r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De duurzameontwikkelingsdoelen wereldwijd ondersteunen: Raad neemt conclusies aan

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 8 juli 2019.

De Raad heeft vandaag conclusies aangenomen waarin hij zich ingenomen toont met de publicatie van het eerste gezamenlijke syntheseverslag van de EU en haar lidstaten met als titel "De duurzameontwikkelingsdoelen wereldwijd ondersteunen", dat een belangrijke bijdrage is voor de rapportage van de EU in het politiek forum op hoog niveau in 2019.

De Raad verheugt zich over de collectieve bijdrage van de EU en haar lidstaten aan de verwezenlijking van alle duurzameontwikkelingsdoelen (SDG's) wereldwijd, waarbij alle uitvoeringsmiddelen worden ingezet ter ondersteuning van de Agenda 2030.

De Raad merkt op dat de EU en haar lidstaten de waarden en beginselen van de Unie consequent en krachtig hebben gesteund, en is met name verheugd dat er meer wordt gedaan om mensen in extreme armoede te bereiken en alle vormen van ongelijkheid aan te pakken. Dit sluit aan bij het beginsel dat niemand uit de boot mag vallen en dat de meest achtergestelden het eerst moeten worden bereikt.

De Raad benadrukt dat de EU en haar lidstaten zich hebben ingezet voor vrede, veiligheid en stabiliteit, en dat ze tot de grootste pleitbezorgers van de democratie, de mensenrechten, goed bestuur en de rechtsstaat behoren.

De Raad onderstreept dat de EU en haar lidstaten de sociale en menselijke ontwikkeling krachtig hebben gesteund, onder meer door in hun ontwikkelingssamenwerking prioriteit te geven aan sociale bescherming, fatsoenlijk werk, gezondheidszorg voor iedereen en toegang tot onderwijs. De Raad benadrukt in het bijzonder de resultaten die zijn geboekt op het gebied van gendergelijkheid, de versterking van de positie van vrouwen en meisjes, en de bestrijding van geweld tegen meisjes en vrouwen.

De Raad onderstreept tevens de vooruitgang die de EU en haar lidstaten hebben geboekt bij het ondersteunen van de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, milieubescherming en het duurzaam beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven