijn ondertekend en besluiten die zijn genomen vóór de terugtrekkingsdatum, zolang het VK zijn bijdrage blijft betalen die in de EU-begroting voor 2019 is overeengekomen.

Het Europees Parlement heeft op 17 april 2019 ingestemd met dit noodkader.

Een no-dealscenario heeft geen invloed op het basisbeginsel dat de EU-27 en het VK de financiële verbintenissen die ze samen zijn aangegaan moeten nakomen. De maatregelen van vandaag zullen daartoe bijdragen. Ze zullen ten goede komen aan personen en entiteiten in het VK, en eventuele verstoringen voor andere begunstigden van EU-financiering voorkomen.

Mika Lintilä, Minister van Financiën van Finland, dat momenteel voorzitter is van de Raad

Volgens het noodkader moet het VK schriftelijk bevestigen dat het zal bijdragen aan de financiering van de aangenomen EU-begroting voor 2019. Het VK moet ook de noodzakelijke controles en audits voor EU-programma’s en -acties aanvaarden, en de eerste betaling aan de EU-begroting doen voor de periode na de terugtrekking. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan, blijven het VK en entiteiten uit het VK in aanmerking komen voor financiering uit de EU-begroting voor 2019.

Als het VK zijn bijdrage voor heel 2019 voldoet, zijn het VK en in het VK gevestigde entiteiten ook in 2019 subsidiabel volgens de voorwaarden van oproepen, aanbestedingen, wedstrijden of andere procedures die kunnen leiden tot financiering uit de EU-begroting, tenzij het om specifieke gevallen gaat die verband houden met de veiligheid of met het verlies van het lidmaatschap van het VK van de Europese Investeringsbank.

De noodmaatregelen maken bovendien de voortzetting mogelijk van de financiering van begunstigden in EU-lidstaten waar hun subsidiabiliteit afhangt van het EU-lidmaatschap van het VK, mits de relevante juridische overeenkomsten en besluiten vóór de uittreding van het VK zijn ondertekend of goedgekeurd.

Indien het VK de betalingen stopzet of wanneer er bij controles of audits belangrijke tekortkomingen worden vastgesteld, zal dit noodkader niet meer van toepassing zijn.

Dit doet geen afbreuk aan een overeenkomst over een financiële regeling tussen de EU en het VK waarover in het geval van een no-dealscenario moet worden onderhandeld, en die moet voldoen aan alle wederzijdse verplichtingen die voortvloeien uit het EU-lidmaatschap van het VK.

De vandaag overeengekomen maatregelen zijn bedoeld om de relatieve aandelen van de 27 EU-lidstaten bij de financiering van de EU-begroting van 2019 niet aan te tasten.

Achtergrond

Vanaf het moment dat het VK kennis heeft gegeven van zijn voornemen om zich terug te trekken uit de EU, heeft de EU steeds gesteld dat zowel de EU als het VK de financiële verplichtingen moeten nakomen die voortvloeien uit de volledige periode van het Britse lidmaatschap van de EU. Dit beginsel spreekt uit de richtsnoeren van de Europese Raad (artikel 50) van 29 april 2017 voor de brexit­onderhandelingen en weerklinkt ook in het ontwerp-terugtrekkings­akkoord dat de 27 lidstaten en de regering van het Verenigd Koninkrijk in november 2018 bereikten. De afwezigheid van een terugtrekkingsakkoord op de terugtrekkingsdatum laat dat leidende beginsel onverlet.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven